Recommend Print

อบรม ธรรมะบำบัดความป่วย...ได้จริงหรือ? ครั้งที่ 35

อบรม ธรรมะบำบัดความป่วย...ได้จริงหรือ? ครั้งที่ 35

วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น.

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ)

 20180723 dhmmaweb

กำหนดการ 

เช้า

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 – 09.30 น. สวดมนต์ น้อมจิต เป็นมิตรความ เจ็บป่วย โดย วิภา เลิศฤทธิ์ภูวดล กลุ่มเพลินธรรมนำชีวิต

09.30 – 11.30 น. ปรารภธรรม โดย ท่านภิกษุณีธัมมนันทา วัตรทรงธรรมกัลยาณี จ.นครปฐม หัวข้อ “ยอมรับความป่วยไข้ ด้วยใจที่ปล่อยวาง”

11.30 – 12.00 น. เจริญสติกับโยคะภาวนา โดย กุลธิดา แซ่ตั้ง (ครูหมู) เครือข่ายชีวิตสิกขา

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันมังสวิรัติ (โดยเจ้าภาพจัดเตรียมต้อนรับทุกท่าน)


บ่าย


13.00 – 13.30 น. ฝึกผ่อนคลายกับลมหายใจที่สมบูรณ์ โดย กุลธิดา แซ่ตั้ง (ครูหมู)

13.30 – 15.30 น. เสวนา

  • คุณเกื้อกูล อินวงษ์ ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ ผู้เป็นแบบอย่าง ร่วมสร้างวิถีคิลานธรรม หัวข้อ “คลินิกธรรมะรักษาใจ เปลี่ยนเบื่อให้เป็นบุญ”
  • คุณศิรินทิพย์ ขัติยะกาญจน์ (เบลล์) อดีตผู้ป่วยมะเร็งในหัวใจระยะสุดท้ายฃ ผู้ร่วมก่อตั้งธุรกิจเพื่อสังคม Art for Cancer และเลขาธิการชมรม เพื่อนมะเร็งไทย หัวข้อ “มะเร็งเปลี่ยนชีวิต พิชิตด้วยใจที่ไม่ยอมแพ้”

15.30 – 16.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : สุข รัก เข้าใจ ท่ามกลางความเจ็บป่วย โดย วิทยากรและกัลยาณมิตร ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน