Recommend Print

สโมสรธรรมทาน ขอเชิญร่วม “ล้อมวงชวนคุย เรียนรู้ผ่านหนังสือ บรมธรรม” ในวาระ ๑๑๒ ปีพุทธทาส

กิจกรรม “ล้อมวงชวนคุย เรียนรู้ผ่านหนังสือ”

ในวาระ ๑๑๒ ปีพุทธทาส

 

123c

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ http://register.bia.or.th

สโมสรธรรมทานเป็นพื้นที่ที่ได้ปรับปรุงมาจากห้องหนังสือและสื่อธรรมเดิม เพื่อส่งเสริมงานธรรมให้เป็นที่รู้จักและนำไปใช้อย่างกว้างขวางขึ้น ซึ่งนอกจากจะมีหนังสือธรรมะและสื่อธรรมอื่นๆ ให้เลือกสมทบตามความสนใจแล้ว ยังได้มีการจัดสรรพื้นที่ส่วนหนึ่งเพื่อจัดแสดงผลงานและประวัติของพุทธทาสภิกขุ และ รวมถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับผลงานหนังสือธรรมะต่างๆ  เพื่อให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์จากการอ่านอย่างเต็มที่

กิจกรรม "ล้อมวงชวนคุย เรียนรู้ผ่านหนังสือ" เป็นหนึ่งในกิจกรรมใหม่ที่เลือกผลงานของพุทธทาสภิกขุที่น่าสนใจ มาเปิดให้มีการสนทนา แลกเปลี่ยนในบรรยากาศกัลยาณมิตร เพื่อศึกษา ขยายความ ไขข้อข้องใจ ในข้อธรรมสำคัญ รวมทั้งหลักการปฏิบัติธรรมให้กระจ่างชัด เพื่อนำไปใช้ดับทุกข์ ท่านที่สนใจศึกษาธรรมะผ่านหนังสือไม่ควรพลาด ชวนคุยโดย พี่นี (เพียงพร ลาภคล้อยมา) กับ พี่ยุทธ (สมยุทธ ประดิษฐ์รุ่งวัฒนา) สองวิทยากรที่ได้ศึกษางานของพุทธทาสภิกขุมาอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

๑. เพื่อส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ และค้นคว้าธรรมะจากหนังสือผลงานของท่านอาจารย์พุทธทาส
๒. เพื่อนำไปใช้ดับทุกข์ในชีวิตประจำวัน
๓. สร้างความคุ้นเคยกับผลงานชิ้นสำคัญของท่านอาจารย์พุทธทาส 

วันเวลาและสถานที่

ทุกวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ ๑ และ ๓ ของเดือน เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ สโมสรธรรมทาน สวนโมกข์กรุงเทพฯ

เดือนกรกฎาคม

สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับ

วันอาทิตย์ที่ ๑ และ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

บรมธรรม คือ โดยบทนิยามก็แปลว่าสิ่งสูงสุดภาษาทางปรัชญา หรือจริยธรรมสากล เขาใช้คำนี้ Summum Bonum คือในรูปภาษาลาติน ก็แปลอย่างเดียวกันว่า สิ่งที่ดีที่สุดความดีที่สูงสุด สิ่งที่ดีที่สุดนั้นได้แก่อะไร ที่สุดยุติกันว่า Summum Bonum นั้น พอจำแนกเป็น ๔ อย่าง :

๑. ความสุข : Happiness พุทธะ ความหิวทางวิญญาณนั้น หยุดได้ จึงจะเป็นความสุข

๒. ความเต็ม :Perfectness พุทธะ ความเต็มของความเป็นมนุษย์

๓. หน้าที่บริสุทธิ์ : Duty for duty’s sakeพุทธะหน้าที่เพื่อหน้าที่

๔. ความรักที่เป็นสากล : Universal Love พุทธะคือมีใจกว้างถึงขนาดไม่มีตัวเองเห็นแก่ผู้อื่น พระพุทธเจ้าสอนให้เรามาสะสาง มิใช่ให้เรามาสะสมพระพุทธเจ้าทรงพิสูจน์ความเย็นของกิเลสเป็นนิพพาน ไม่เคยมีใครค้านในจริยธรรมสากลไม่มีคำว่า นิพพานที่เป็นภาษาบาลี แต่มีความหมายอยู่ในนั้น

เดือนสิงหาคม

ชีวิตเป็นสิ่งที่พัฒนาได้

วันอาทิตย์ที่ ๕ และ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

การศึกษาควรมีอุดมคติว่า เพื่อประหารสัญชาตญาณอย่างสัตว์การพัฒนาแม้เพียงรักคนทุกคนเท่าตนเองได้ นี่ก็คือผลพัฒนาจิต การพัฒนาจิตคือทำจิตให้สูงโดยวิธีฝึกสมาธิจิตที่ฝึกตามหลักพุทธศาสนาแล้ว จะสะอาด ตั้งมั่น ไวต่อหน้าที่ต้องฝึกเด็กทารกให้รู้จักความจริงว่า “ไม่มีอะไรเป็นไปตามความพอใจของตน” เด็กๆต้องรู้เรื่องอนัตตา เพื่อรู้ว่าธรรมชาติเป็นอย่างนั้นเอง,การทำความดีต้องทำเพื่อความดี ไม่ใช่ทำเพื่อตัวเองจงทำ งานทุกชนิดด้วยจิตว่างชาวบ้านไม่อยากมีความรู้ ดี เด่นต้องการแต่ความสงบสุข เมื่อมีความละอาย กลัวบาปแล้ว

