Recommend Print

ขอเชิญฟังเสวนา เวทีธรรม ธรรมวาที

เครือข่ายการเรียนรู้สู่ธรรมวาที
ขอเชิญผู้สนใจร่วมเรียนรู้เสวนากับพระภิกษุในโครงการธรรมวาที

 

11214143 388633077999470 7375574665194110878 n  

หลักคิดของกิจกรรม

๑. วงเสวนานี้เป็นเวทีธรรม คือวงสนทนาของผู้สนใจและใฝ่หาธรรม นำเรื่องโลกๆ ที่คละเคล้าด้วยโลกธรรม มาโยงกับหลักปริยัติธรรมอันจะนำไปสู่การปฏิบัติธรรม คือการพัฒนาตนให้สอดคล้องกับธรรม เพื่อมุ่งสู่โลกุตรธรรมในที่สุด
 
๒. เวทีนี้มุ่งสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกัน สู่การเป็น “ธรรมวาที” คือผู้กล่าวธรรมอย่างซื่อตรง ประกอบด้วยปัญญาอันเป็นไป เพื่อละราคะ โทสะ โมหะ และเกื้อหนุนให้สังคมอยู่ดี เจริญงอกงามอย่างมั่นคงสงบสุขโดยธรรม
 
๓. เวทีนี้เป็นไปเพื่อพัฒนาปัญญา (ปัญญาภาวนา) ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสดับ รับฟัง สอบค้นข้อมูล สนทนา ถกเถียง อภิปราย ไต่ตรอง เฝ้าดู พิจารณาโดยแยบคาย ชั่งเหตุผล ทดสอบ ฝึกหัด เป็นต้นโดยมีกลุ่มเป้าหมายที่พระภิกษุสามเณร และผู้ที่สนใจประยุกต์หลักธรรมสู่การปฏิบัติ เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิตและสังคม
 
เครือข่ายการเรียนรู้สู่ธรรมวาที เกิดจากหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ได้ริเริ่มและดำเนินกิจกรรมโครงการธรรมวาทีเพื่อถวายแด่พระภิกษุผู้บวชเรียนเพื่อการสืบพระศาสนา เนื่องในโอกาสพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีแห่งการตรัสรู้ และ ปฏิบัติบูชา “ญาณสังวร” ในวาระฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๕ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้แก่พระภิกษุสงฆ์ระหว่างปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ และก่อเป็นเครือข่ายการเรียนรู้สู่ธรรมวาที ที่มุ่งการเรียนรู้และยกระดับการพัฒนาตนให้ยิ่ง ๆ ขึ้นในหลายกิจกรรม นำโดย  “เวทีธรรม ธรรมวาที” ที่จะนำเรื่องโลก ๆ ตามโลกธรรมมาโยงเข้ากับหลักปริยัติธรรมอันจะนำไปสู่การปฏิบัติธรรม การพัฒนาตนให้สอดคล้องกับธรรม ตรงตามธรรมเพื่อมุ่งสู่โลกุตตรธรรมในที่สุด เกิดเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ของผู้กล่าวธรรมอย่างซื่อตรงประกอบด้วยปัญญาอันเป็นไปเพื่อละราคะ โทสะ โมหะ และเกื้อหนุนให้สังคมอยู่ดี เจริญงอกงามอย่างมั่นคงสงบสุขโดยธรรมในลักษณะของเวทีเพื่อพัฒนาปัญญาหรือปัญญาภาวนาด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 
ผู้สนใจในการค้นหาคำตอบทางธรรมต่อประเด็นดังกล่าวทั้งพระภิกษุ-สามเณร ผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรม ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป แจ้งความจำนงเข้าร่วมปูเสื่อล้อมวงขบคิดขับเคลื่อนพระธรรมท่ามกลางปัญหาอันแหลมคมที่กำลังเกิดขึ้นและเป็นไปในสังคมปัจจุบัน เพื่อประสานเตรียมการหรือเสนอประเด็นข้อปุจฉาได้ที่ นายพีรพงษ์ บรรณาธรรม อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทร ๐๘ ๖๓๒๘ ๙๙๘๕
 
12029579 426097920919652 1318124224839146663 o
 

วันเวลาและสถานที่

ทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่ ๔ ของเดือน เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.

ลานหินโค้ง หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า

หมายเหตุ

เวทีเสวนา เวทีธรรม ธรรมวาที จะจัดเป็นประจำในทุกวันเสาร์ที่ ๔ แต่ละเดือน โดยมีหัวข้อเสวนาที่น่าสนใจที่ผ่านมา อาทิ 

 • "ขโมยความคิด ผิดด้วยหรือ"
 • "อุ้มบุญหรืออุ้มบาป"
 • "วิภัชชวาทกับการผูกขาดความจริง"
 • "เทคโนโลยีจ๋า แต่ยังก้มหน้าพึ่งดวง"
 • "ธรรมในงาน งานในธรรม"
 • "ความรัก วิถีพุทธ"
 • “ใบไม้ธรรมในกามือน้อยๆ : เทคโนโลยีปลายนิ้ว กับอนาคตเด็กไทย”
 • “ปาราชิก : ผู้ปราชัย”
 • “จตุปัจจัย : แค่ไหนจึงเหมาะกับสงฆ์”
 • "การรักษาพระวินัยในยุคดิจิตัล"
 • ฯลฯ 

สอบถามรายละเอียด

พีรพงษ์ บรรณาธรรม โทร. ๐๘ ๖๓๒๘ ๙๙๘๕