Recommend Print

ธรรมภาคี ของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

ตามที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ วางแนวงานด้วยระบบธรรมภาคีที่ ธรรมได้คน คนได้ธรรม ในลักษณะต่างๆ นั้น  จากพัฒนาระบบและทดลองปฏิบัติการเป็นลำดับมาตั้งแต่การเริ่มต้นและก่อสร้าง  ถึงขณะนี้มีระบบการบริหารจัดการในลักษณะเดียวกันในทุกหน่วย ระบบ และ ระดับงาน เช่น

ภาคีทางธรรมสำคัญ

๑.      สวนโมกขพลาราม และ ธรรมทานมูลนิธิ ไชยา สุราษฎร์ธานี

๒.      วัดญาณเวศกวัน พุทธมณฑล นครปฐม

๓.      คณะสงฆ์สายวัดหนองป่าพง จังหวัดอุบลราชธานี และ สาขา

๔.      คณะศิษย์หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ

๕.      คณะศิษย์หลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ

๖.      เครือข่ายพุทธิกา และ พระไพศาล วิสาโล

๗.      สถาบันวิมุตตยาลัย และ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี

๘.      มูลนิธิปัญญาประทีป – ชยสาโรภิกขุ

๙.      มูลนิธิบ้านอารีย์

๑๐.  ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

๑๑.  มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐานในพระสังฆราชูปถัมภ์

๑๒.  กลุ่มธรรมะกลับตาลปัตร

๑๓.  ชาวพุทธมูลนิธิ – พุทธนิคมเชียงใหม่

ฯลฯ

ภาคีความร่วมมือหลัก

๑.      กระทรวงวัฒนธรรม

๒.      กรุงเทพมหานคร

๓.      การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

๔.      สำนักนายกรัฐมนตรี / บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) / กรมประชาสัมพันธ์ / สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง ๕ (ททบ.๕)

๕.      สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

๖.      บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) – เรียนรู้วิถีธรรม ตามรอยพุทธทาส ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕

๗.      จังหวัดนครศรีธรรมราช

๘.      สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

๙.      มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

๑๐.  สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ

๑๑.  องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) อพท.

ฯลฯ

ภาคีความร่วมมืออื่นๆ

กลุ่มงานอำนวยการ บริหาร การเงินและบัญชี

๑.      กลุ่มบริษัทแปลน

๒.      อาศรมสถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม สถาบันอาศรมศิลป์

๓.      บริษัท อรุณ ชัยเสรี คอนซัลติ้ง เอนจิเนียร์ส จำกัด

๔.      บริษัท เอส เอส เค เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

๕.      บริษัท ออกัสท์ ดีไซน์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

๖.      บริษัท เอคซ์ไซท์ ดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด

๗.      บริษัท เอช. เอ็นจิเนียร์ จำกัด

๘.      บริษัท A-3D จำกัด

๙.      บริษัท สยาม แอดมินนิสเทรทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด

๑๐.  บริษัท เบสท์ ไดเรคชั่น ซิสเต็ม จำกัด

๑๑.  บริษัท บาธรูมดีไซน์ จำกัด

๑๒.  บริษัท วิชัยเทรดดิ้ง (1983) จำกัด

๑๓.  บริษัท กัปตัน เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

๑๔.  บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด

๑๕.  บริษัท เอินส์ท แอนท์ ยัง คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด

๑๖.  บริษัท โทเทิล แอคเคานท์ติ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด

๑๗.  บริษัท สอบบัญชีสุนันท์ธนะวัฒน์ จำกัด

๑๘.  บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

๑๙.  บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี่ จำกัด

๒๐.  เอสซีจี

๒๑.  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

๒๒.  กลุ่มธุรกิจการเงิน เกียรตินาคิน – ภัทร

๒๓.  ธรรมภาคีร่วมบริการ จัดส่งเอกสาร ฯ

๒๔.  ธรรมภาคีถอดเสียง พิมพ์ แปล ฯ

ฯลฯ

กลุ่มงานระบบฐานข้อมูล

๑.      ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)