ก็ไม่ทำผิดทำชั่วอุดมคติต้องพอดี ถ้าเกินไป ก็ใช้ไม่ได้พุทธบริษัทต้องถือหลักว่า ปัญญาต้องกำกับอุดมคติเสมอ

นิพพานคือเย็น ไม่ทำให้เป็นทุกข์อย่างนี้จะเป็นอุดมคติจริงในปัจจุบันคนสนใจแก้ปัญหากันแต่ในทางวัตถุและเนื้อหนังมากยิ่งขึ้นความเจริญทางวัตถุอย่างเดียวเป็นอันตรายที่สุด ต้องเข้าถึงเรื่องจิตด้วย.

เดือนกันยายน

ทำไมพูดกันไม่รู้เรื่อง

วันอาทิตย์ ๒ และ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑

ที่ว่าพูดกันไม่รู้เรื่องนี้ หมายถึงการชี้โทษของวัตถุนิยมการสังคมสงเคราะห์สูงสุด คือการหว่านโปรยสัมมาทิฏฐิเห็นโทษนั่นแหละคือประโยชน์, ทุกข์ดีกว่าสุข เพราะมันสอนดีกว่าถ้าจะรู้ธรรมะได้จริงๆต้องพยายามมองชีวิตในด้านในที่พูดกันถึงโลกจมปลักวัตถุนิยมก็เพื่อช่วยให้พูดกันรู้เรื่อง.

เดือนตุลาคม

ความลับและอุบายในอานาปานสติ

วันอาทิตย์ ๗ และ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

ก่อนลงมือปฏิบัติอานาปานสติควรรู้เรื่องบางอย่างที่แฝงไว้ความลับและอุบายมีความสำคัญมาก ในพุทธศาสนาดูตรงที่พระพุทธเจ้าท่านบังคับจิตใจโดยสมบูรณ์การตั้งใจทำเต็มที่ทุกครั้งที่หายใจเข้าออกนี้ เป็นเคล็ดลับ วัตถุสำหรับบทเรียน คือยอดของสุขเวทนาความสุขมีเป็นชั้นๆหลอกลวงกันอยู่ต้องไม่ยึดมั่นถือมั่น พอลงมือปฏิบัติก็เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาถ้าไม่เหมาะที่จะใช้ทั้ง ๑๖ ขั้น ก็รวบรัดดูอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาเลย ถ้าต้องการแตกฉานทางอานาปานสติก็ทำให้ครบ ๑๖ ขั้น การฝึกจิตเช่นนี้จำเป็นสำหรับมนุษย์แต่ไม่มีใครสนใจ

เดือนพฤศจิกายน

อานาปานสติประยุกต์

วันอาทิตย์ ๔ และ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

การรู้เรื่องจิตจนสามารถควบคุมจิตได้สำคัญกว่าสิ่งใดหมดปัญหาทั้งหมดของโลก เนื่องมาจากการที่มนุษย์บังคับจิตไม่ได้การบังคับจิต หมายถึงจิตในส่วนลึกที่มีอำนาจเหนือร่างกายจริงๆอานาปานสติอยู่ในรูปของศาสนามิได้อยู่ในรูปของปรัชญาวัฒนธรรมในโลก ที่สูงถึงระดับศาสนาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดความรู้ของมนุษย์ชาติทั้งหมดเกิดในแผ่นดินอินเดียปัญหาขนาดลุกเป็นไฟทั้งหมด มาจากการบังคับจิตไม่ได้ เพราะบังคับจิตไม่ได้

ระบบการปกครองชนิดไหนก็ล้มละลายการกีฬากลายเป็นการเพาะอันธพาลทางวิญญาณเพราะการเห็นแก่ตัว

โรคทางกายนั้นมีมูลมาจาก โรคทางจิตทางวิญญาณปัญหาความทุกข์ร้อนความยุ่งยากต่างๆ มันอยู่ที่บังคับจิตไม่ได้ การบังคับจิตในพระพุทธศาสนาต่างกับระบบอื่นอย่างไร

เดือนธันวาคม

ทบทวนสิ่งที่เรียนรู้มา ธรรมโฆษณ์....ช่วยได้?

วันอาทิตย์ ๒ และ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

ชวนกันมาร่วมทบทวนประมวลสิ่งที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในธรรมโฆษณ์ของพุทธทาส หลากหลายชุด

สืบต่อกันมาตลอดปี ๒๕๖๑ :

เดือนมกราคม : ชุดเทคนิคของการมีธรรมะ เล่ม ๓

เดือนกุมภาพันธ์ : ชุดมหิดลธรรม

เดือนมีนาคม : ชุดการกลับมาแห่งศีลธรรม

เดือนเมษายน : ชุดสมถวิปัสสนาแห่งยุคปรมาณู

เดือนพฤษภาคม :  อิทัปปัจจยตา

เดือนมิถุนายน : ธรรมะคือสิ่งพัฒนาชีวิต

เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน : บรมธรรม ภาคต้น

เดือนตุลาคม – เดือนพฤศจิกายน : บรมธรรม ภาคปลาย

สอบถามรายละเอียด

โทร. ๐๘ ๖๑๒๘ ๙๒๙๙ (คุณเปิ้ล)