Up

หนังสือในวาระพิเศษ

คำถามที่ไทยทุกคนกำลังตั้งหน้าแสวงหาคำตอบ ในทุกขณะนี้คือ “จะแก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตและสังคมกันต่อไปอย่างไรได้” ดูเหมือนจะเป็นคำถามยอดนิยมที่สุด และ ยากที่จะมีผู้ใดตอบได้อย่างสำเร็จรูปและหมดจด
มีหลายรายถึงกับถามขึ้นว่า

“ถ้าท่านพุทธทาสยังอยู่ ท่านจะว่าอย่างไรหนอ ? ”

เมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๑ หรือ ๒๔ ปีที่แล้ว ขณะเมื่อสังคมไทยกำลังสงบเย็นและเสมือนว่ากำลังจะรุ่งโรจน์ โชติช่วงชัชวาลย์ แต่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่เคยได้ชื่อว่าเมืองพระ มีแม้กระทั่งนามเมืองอันเป็นมงคลยิ่งว่านครอันงามสง่าแห่งพระราชาผู้ทรงธรรม กำลังระอุด้วยนานาสารพันปัญหา จนถึงขั้นมีการรวมตัวกันปลุกเสกและสร้างศาลหลักเมืองเพื่อล้างบางสิ่งอัปมงคลจนเกิดเป็นความบาดหมางใหญ่ของเมือง และเป็นที่มาของตำนานจตุคามรามเทพ

ที่พุ่งแรงอยู่ชั่วขณะในอีก ๒๐ ปีต่อมานั้น ได้มีคณะบุคคลชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชกลุ่มหนึ่งอาจหาญเดินทางไปยังสวนโมกขพลารามแล้วอาราธนาท่านแสดงธรรมในหัวข้อ “ธรรมะสำหรับแก้ปัญหาเมืองนคร” แล้วกลับมาขยับขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ตามกำลังอย่างสืบเนื่องตลอดมา

แม้ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุจะปรารภว่า “เป็นเรื่องแปลก เพราะเป็นปัญหาทางการเมืองซึ่งไม่ค่อยจะมีความรู้หรือได้สนใจมาก่อน แต่ก็มีส่วนที่ว่าธรรมะจะช่วยแก้ไขได้” โดยท่านได้เตรียมสาระไว้เป็น ๗ หัวข้อ แล้วแสดงตามลำดับด้วยการปรับลดและขยายความแบบชี้จุดอย่างแจ่มชัดตั้งแต่เรื่องนิยามความหมาย บทบาทและสถานะแห่งธรรมะ แล้วสาวไปถึงต้นเหตุแห่งปัญหา แล้วเสนอสิ่งที่อาจแก้ปัญหาว่า “สรุปลงในสิ่ง ๆ เดียว คือ สัมมาทิฏฐิ ”ที่ต้องทำความเข้าใจกันอย่างทั่วถึงในธรรมะ คือ การกระทำที่ไม่เห็นแก่ตัว แต่เห็นแก่ความถูกต้อง กระทำแก่กันอย่างเพื่อนเกิด แก่ เจ็บ ตาย โดยธรรมชาติ เห็นแก่เกียรติของบ้านเกิดเมืองนอนที่บรรพชนสร้างไว้ เคารพค่าของความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงสันติสุขของบุคคลและสันติภาพของสังคม ฯ

ท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุได้เสนอแนวทาง “งานธรรม ” ด้วยการมีธรรมะพื้นฐาน การงานคือการปฏิบัติธรรม การร่วมมือกันทั้งระยะสั้นทันด่วนและระยะยาวทั้งในระดับปัจเจกบุคคลจนถึงระดับชุมชนท้องถิ่นและรัฐที่ยังตอบโจทย์การแก้ปัญหาและพัฒนาอย่างไม่จำเพาะเมืองหนึ่งเมืองใด ควรที่สังคมและคนไทยที่กำลังแสวงหาทางออกจะได้นำไปประกอบการใคร่ครวญคิดค้นหนทางกันต่อไป

โครงการธรรมวาที ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ผู้มุ่งมั่นศึกษา ปฏิบัติ เพื่อการสืบพระศาสนา รุ่นที่ 1 พุทธศักราช 2556

บทสวดมรณัสสติ เพื่อการน้อมรำลึกถึงการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 
 
Powered by Phoca Download