๒.      คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

๓.      สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

๔.      มหาวิทยาลัยทักษิณ

ฯลฯ

กลุ่มงานจดหมายเหตุ

๑.      สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร

๒.      หอสมุดและจดหมายเหตุธนาคารแห่งประเทศไทย

๓.      สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฯลฯ

กลุ่มงานการผลิตหนังสือและสื่อธรรม

๑.      บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) –เอไอเอส

๒.      บริษัท เพลย์เวิร์ค จำกัด

๓.      กลุ่มบ้านอิฐ

๔.      เครือมติชน

๕.      บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

๖.      สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์

๗.      สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และ บริษัท สไมล์ ครีเอทีฟ กรุ๊ป จำกัด – สารคดี พื้นที่ชีวิต

๘.      มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

๙.      ธรรมสภา และ สถาบันบันลือธรรม

๑๐.  สำนักพิมพ์สุขภาพใจ และ บุ๊คไทม์

๑๑.  กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

๑๒.  โต๊ะข่าวบันเทิง และ รายการธรรมในใจ ไทยทีวีสี ช่อง ๓

๑๓.  หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

๑๔.  เครือเนชั่น – ZEN 2010 จากสวนโมกข์สู่หมู่บ้านพลัม

๑๕.  สถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา WBTV วัดยานนาวา

๑๖.  มูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

๑๗.  ทรูปลูกปัญญา

๑๘.  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

๑๙.  ศูนย์ผลิตรายการและข่าว สำนักงานตำรวจแห่งชาติ – ธรรมะนำชีวิต

ฯลฯ

กลุ่มงานห้องหนังสือและสื่อธรรม

๑.      สำนักเผยแผ่ธรรม ๑๐ แห่ง

๒.      สำนักพิมพ์ ๒๖ แห่ง

๓.      กลุ่มผลิตสื่อธรรม ๘ กลุ่ม

๔.      ธรรมภาคีคลังหนังสือและสื่อธรรม

๕.      ธรรมภาคีให้บริการ กลุ่ม หนังสือและสื่อธรรม

๖.      ธรรมภาคีให้บริการ กลุ่ม บริการหนังสือและสิ่งพิมพ์

๗.      ธรรมภาคีให้บริการ กลุ่ม บริการซีดี และโสตทัศน์

๘.      ธรรมภาคีให้บริการ กลุ่ม บริการเสื้อ และ สื่ออื่น

๙.      ธรรมภาคีให้บริการ ณ หน้าสมทบทุน

ฯลฯ

กลุ่มงานกิจกรรม

๑.      กลุ่มอยู่เย็น เป็นประโยชน์

๒.      เพลินธรรมนำชม

๓.      กลุ่มโยคะ – สถาบันโยคะวิชาการ / โยคะบ้านสวน

๔.      กลุ่มไทเก็ก

๕.      เครือข่ายชีวิตสิกขา

๖.      กลุ่มค่ายครอบครัวธรรมะ

๗.      กลุ่มจิตรกรไทย

๘.      Little Bangkok Sangha

๙.      มูลนิธิพันดารา

๑๐.  มูลนิธิหมู่บ้านพลัม ประเทศไทย

๑๑.  มูลนิธิโกมลคีมทอง

๑๒.  เสมสิกขาลัย

๑๓.  กลุ่มอาสานำสวดมนต์ประจำวัน

๑๔.  ชมรมผู้อาวุโส ปตท. และ ชมรมรักษ์ธรรม ปตท. สผ.

๑๕.  มูลนิธิซิเมนต์ไทย

๑๖.  มูลนิธิสยามกัมมาจล

๑๗.  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

๑๘.  คณะละครมะขามป้อม, ตะขบป่า

๑๙.  คณะนักร้องประสานเสียงสวนพลู

๒๐.  บริษัท ล็อกซ์เล่ย์ จำกัด (มหาชน)

๒๑.  องค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคม (iCARE)

๒๒.  บริษัท ชูใจ จำกัด และกัลยาณมิตร

๒๓.  ธนาคารจิตอาสา

๒๔.  กลุ่มหลักชาวพุทธ, โรงเรียนสยามสามไตร

๒๕.  โวลันเทียร์ คอนเน็ค - อาสาสื่อ สื่ออาสา

๒๖.  มูลนิธิรวมใจเผยแผ่ธรรมะ (สถานีธรรมะทีวี)

๒๗.  ห้องหนังสือเรือนธรรม

๒๘.  สวนหนังสือเจริญกรุง

๒๙.  เสถียรธรรมสถาน

๓๐.  วัตรทรงธรรมกัลยาณี

๓๑.  มูลนิธิมายา โคตมี

๓๒.  กลุ่ม “ธรรมดา” (วัดผาณิตาราม)

ฯลฯ