Recommend Print

แนะนำหนังสือใหม่ ว่าด้วยลูกปัดและหลักฐานพระพุทธศาสนาเล่มใหม่ล่าสุด

หนังสือว่าด้วยลูกปัดและหลักฐานพระพุทธศาสนาเล่มใหม่ล่าสุด

อู่ทอง...ที่รอการฟื้นคืน

ผ่านรอยลูกปัดและพระพุทธศาสนาแรกเริ่ม

ในลุ่มน้ำแม่กลอง-ท่าจีน

เรียบเรียง โดย ภูธร ภูมะธน นักประวัติศาสตร์อิสระ

และ บัญชา พงษ์พานิช หมอผู้เขียนหนังสือเล่มก่อน "รอยลูกปัด"

พร้อมบทนำของ ศาสตราจารย์ผาสุข อินทราวุธ

และ รองศาสตราจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม

unnamed 7 cr horz

รายละเอียดหนังสือ

ปก : กระดาษอาร์ตการ์ด ๓๑๐ แกรม พิมพ์ ๔ สี เคลือบด้าน โดยพับขอบ ๔ ด้าน ด้านละ ๑๖ มม.

เนื้อใน : กระดาษอาร์ตมัน ๑๒๐ แกรม พิมพ์ ๔ สี ทั้งเล่ม

ขนาด : ๘.๒๕ x ๑๑.๕ นิ้ว (A4) จำนวน ๕๐๐ หน้า พร้อมภาพถ่ายและแผนที่กว่า ๑,๐๐๐ ภาพ

เข้าเล่ม : เย็บกี่ทากาว + ติดปลิว + ติดคิ้ว + สันโค้ง

รวมรวมภาพลูกปัดอู่ทองและลุ่มน้ำแม่กลอง-ท่าจีน (สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม) จากทุกพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (พระนคร อู่ทอง บ้านเก่า ราชบุรี นครปฐม) และในความอารักขาผู้เก็บรักษารายสำคัญ รวมทั้งพระพิมพ์ พระพุทธรูป จารึก และ ธรรมจักรต่างๆ โดยตากล้องอาชีพ

11231680 1594343090854156 2984533029144952303 n cr

 

11665687

เนื้อหาใหม่หมด ประกอบด้วย ๕ บท

หนึ่ง     สุดยอดลูกปัดของไทยที่อู่ทอง...แม่กลอง-ท่าจีน  (บัญชา พงษ์พานิช)

สอง     อู่ทอง แม่กลอง-ท่าจีน : สะพานเชื่อมต่ออู่อารยธรรมสองซีกโลกที่รอวันฟื้นคืน

  • พื้นที่พิเศษที่อู่ทอง...แม่กลอง-ท่าจีน              (บัญชา พงษ์พานิช)
  • กายภาพของเมืองอู่ทอง                              (ภูธร ภูมะธน)
  • พื้นที่ปะทะสังสรรค์ตั้งแต่ต้นพุทธกาล               (ภูธร ภูมะธน)

สาม     รอยลูกปัดที่อู่ทอง...แม่กลอง-ท่าจีน                (บัญชา พงษ์พานิช)

  • หลายเรื่องราวลูกปัดที่อู่ทอง
  • ลูกปัดอู่ทอง...แม่กลอง-ท่าจีน จากข้อสรุปของนักวิชาการโบราณคดี
  • การขุดค้นสำรวจศึกษาลูกปัดอู่ทอง...แม่กลอง-ท่าจีน
  • ๑๐ คำถามที่พยายามหาคำตอบ เรื่องลูกปัดอู่ทอง...แม่กลอง-ท่าจีน

สี่        หลักฐานและหลักธรรมพระพุทธศาสนาแรกเริ่มที่เมืองอู่ทอง...แม่กลอง-ท่าจีน (ภูธร ภูมะธน)

  • พระพุทธศาสนาที่เมืองอู่ทองและที่ลุ่มแม่น้ำแม่กลอง-ท่าจีน
  • จารึกหลักธรรมที่เมืองอู่ทองและบริเวณลุ่มแม่น้ำแม่กลอง-ท่าจีน
  • หลักฐานพระพุทธศาสนาที่น่าสนใจที่เมืองอู่ทอง

ห้า       อู่ทองที่รอการฟื้นคืน                                    คณะบรรณาธิการ

 

 

