Recommend Print

ล้อมวง ชวนคุย เรียนรู้ ผ่านหนังสือ ธรรมโฆษณ์

กิจกรรม “ล้อมวงชวนคุย เรียนรู้ผ่านหนังสือ” ปี ๒๕๖๒

 

123c

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ http://register.bia.or.th

สโมสรธรรมทานเป็นพื้นที่ที่ได้ปรับปรุงมาจากห้องหนังสือและสื่อธรรมเดิม เพื่อส่งเสริมงานธรรมให้เป็นที่รู้จักและนำไปใช้อย่างกว้างขวางขึ้น ซึ่งนอกจากจะมีหนังสือธรรมะและสื่อธรรมอื่นๆ ให้เลือกสมทบตามความสนใจแล้ว ยังได้มีการจัดสรรพื้นที่ส่วนหนึ่งเพื่อจัดแสดงผลงานและประวัติของพุทธทาสภิกขุ และ รวมถึงการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับผลงานหนังสือธรรมะต่างๆ  เพื่อให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์จากการอ่านอย่างเต็มที่

กิจกรรม "ล้อมวงชวนคุย เรียนรู้ผ่านหนังสือ" เป็นหนึ่งในกิจกรรมใหม่ที่เลือกผลงานของพุทธทาสภิกขุที่น่าสนใจ มาเปิดให้มีการสนทนา แลกเปลี่ยนในบรรยากาศกัลยาณมิตร เพื่อศึกษา ขยายความ ไขข้อข้องใจ ในข้อธรรมสำคัญ รวมทั้งหลักการปฏิบัติธรรมให้กระจ่างชัด เพื่อนำไปใช้ดับทุกข์ ท่านที่สนใจศึกษาธรรมะผ่านหนังสือไม่ควรพลาด ชวนคุยโดย พี่นี (เพียงพร ลาภคล้อยมา) กับ พี่ยุทธ (สมยุทธ ประดิษฐ์รุ่งวัฒนา) สองวิทยากรที่ได้ศึกษางานของพุทธทาสภิกขุมาอย่างต่อเนื่อง

โดยระหว่างเดือนมกราคม – เดือนเมษายน ใช้หนังสือธรรมโฆษณ์ คู่แฝด : โอสาเรตัพพธรรม,สันทัสเสตัพพธรรม “รู้ลึก  รู้รอบ”

โอสาเรตัพพธรรม : ต้องหยั่งเข้าไปให้ถึงใจความอันแท้จริง

สันทัสเสตัพพธรรม : ต้องสอบสวนให้ทั่วถึง โดยรอบด้านจริงๆ

ลึก กว้าง ละเอียด ละออ และ สมบูรณ์มากแง่มากมุม และทุกระดับ

เดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน : ฆราวาสธรรม

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

๑. เพื่อส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ และค้นคว้าธรรมะจากหนังสือผลงานของท่านอาจารย์พุทธทาส
๒. เพื่อนำไปใช้ดับทุกข์ในชีวิตประจำวัน
๓. สร้างความคุ้นเคยกับผลงานชิ้นสำคัญของท่านอาจารย์พุทธทาส 

วันเวลาและสถานที่

ทุกวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ ๑ และ ๓ ของเดือน เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ สโมสรธรรมทาน Co Dhamma Space ชั้น ๑

กำหนดการ

เดือนมกราคม

วันอาทิตย์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒

“รู้ลึก รู้รอบ : สรณาคมน์ พระพุทธเจ้าชนิดที่อาจอยู่กับเราตลอดเวลา”

สรณะ คือสิ่งที่ช่วยปลดเปลื้องความทุข์ในใจออกไปเสียได้ เพื่อลงรากตัวเองลงไปในศาสนา อานิสงส์ของการมีสรณาคมน์ถึงที่สุด เมื่อ“ตัวกูตาย” ชีวิตที่เหลือเป็นนิพพาน  สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรได้คือ เย็นแม้ชั่วคราว กระทั่งเย็นเป็นชีวิตนิรันดร จงพยายามเป็นพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เสียเอง  โดยไม่ยึดมั่นถือมั่น ๓ ส. สะอาด สว่าง สงบ ในฐานะเป็นพระพุทธเจ้าที่แท้จริง

