Recommend Print

โครงการหนังสือ without and within แนะนำพระพุทธศาสนา เถรวาท เพื่อจัดวาง ณ สถานที่พักแรมทั่วประเทศไทย

 

โครงการหนังสือ without and within แนะนำพระพุทธศาสนา เถรวาท
เพื่อจัดวาง ณ สถานที่พักแรมทั่วประเทศไทย

(for English please click here)

web_without_within

 

 

ในวาระแห่งการเฉลิมฉลองมหามงคลสมัย

พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ พุทธศักราช ๒๕๕๕

ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังปริณายก พุทธศักราช ๒๕๕๖

และ เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พุทธศักราช ๒๕๕๔

 

ในฐานะที่เป็นเมืองศูนย์กลางพระพุทธศาสนาสำคัญของโลก ประเทศไทยควรที่จะมีหนังสือเกี่ยวกับพระพุทธ-ศาสนาที่พึงรู้สำหรับทุกคน แขกบ้าน และ คนเดินทาง ได้ผ่านตา ศึกษาเรียนรู้ ด้วยการจัดวางไว้ในทุกห้องพักของทุกสถานที่พักแรมทั่วประเทศไทย นอกจาก ๒ เล่มที่มีอยู่แล้วคือ พระคัมภีร์ไบเบิ้ล และ The Buddha จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีกระบวนการจัดการและกระจายเผยแผ่อย่างเป็นระบบ

ในวาระแห่งการเฉลิมฉลองมหามงคลสมัย พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้, ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก และ เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช จึงได้มีการดำเนินการ เพื่อ

๑.     ให้ผู้เดินทางพักแรมทั่วประเทศไทยได้เข้าถึงซึ่งหลักพุทธธรรมและการพระพุทธศาสนาในสังคมไทย ในรูปแบบที่ สวยงาม ชวนอ่าน และ จับใจ ในระหว่างเดินทางเข้าพักแรมซึ่งเป็นช่วงเวลาและโอกาสสำคัญหนึ่ง

๒.     ประเทศไทยได้ทำหน้าที่สมสถานะแห่งเมืองพุทธ ผู้คนพุทธศาสนิกชนชาวไทยได้ทบทวนเรียนรู้หลักธรรม ชาวต่างประเทศได้รับทราบและเรียนรู้หลักพุทธธรรมและการพระพุทธศาสนาในสังคมไทย

๓.     เกิดระบบการผลิตและกระจายเผยแผ่พระธรรม อย่างมีส่วนร่วม ขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ในรูปแบบการมีส่วนร่วมสมทบของผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา และ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

โดยการสนับสนุนของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และ กระทรวงวัฒนธรรม และ ด้วยความเมตตาของพระอาจารย์ชยสาโรแห่งอาศรมชนะมาร  มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ และ เหล่าธรรมภาคี จึงได้ประสานดำเนินการเป็นลำดับมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๕๕ ประกอบด้วย

๑) การจัดทำเนื้อหาและต้นฉบับ

ด้วยความเมตตาอย่างยิ่งของพระอาจารย์ชยสาโร ชาวอังกฤษผู้บวชเรียน ศึกษา ปฏิบัติและเผยแผ่งานพระพุทธ-ศาสนาทั้งภายในและต่างประเทศมาตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๑ อดีตเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ ศิษย์แห่งพระโพธิญาณเถรมหาเถระ (พระอาจารย์ชา สุภัทโท) วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีสาขาทั้งทั่วประเทศและทั่วโลกกว่า ๓๐๐ สาขา ที่ประมวลและเรียบเรียงตลอดจนเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำต้นฉบับเพื่อการจัดพิมพ์ ในชื่อ “without and within : Questions and Answers on the Teachings of Theravada Buddhism” ดังนี้

๑.๑ เนื้อหา เป็นลักษณะถามตอบ ๑๒๕ ประเด็นคำถามที่ควรรู้สำหรับผู้สนใจใคร่หาความหมายในพระพุทธศาสนา ในหมวด The Buddha, Dhamma, Sangha, Buddhist Attitude, Buddhism in Thailand, The path of practice และ Buddhist resources ที่กระชับชัด สลับด้วยพุทธพจน์ และคำของครูบาอาจารย์ไทย อาทิ พระราชนิโรธรังสีคัมภีร-ปัญญาวิศิษฏ์ (เทสก์ เทสรังสี), พระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ลี ธัมม-ธโร), พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ), สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวัฑฒโน), พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสัม-ปันโน), พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท), สมเด็จพระพุฒา-จารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ), พระภาวนาโพธิคุณ (โพธิ์ จันทสโร), พระพรหมคุณาภรณ์ (. อ. ปยุตฺโต), พระราชสุเมธาจารย์ (สุเมโธภิกขุ) และ แม่ชีแก้ว เสียงล้ำ

