Recommend Print

อาจารยบูชา พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทฺโท) ปี ๒๕๕๙

กำหนดการร่วมงานอาจารยบูชา

พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทฺโท) วัดหนองป่าพง อุบลราชธานี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ – วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

“บุญจาริก” ศึกษาและปฏิบัติธรรม บนพื้นฐานการเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตท้องถิ่นที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา ภาวนากับครูบาอาจารย์และคณะศิษยานุศิษย์ณ.สำนักปฏิบัติจิตตภาวนาปลายทางโดยการจัดกิจกรรม ๑๒ ภาวนาตลอดทั้งปี ตามแนวทางพ่อแม่ครูอาจารย์สำคัญได้แก่คณะศิษย์อาจารย์มั่นภูริทัตโต คณะศิษย์อาจารย์ชา สุภัทโท คณะศิษย์หลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ และคณะศิษย์อาจารย์สมภพ โชติปัญโญ ตามจังหวัดต่าง ๆ ในภาคอีสาน

P1000776 crb

กำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙

๑๙.๐๐- ๑๙.๔๕น. เริ่มลงทะเบียนที่ภัตตศาลา/รับของที่ระลึกและอาหารว่าง/รับเต็นท์ (สำหรับท่านที่จองไว้)

๒๐.๐๐ น. ออกเดินทางสู่วัดป่าไทรงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี (สาขาที่๑๐ ของวัดหนองป่าพง)

* เตรียมของใช้ส่วนตัวแยกไว้ต่างหากติดตัวเอาไว้เพื่อสะดวกกับการทำภารกิจส่วนตัวในตอนเช้า เช่น ยาสีฟัน/ แปรงสีฟัน/ สบู่ล้างหน้า ฯ *

วันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙

๐๐.๐๐-๐๕.๐๐ น. ถึงวัดป่าไทรงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชบุรี /ทำภารกิจส่วนตัว

๐๖.๐๐-๐๖.๔๕ น. ตักบาตรข้าวเหนียวตามวิถีชาวบ้าน

๐๗.๐๐-๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า

๐๗.๓๐-๐๘.๑๕ น. นำชมสถานที่ในวัด (ไฮไลท์ของวัดฯ)

๐๘.๑๕- ๐๙.๐๐ น. เข้ากราบพระอาจารย์อเนก  เจ้าอาวาสวัดป่าไทรงาม อ.เดชอุดม  จ.อุบลราชธานี

๐๙.๐๐ น. กราบลาพระอาจารย์อเนก / ออกเดินทางไปวัดหนองป่าพง  อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

๑๐.๓๐ น. ถึงวัดหนองป่าพง / ขอกำหนดการของวัดหนองป่าพง

๑๐.๔๕ น. นำสัมภาระและเดินทางเข้าที่จุดสำหรับกางเต็นท์

๑๑.๐๐ น. กางเต็นท์กันเองโดยมีคนกางสาธิตเป็นตัวอย่าง

๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวันตามโรงทานที่มาเปิดในวัดหนองป่าพง / พักผ่อน

๑๓.๐๐ น.        สัญญาระฆัง, นั่งสมาธิ.
                    พระภิกษุ-สามเณร ที่พระอุโบสถ
                    อุบาสก-อุบาสิกา ที่ธรรมศาลา

๑๔.๐๐ น.        ฟังพระธรรมเทศนา

๑๖.๐๐ น.        ฉันน้ำปานะ

๑๗.๐๐ น.        พักผ่อนตามอัธยาศัย

๑๘.๑๕ น.        สัญญาณระฆัง ทำวัตรเย็น

๑๙.๐๐ น.        นั่งสมาธิภาวนา

๒๐.๐๐ น.        ฟังพระธรรมเทศนา

วันเสาร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙

๐๓.๐๐ น.        สัญญาณระฆัง

๐๓.๑๕ น.        รวมทำวัตรเช้า

๐๔.๐๐ น.        นั่งสมาธิ

๐๕.๓๐ น.        พระภิกษุ-สามเณร ออกรับบิณฑบาต

๐๖.๐๐ น.        อุบาสก-อุบาสิกา รวมเดินจงกรม

๐๘.๐๐ น.        รวมกันที่ธรรมศาลา ฟังพระธรรมเทศนา ร่วมกล่าวถวายสังฆทาน, พระภิกษุ-สามเณร ฉันภัตตาหาร

๑๐.๐๐ น.        ล้างบาตร, รวมที่หอฉัน ฟังโอวาท กราบพระ เลิกพร้อมกัน กลับที่พัก เดินจงกรม

๑๒.๐๐ น.        พักผ่อน

๑๓.๐๐ น.        สัญญาณระฆัง, นั่งสมาธิ.
                    พระภิกษุ-สามเณร ที่พระอุโบสถ
                    อุบาสก-อุบาสิกา ที่ธรรมศาลา

๑๔.๐๐ น.        ฟังพระธรรมเทศนา

๑๕.๐๐ น.        จัดแถว พระภิกษุ-สามเณร อุบาสก-อุบาสิกา พร้อมด้วยดอกไม้ ธูป เทียน  

                    เดินจากธรรมศาลาไปยังเจดีย์พระโพธิญาณเถร ทำประทักษิณ ๓ รอบ

                    จากนั้นฉันน้ำปานะที่หอฉัน

๑๗.๐๐ น.        พักผ่อนตามอัธยาศัย

๑๙.๐๐ น.        สัญญาณระฆัง ทำวัตรเย็น

๒๐.๐๐ น.        นั่งสมาธิภาวนา

๒๑.๐๐ น.        ฟังพระธรรมเทศนา ตลอดคืน

วันอาทิตย์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙

๐๓.๑๕ น. ทำวัตรเช้า/ ทำภารกิจส่วนตัว

๐๔.๓๐ น. เก็บสัมภาระส่วนตัวและเก็บเต็นท์ให้เรียบร้อย

๐๖.๓๐ น. นำสัมภาระส่วนตัวและเต็นท์ขึ้นรถ

๐๗.๐๐ น. ออกเดินทางเพื่อรับประทานอาหารเช้าที่ร้านอาหารใน อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี