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๒

“รู้ลึก รู้รอบ…ทาน ศีล สมาธิ  พระพุทธศาสนาในทุกแง่ทุกมุม การหลงเอาศีลธรรมและอื่นๆมาเป็นตัวศาสนา”

ทานที่ถูกมี ๒ : อยู่และออกจากวัฏฏะ ทานที่ไม่ต้องมีผู้รับ “สุญญตาทาน” คือให้ ตัวกู-ของกู ออกไปเสีย โลกไม่มีสันติภาพก็เพราะไม่มีศีลประธาน ศีลทำให้อยู่เป็นสุข ทั้งในทุกโลก และพ้นโลกทั้งปวง “สมาธิวัตร” หมายถึงสมาธิที่เป็นตัวการปฏิบัติ สมาธิที่จะออกไปจากวัฏสงสารต้องประกอบด้วยปัญญา จิตที่เป็นสมาธิ จะเห็นแจ้งในสิ่งทั้งปวงตามที่เป็นจริง ชีวิตนี้จะปลอดภัยต้องเทียมด้วยควาย ๒ ตัว คือวัตถุและสติปัญญา  ปัญหาที่เป็นต้นตอของปัญหาทั้งหลาย คือมนุษย์ตกเป็นทาสของอายตนะ  ทุกศาสนาถ้าเป็นศาสนาจริงแท้แล้ว ต้องดึงคนออกจากเป็นทาสอายตนะ

เดือนกุมภาพันธ์

วันอาทิตย์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

“รู้ลึก รู้รอบ… อัฏฐังคิกมรรค วิสุทธิ ๗ ไตรสิกขา  โลกในทัศนะของพุทธบริษัท”

อัฏฐังคิกมรรค หมายถึงตัวหนทางที่จะเดิน  วิสุทธิเจ็ด หมายถึงการที่ทำได้ดีที่สุดในการเดิน ไตรสิกขา หมายถึงบทเรียนการฝึกเดินให้ดีที่สุด จงอย่าเผลอสติเมื่อมีการกระทบทางอายตนะ โลกนี้คือสิ่งที่ต้องแตกแน่โดยธรรมชาติ พุทธบริษัทโลกนี้คือโลกของเพื่อนที่กำลังตกทุกข์ได้ยากอยู่ด้วยกันทั้งนั้น โลกนี้คือสิ่งที่ต้องแตกแน่ โดยธรรมชาติแง่จริยธรรมอาจมองโลกให้ได้ประโยชน์ : ให้มองโลกเป็นโรงละคร  โลกและความดับโลก มันก็อยู่ในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี้ที่ยังเป็นๆ

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

 “รู้ลึก รู้รอบ … สติปัฏฐาน โพชฌงค์ วิมุตติ  เรียนพุทธศาสนากันอย่างไร”

อานิสงส์ของสติปัฏฐาน เคล็ดลับมันมีอยู่ว่าทำอย่างนี้อย่างเดียวมีสติสัมปชัญญะ มีความเพียรนำออกเสียได้ซึ่งอภิชฌาและโทมนัสในโลก  เมื่อปฏิบัติอยู่ นั่นแหละคือสติสัมโพชฌงค์อย่างเต็มเปี่ยม  เมื่อได้ลงมือทำอานาปานสติ เมื่อนั้นมีศีลแท้ มีสมาธิแท้ มีปัญญาแท้  มีพระพุทธเจ้าแท้อยู่ในจิตของเรา เรียนพุทธศาสนา  คนเรายิ่งอยากเรียน อยากเก่งในทางธรรม ยิ่งไม่ถูกตัวพุทธศาสนา ยิ่งยึดมั่นถือมั่นในพุทธศาสนา ยิ่งไม่เป็นพุทธศาสนา.

