Recommend Print

ปฏิบัติธรรมญาณสังวรบูชา ครบ ๒ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

กำหนดการ

ปฏิบัติธรรมญาณสังวรบูชา ครบ ๒ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๘.๓๐ - ๑๘.๔๕ น. ณ วัดบวรนิเวศวิหาร

โดยมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

 

1011 162

อานาปานสติภาวนา ณ อุโบสถบวรรังสี

๙.๐๐ น.      กราบพระ สวดมนต์บทอานาปานสติสูตร

๙.๓๐ น.      พระเมธี สุเมธโส ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธารน้ำไหล บรรยายธรรมเนื่องด้วยอานาปานสติ

๑๐.๐๐ น.     นั่งสมาธิ

๑๐.๓๐ น.     เดินจงกรม เปลี่ยนอิริยาบถ คงสมาธิต่อเนื่อง

๑๑.๐๐ น.     นั่งสมาธิ

๑๒.๐๐ น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน โดยรู้ประมาณในโภชนะ สำรวมอินทรีย์, มีสติในทุกอิริยาบถ, รักษาสมาธิต่อเนื่อง

๑๓.๐๐ น.      นั่งสมาธิ พร้อมฟังธรรมบรรยายเรื่อง จิตหลงมายา และทางดับกิเลส โดยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

๑๓.๔๕ น.      เดินจงกรม เปลี่ยนอิริยาบถ คงสมาธิต่อเนื่อง

๑๔.๐๐ น.      นั่งสมาธิ

๑๔.๔๕ น.      เดินจงกรม เปลี่ยนอิริยาบถ คงสมาธิต่อเนื่อง

๑๕.๐๐ น.      นั่งสมาธิ

๑๕.๔๕ น.      สนทนา สอบถาม ว่าด้วยข้อสงสัยในการปฏิบัติ

๑๖.๓๐ น.      เตรียมตัว พร้อมกันที่บริเวณตำหนักเพ็ชร

ปฏิบัติธรรมญาณสังวร

๑๖.๔๕ น.      พระสงฆ์และกรรมการมูลนิธิฯ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนเข้าภายในและบริเวณตำหนักเพ็ชร

๑๗.๐๐ น.      ดร.วิรไท สันติประภพ กรรมการบริหารหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

                  ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และจุดธูปเทียนที่เครื่องทองน้อย

                  - ถวายสักการะพระศพเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช

                  - พระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนร่วมทำวัตรสวดมนต์

๑๗.๓๐ น.      พระธรรมโกศาจารย์ (องอาจ ฐิตธมฺโม) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชุมพร และเจ้าอาวาสวัดขันเงิน

                  ลูกศิษย์ของท่าน บ.ช.เขมาภิรัต พระเถระผู้หนักแน่นมั่นคงในหลักพุทธธรรม

                  และเป็น ๑ ใน ๓ พี่น้องทางธรรมของพุทธทาสภิกขุ

                  - พระธรรมโกศาจารย์ขึ้นธรรมาสน์แสดงธรรม

                  - เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล และอารธนาธรรม

                  - พระวิปัสสนาจารย์ แสดงพระธรรมเทศนาและนำปฏิบัติ เจริญสมาธิภาวนา

๑๘.๑๕ น.      ดร.วิรไท สันติประภพ ถวายเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม แด่พระธรรมโกศาจารย์

                  และกล่าวคำน้อมอุทิศถวายพระกุศลแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

                  - ผู้ปฏิบัติธรรมน้อมอุทิศถวายพระกุศลแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช

๑๘.๓๐ น.      กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย และกราบลาพระภิกษุ

                  - ผู้ร่วมปฏิบัติธรรมรับหนังสือที่ระลึก

 

หมายเหตุ กิจกรรม "อานาปานสติภาวนา ณ อุโบสถบวรรังสี" ลงทะเบียนที่ http://register.bia.or.th ส่วนกิจกรรม "ปฏิบัติธรรมญาณสังวร เปิดให้เข้าร่วมได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า