11703162 1594343180854147 5143615642851588429 n cr

 

11694749 1594343124187486 5894174215905871936 n cr

ผู้สนใจสามารถขอสมทบการพิมพ์เพื่อเป็นเจ้าของและนำไปประกอบการศึกษาค้นคว้าและร่วมการฟื้นคืนอู่ทองด้วยกันได้พิมพ์จำนวนจำกัด ที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ หรือ สวนโมกข์กรุงเทพ ในอัตราการสมทบ เล่มละ ๑,๕๐๐ บาท รายได้เพื่อการสาธารณกุศลของมูลนิธิ

 


 

ขอเชิญร่วมการแถลงข่าว เปิดตัวหนังสือเล่มใหม่ล่าสุด

อู่ทอง...ที่รอการฟื้นคืน

ผ่านรอยลูกปัดและพระพุทธศาสนาแรกเริ่ม

โดย ภูธร ภูมะธน - บัญชา พงษ์พานิช

และ

การนำเสนอผลการศึกษาวิจัย

ทองโบราณที่อู่ทอง สุพรรณบุรี

โดย Anna T. Bennett

 

ณ หอประชุมใหญ่ สยามสมาคม อโศก-มนตรี 

กรุงเทพมหานคร

บ่ายวันพฤหสบดีที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘

 

 

อู่ทอง...ที่รอการฟื้นคืน : ผ่านรอยลูกปัดและพระพุทธศาสนาแรกเริ่ม

๑๓.๐๐ น.        ลงทะเบียนรับเอกสาร อาหารว่าง 

                    แล้วชมนิทรรศการ ตัวอย่างลูกปัด และหนังสือตัวอย่าง

๑๓.๓๐ น.        นางศิริกุล กสิวิวัฒน์ รองผู้อำนวยการ อพท. กล่าวต้อนรับและชี้แจงความเป็นมา

๑๓.๔๕ น.        แถลงข่าวว่าด้วย "อู่ทอง...ที่กำลังฟื้นคืน"

                    โดย พันเอกนาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการ อพท.

๑๓.๔๕ น.        แถลงข่าวเปิดตัวหนังสือ "อู่ทอง...ที่รอการฟื้นคืน: ผ่านรอยลูกปัดและพระพุทธศาสนาแรกเริ่ม"

                    โดย อาจารย์ภูธร ภูมะธน และ นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช

๑๔.๑๕ น.        ถาม - ตอบ

 

ทองโบราณที่อู่ทอง สุพรรณบุรี

๑๔.๓๐ น.       นางศิริกุล กสิวิวัฒน์ รองผู้อำนวยการ อพท. กล่าวถึงความเป็นมา

                   นางสาวเด่นดาว ศิลปานนท์ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง กล่าวถึงความสำคัญของการศึกษา

๑๔.๕๐ น.       เกริ่นนำเรื่อง บางคำถามถึงทองโบราณที่อู่ทอง โดย นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช 

                    กรรมการและเลขานุการมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

๑๕.๐๐ น.        ผลการสำรวจทองโบราณอู่ทอง โดย ดร.แอนนา ที.เบนเนต

                    ผู้ศึกษาและรายงานเรื่อง ทองโบราณแรก ๆ ในเอเซียอาคเนย์ ต่อที่ประชุมว่าด้วย

                    ทองเอเซียอาคเนย์ ณ Yale University Art Gallery, USA 13-14 May 2011

๑๕.๔๐ น.        สนทนาถาม-ตอบแล้วชมตัวอย่างทองโบราณพบที่อู่ทอง

                    สรุป และ ปิดงาน

พิธีกรตลอดงาน ชมพูนุท ธาราสิทธิโชค อพท. และ ไพโรจน์ สิงบัน หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อพท. อู่ทอง โทร ๐๙๐ ๙๘๗ ๗๗๖๓ และ สวนโมกข์กรุงเทพ ๐๘๒ ๑๓๐ ๓๖๖๓

มีจัดแสดงตัวอย่างลูกปัดและทองจาก "อู่ทอง...แม่กลอง-ท่าจีน"

ภาคีร่วมงาน อพท.ที่อู่ทอง สามารถนําหนังสือเชิญเพิ่อขอรับหนังสือได้ในงาน บุคคลทั่วไป สามารถสมทบพิมพ์หนังสือได้ที่ในงาน (มีจํานวนจํากัด)