เดือนมีนาคม

วันอาทิตย์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒

“รู้ลึก รู้รอบ…หลักปฏิบัติกรรม การสิ้นกรรม  เชื่อดีกว่าไม่เชื่อ ไม่เชื่อดีกว่าเชื่อ”

จุดหมายปลายทางสูงสุดของมนุษย์ ก็คือการสิ้นกรรม กรรมหมดต่อเมื่อโลภะ โทสะ โมหะหมด  เคล็ดลับเป็นทางลัด สิ้นกรรมก่อนตาย ให้ชีวิตดับด้วยความไม่เอา ไม่เป็น  เชื่อดีกว่าไม่เชื่อ - ไม่เชื่อดีกว่าเชื่อ อะไรเชื่อดีกว่า อะไรไม่เชื่อดีกว่า  หลักพุทธศาสนาคนต้องมีศรัทธาเป็นข้อแรก มิเช่นนั้นมันเป็นไปไม่ได้ นี้หวังให้รู้เรื่องสำคัญคือตัวศรัทธา  ควรอบรมจิตให้สูง จากดำไปขาว จนสิ้นดำสิ้นขาว เป็นนิพพาน ในสภาวะของความเป็นคนเป็นทุคติ ๔ ก็ได้ เป็นสุคติ ๔ ก็ได้

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๒

 “รู้ลึก รู้รอบ…หลักปฏิบัติเกี่ยวกับนิพพาน  นิพพานที่นี่ เดี๋ยวนี้ นิพพานต่อตายแล้ว”

หลักปฏิบัติดับทุกข์ โดยอย่าให้กระแสปฏิจจสมุปบาทเกิดได้  ปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องสำคัญใพระพุทธศาสนา คือ อริยสัจที่สมบูรณ์แสดงให้เห็นธรรมชาติที่อาศัยกันและกัน เกิดขึ้นการกระทบระหว่างอายตนะ จะทำหน้าที่ จนเป็นชาติเป็นตัวกูที่เป็นทุกข์  ก่อนหน้าพระพุทธเจ้าไม่มีใครค้นพบกำเนิดของปฏิจจสมุปบาท, แบบธรรมดา, แบบย้อนกลับจากปลาย, แบบเริ่มกลางๆ เป็นพุทธบริษัทจริงต้องใส่ใจนิพพานที่แล้วมา เล็งนิพพานผิดๆ นึกว่าไม่จำเป็นเดี๋ยวนี้ นี่เพราะสอนกันมาผิด ตัวกูไม่เกิดอย่างไร เมื่อไร ที่ไหน ขนาดใด ก็นิพพานตามส่วน แม้นิพพานต่อตายแล้วนั้น ก็ต้องเป็นการตายของตัวกู จึงจะถือว่านิพพาน  นิพพานโดยวิธีใดที่จริงจิตมันเย็นเป็นพื้นอยู่ ก็ทำไม่ให้มันเกิดร้อน ก็แล้วกัน.

เดือนเมษายน

วันอาทิตย์ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๒

“รู้ลึก รู้รอบ … หลักปฏิบัติเกี่ยวกับอริยสัจจ์ สิ่งสำคัญของพุทธศาสนาในรูปภาษาธรรม”

หลักปฏิบัติเกี่ยวกับอริยสัจจ์ จำเป็น แก่คนทุกคน ต่อเมื่อตายแล้วเท่านั้นจึงจะไม่มีเรื่องอริยสัจจ์อยู่ในคน เป็นเรื่องลัด ก็มีแต่คำว่าสุญญตา มีปัญญาเพียงพอ และถูกต้อง ขันธ์ที่ประกอบไปด้วยอุปาทาน ๕ อย่าง นั้น นั่นแหละคือตัวทุกข์ ถ้าขันธ์เฉยๆ ไม่เป็นทุกข์ เรื่องปฏิจจสมุปบาทที่มีอยู่ในชีวิตประจำวัน เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำวัน  สิ่งสำคัญของพุทธศาสนาก็คือดับทุกข์ เคล็ดชีวิตแห่งการปฏิบัติโดยเบ็ดเสร็จก็คือ “เฉยเสีย ไม่ต้องทำอะไร” เริ่มโดยนายอุปาทาน ชื่อตัวกูของกู มีอวิชชาเป็นพ่อ ตัณหาเป็นแม่  วิญญาณนั้นไม่ต้องปลุกปล้ำให้หยุดดับ หยุดเกิด เพียงไม่ยึดเท่านั้น ทุกข์ก็ดับ