๑.๒ รูปแบบต้นฉบับ ขนาดรูปเล่มสำเร็จ ๗ x ๘.๕ นิ้ว เหมาะมือสำหรับถืออ่าน พิมพ์ ๒ สี (ดำ + ทอง) ด้วยกระดาษ green offset ๑๒๐ แกรม จำนวน ๒๕๒ หน้า เรียงลำดับคำถามคำตอบแต่ละข้อจบใน ๑ – ๒ หน้า มีภาพสลับสื่อความหมายและสวยงาม สามารถเลือกอ่านคำถามใดก่อนหลังได้โดยสะดวก ปกกระดาษ อาร์ตการ์ด ๒๖๐ แกรม พิมพ์ ๑ สีพิเศษ ปั๊มสีทองชื่อหนังสือ เคลือบพลาสติกด้าน เข้าเล่มด้วยวิธีเย็บกี่ Flexi Bound แข็งแรงทนทานนาน

 

หนังสือ สามารถ download ได้จาก http://www.bia.or.th/en/index.php/online-dhamma/without-and-within/summary/5-without-and-within/5-without-and-within

 

๒) เจ้าภาพร่วม และ การจัดพิมพ์

๒.๑ เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชนท้องถิ่น องค์กรมูลนิธิ และ ผู้ที่จะมีส่วนร่วม อาทิเช่น สมาคมโรงแรม สถานที่พักแรม ตลอดจนเทศบาล องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมสมทบสร้างทำพิมพ์ชุดแรกมีเป้าหมายจำนวน ๑๐ กอง กองละ ๘,๔๐๐ เล่ม รวม ๘๔,๐๐๐ เล่ม ตามจำนวนพระธรรม ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ และ ๘๔ พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้วจึงทยอยสมทบสร้างทำพิมพ์เพิ่มเติมทดแทนตามความต้องการและศรัทธาเพิ่มเติม

๒.๒ ขณะนี้มีผู้แสดงความจำนงสมทบสร้างทำแล้ว ๑๓ กอง กองละ ๘,๔๐๐ เล่ม คือ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, เอสซีจี, ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) แห่งละ ๒ กอง; กระทรวงวัฒนธรรม, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร, บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) แห่งละ ๑ กอง และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมสมทบ ๓ กอง รวม ๑๐๙,๒๐๐ เล่ม

๒.๓ ร่วมโครงการจัดพิมพ์เป็นกรณีพิเศษโดย บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

๒.๔ เพื่อขยายสู่ผู้ต้องการสมทบพิมพ์ทั่วไป ได้รับอนุญาตจากพระอาจารย์ชยสาโร เปิดให้มีการสมทบพิมพ์เป็นการทั่วไปได้

ร่วมเป็นเจ้าภาพ

ท่านสามารถร่วมสมทบทุนเพื่อพิมพ์หนังสือเป็นกอง กองละ ๑๐ เล่ม (๑๐๐๐ บาทต่อกอง)

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถ download ใบแจ้งความจำนง ได้ใน 3 ลักษณะ

หมายเหตุ สำหรับบุคคลทั่วไปที่ร่วมสมทบ ๑ กอง (หรือมากกว่า ๑ กอง) สามารถแจ้งความจำนงได้ว่า จะให้คณะกรรมการนำหนังสือทั้งหมดไปกระจายให้สถานที่พักแรม หรือ จะรับไปเอง หรือ จะรับเพียงบางส่วน (ดูรายละเอียดในใบแสดงความจำนง)

คณะกรรมการดำเนินการ

ประธานคณะกรรมการ

ดร.เสนาะ อูนากูล

รองประธานคณะกรรมการ

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม

นายบรรยง พงษ์พานิช

ผู้แทนสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

คณะกรรมการ                      

คุณเมตตา อุทกะพันธ์    

ผู้แทนมูลนิธิปัญญาประทีป

ผู้แทนสมาคมโรงแรมไทย

ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ผู้แทนสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

ผู้แทนสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

ผู้แทนสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย

ดร.วิรไท สันติประภพ

เลขานุการ

กรรมการและเลขานุการมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

ผู้ช่วยเลขานุการ

นายธาตรี ลิขนะพิชิตกุล

นายสันติ โอภาสปกรณ์กิจ

ผู้จัดการหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

 

ติดต่อสอบถามได้ที่

ฝ่ายประสานงานโครงการ  

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

หมายเหตุ : สำหรับสถาบัน องค์กร โรงแรม ฯ ที่ประสงค์จะจัดพิมพ์เป็นกรณีพิเศษ มีตราสัญลักษณ์ขององค์กร สามารถประสานเป็นกรณีเฉพาะได้ด้วยจำนวนพิมพ์ที่เหมาะสม