Up

จดหมายเหตุ

พุทธทาสภิกขุถือว่าเป็นผู้นำนวัตกรรมด้านการเผยแผ่ธรรมแตกต่างจากแบบแผนที่เคยปฏิบัติกันมา ซึ่งตามปกติเมื่อพระภิกษุแสดงธรรมนิยมนั่งเรียบร้อยอยู่บนธรรมมาสน์ถือคัมภีร์แสดงพระธรรมเทศนาตามสำนวนที่เรียกว่า อารามิกโวหาร  ท่านเปลี่ยนมาเป็นบรรยายธรรม ปาฐกถาธรรม ใช้ภาษาร่วมสมัยที่ผู้ฟังเข้าใจง่าย หรือสมัยแรกๆ ถึงกับยืนแสดงธรรม ตามที่ท่านเล่าว่า “ความคิดที่จะใช้ปาฐกถาแทนเทศน์ มันเกิดจากรู้สึกว่าของเดิมเต็มสมัยแล้ว คิดจะเอาอย่างสากลเสียบ้าง ยืนบรรยายแบบสากล แต่มันผิดวินัยตามตัวหนังสือห้ามพูดกับผู้ฟังที่นั่งอยู่ ไม่เป็นไข้ ยืนแสดงธรรมกับผู้นั่งเป็นอาบัติทุกกฎ แต่เราตีความวินัยว่าเป็นคนละยุค คนละสมัย คนละถิ่น คนละประเทศ”  การเผยแผ่ทางหนังสือมีทั้งบทความลงพิมพ์ใน หนังสือพิมพ์พุทธสาสนา การใช้กวีนิพนธ์สื่อธรรมเป็นอีกสื่อหนึ่งที่ท่านใช้เป็นเครื่องมือและมีอยู่เป็นจำนวนมาก

 
 
Powered by Phoca Download