Recommend Print

ธรรมะบำบัดความป่วย...ได้จริงหรือ? ครั้งที่ 26

กลุ่มเพลินธรรมนำชีวิต ร่วมกับ เครือข่ายชีวิตสิกขา

ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมการอบรม

“ธรรมะบำบัดความป่วย...ได้จริงหรือ?” ครั้งที่ 26

วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 เวลา 09.00-16.00 น.

โถงกิจกรรมชั้น 1 หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ  (สวนโมกข์กรุงเทพฯ)

 7773

กำหนดการ

เช้า

08.00 - 09.00 น.   ลงทะเบียน

09.00 - 09.30 น.   สวดมนต์ น้อมจิต เป็นมิตรความเจ็บป่วย โดย  วิภา เลิศฤทธิ์ภูวดล กลุ่มเพลินธรรมนำชีวิต

09.30 - 11.30 น.“กายป่วยไข้ ใจไม่ทุกข์” โดย พระอธิการสุธรรม สุธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าหนองไผ่ จังหวัดสกลนคร

11.30 - 12.00 น.เจริญสติกับโยคะภาวนา โดย กุลธิดา แซ่ตั้ง (ครูหมู) เครือข่ายชีวิตสิกขา

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันมังสวิรัติ (โดยเจ้าภาพจัดเตรียมต้อนรับทุกท่าน)

บ่าย

13.00-13.30 น.     ฝึกผ่อนคลายกับลมหายใจที่สมบรูณ์  โดย กุลธิดา แซ่ตั้ง (ครูหมู)

13.30 -15.30 น.   

“เปลี่ยนเคราะห์ร้ายในชีวิต ด้วยจิตวิริยะ" โดย ศาสตราจารย์ วิริยะ นามศิริพงศ์พันธ์ ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ 

“พินัยกรรมชีวิต จิตสบาย”โดย ศาสตราจารย์ แสวง บุญเฉลิมวิภาส ที่ปรึกษาศูนย์กฏหมาย สุขภาพและจริยศาสตร์ นักวิชาการกฏหมายด้านจริยธรรม

15.30 - 16.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : สุข รัก เข้าใจ ท่ามกลางความเจ็บป่วย โดย วิทยากรและกัลยาณมิตร ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน

หมายเหตุ

  • การอบรมครั้งนี้เป็นธรรมทาน ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เหมาะสำหรับผู้ป่วย, ผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้ที่สนใจทั่วไป
  • แต่งกายตามปกติไม่จำเป็นต้องเป็นชุดขาว
  • ขอเชิญร่วมรณรงค์ ลดขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม กรุณานำขวดน้ำส่วนตัวมาด้วย ทางหอจดหมายเหตุพุทธทาส ฯ มีบริการน้ำดื่มไว้เติม

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

  • ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อร่วมอบรม ได้ที่ goo.gl/lnYdvl หรือ register.bia.or.th
  • ในกรณีมีความสงสัย สามารถสอบถามข้อมูล หรือท่านไม่สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ โทรแจ้งได้ที่ (086)332-2424, (063)725-2457, (087)718-9555,
    (098)443-7720, (091)551-2945, (080)945-3115, (083)910-0883 และ(087)544-1233 
  • ดาวน์โหลดแผนที่การเดินทางได้ที่ http://www.bia.or.th/fileupload/BIA-Map.jpg