วันอาทิตย์ที่  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒

“รู้ลึก รู้รอบ … หลักปฏิบัติเกี่ยวกับไตรลักษณ์  ศาสนาที่แท้จริงมีเพียง ศาสนาเดียว มนุษย์ของพระเจ้า กับคนของกิเลส” 

หลักปฏิบัติเกี่ยวกับไตรลักษณ์ : อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา นี้เป็นหัวใจของพุทธศาสนา ในส่วนปัญญา ผู้เห็นอนิจจังชัด ว่าไหลเรื่อย ทำให้จิตเบื่อหน่าย หลุดพ้น พระไตรลักษณ์เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาญาณทุกขั้นทุกตอนด้วย เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทีไร ก็เย็นลงไปทีนั้น  ศาสนาพุทธเป็นระบบปฏิบัติที่พระเจ้าคือธรรมชาติ ส่งมาให้ทุกคน ระบบปฏิบัติเพื่ออยู่รอด เป็นตัวศาสนาแท้ คนๆเดียวเป็นมนุษย์ของพระเจ้าก็ได้ เป็นคนของกิเลสก็ได้ ผลัดไป-มาก็ได้ ผู้มีตนที่ชนะกิเลสแล้ว จัดเป็นพระเจ้าเสียเอง.

เดือนพฤษภาคม : ฆราวาสธรรม

วันอาทิตย์ที่ ๕ และวันอาทิตยที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

“ชีวิตต้องเทียมด้วยควายสองตัว : ตัวรู้ กับ ตัวแรง”

ฆราวาสแปลว่าครองเรือนหมายความว่าต้องต่อสู้กับโลกโดยอาศัยโลกียธรรมที่ถูกต้องในการทำงานเลี้ยงชีวิตเปรียบด้วยกับชีวิตต้องเทียมด้วยควายสองตัวคือควายแรงและควายปัญญาจึงจะข้ามพ้นความทุกข์ในโลกได้  การครองฆราวาสเป็นขั้นตอนที่ต้องเข้าโรงเรียนชีวิตจริงซึ่งจะสมบูรณ์ได้ต้องผ่านอาศรมสี่คือพรหมจารีคฤหัสถ์ วนปรัสถ์ สันยาสี และทุกขั้นตอนต้องตอบคำถามสำคัญให้ได้คือ เกิดมาทำไม?  "โลกียธรรมเท่ากับทำงานหนัก โลกุตตรธรรมเท่ากับการพักผ่อนทางวิญญาณ"  ฆราวาสธรรมเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับผู้ที่จะไปนิพพานประกอบด้วยตัวธรรมะที่ต้องปฏิบัติและธรรมะที่เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติเรียกว่า "ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ"

เดือนมิถุนายน

วันอาทิตย์ที่ ๒ และ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒

“สุญญตากับฆราวาส : นิพพานคือภาวะที่อายตนะเป็นของเย็น”

ความรู้เรื่องสุญญตาเป็นความรู้ที่สำคัญที่สุด ความว่างหรือสุญญตาที่ถูกต้องนี้คือ ว่างจากความสำคัญมั่นหมายว่าตัวกูหรือของกู แต่เต็มอยู่ด้วยสติปัญญา เรื่องกิน เรื่องกาม เรื่องเกียรติ เป็นคำที่สั้นที่สุดที่จะใช้แก่ชีวิตของฆราวาส   สิ่งที่ประเสริฐที่สุดนั้นคือภาวะของจิตที่ไม่มีทุกข์เลย   เคล็ดสำหรับฆราวาสในทางธรรม "นิพพานคือภาวะที่อายตนะเป็นของเย็น" "ปากอย่าง ใจอย่าง ทางดับทุกข์"

สอบถามรายละเอียด

โทร. ๐๘ ๖๑๒๘ ๙๒๙๙ (คุณเปิ้ล)