๐๗.๓๐ น. ถึงร้านอาหารเช้า / รับประทานอาหารเช้า

๐๘.๓๐ น. ออกเดินทางกลับหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ

๑๒.๓๐ น. แวะปั้มแถวบุรีรัมย์ (ประมาณ ๑๒.๓๐ น.) / รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

๑๓.๑๐ น. ออกเดินทางต่อ

๑๖.๓๐ น. แวะปั้มเพื่อเข้าห้องน้ำแถวๆ อ.ปากช่อง โคราช (ประมาณ ๑๐ นาที)

๑๘.๐๐ น. แวะปั้มเพื่อรับประทานอาหารเย็นแถวๆ อ.วังน้อย อยุธยา / รับประทานอาหารเย็น

๑๘.๓๐ น. ออกเดินทางสู่หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ

๑๙.๓๐ น. ถึงหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ  แยกย้ายกันกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

 P1000766re

ขั้นตอนการสมัครเพื่อร่วมเดินทาง


๑. กรุณาสอบถามเพื่อสำรองที่นั่งก่อนโอนเงิน ตามเบอร์โทรศัพท์ หรือ อีเมลที่ให้ไว้ด้านล่าง

๒. สำหรับการจองสำรองที่นั่งกรุณาชำระมัดจำ ๒,๐๐๐ บาท (๕๐ เปอร์เซ็นต์ของราคาเต็ม-ในวันที่จอง) ให้แจ้งข้อมูลรายละเอียดดังนี้ :

    ชื่อ/ นามสกุล/ เพศ/ อายุ/ เบอร์โทร/ อีเมล์  ภาพถ่ายหรือสำเนาบัตรประชาชน

๓. กรุณาชำระเงินส่วนที่เหลือภายในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากจะต้องมีการจองพาหนะ, ที่พัก, ร้านอาหาร และอื่นๆ

    หากท่านที่จองไว้ไม่ชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด ขออนุญาติเรียกคนที่จองสำรองไว้ในลำดับต่อไป

หมายเหตุ :

๑.หากท่านได้จองสำรองและต้องการจะยกเลิก ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที (ไม่เกิน ๗ วันหลังจากวันที่ได้สำรองที่นั่ง)

๒.ถ้ายกเลิกภายใน ๗ วันจะคืนเงินมัดจำให้เต็มจำนวน หากเกินระยะเวลาที่กำหนดจะไม่มีการคืนเงินมัดจำ

๓. หากชำระเงินมาก่อนที่จะติดต่อสอบถามเพื่อสำรองที่นั่ง หากเต็มแล้ว จะไม่มีการคืนเงิน

๔. หากสำรองที่นั่งแล้ว และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะยกเลิก ถ้าระยะเวลายังไม่เกินกำหนดรับสมัคร คืนเงินครึ่งหนึ่ง แต่หากเกินกำหนดแล้วจะไม่มีการคืนเงิน 

๕. ข้อมูลเพิ่มเติม จะส่งให้ทุกท่านทางอีเมล์ (เป็นหลัก) ก่อนเดินทางประมาณ ๕-๗ วัน

๖. ควรเตรียมใจให้พร้อมเพื่อการฝึกฝนปฏิบัติตลอดการเดินทาง

๗. การจัดที่นั่งจะเรียงลำดับตามหลักฐานการชำระเงิน

๘. กรุณานั่งตามที่นั่งจัดให้อย่าย้ายที่นั่งโดยพลการเพื่อเอื้อเฟื้อกับการดูแลผู้ร่วมเดินทาง

๙. รบกวนปฏิบัติตามคำแนะนำของทีมงานด้วยเพื่อเอื้อเฟื้อการเดินทางเป็นหมู่คณะ

รับสมัครไม่เกิน   ๒๙  คนเท่านั้น

ร่วมสมทบ ทำบุญ  ๓,๙๐๐  บาท

การสมัครและการชำระเงิน ภายในวันอาทิตย์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๙  โดยทำได้ ๒ ช่องทาง

๑. ชำระเป็นเงินสดที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญจทัศ(สวนรถไฟ) ชั้น ๓ ที่ คุณภัทร หรือ

๒. ชำระผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “เที่ยวทั่วไทย หัวใจถึงธรรม” เลขที่๔๐๒–๘๙๔๒๐๑–๐ จากนั้น Fax pay-in slip มาที่ ๐๒-๙๓๖-๒๙๐๐  พร้อมทั้งเขียนชื่อ-สกุล เพศ อายุ โทรศัพท์ อีเมล (ถ้ามี)  หรือสแกนส่งมาทาง   อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สอบถาม  ๐๙๔-๐๖๘-๘๓๘๖ คุณแก้ว ๐๙๔-๖๗๒-๓๒๑๘  คุณภัทร

การเตรียมตัว

๑.การแต่งกาย

    ๑.๑ สุภาพสตรี ประกอบด้วย เสื้อสีขาว ผ้าถุงสีขาวหรือกางเกงสีขาว (เสื้อและกางเกงไม่บาง,ไม่รัดรูป)  

    ๑.๒ สุภาพบุรุษ ประกอบด้วย เสื้อขาว กางเกงสบายๆสีขาว

๒. เต็นท์/ผ้าห่ม/ถุงนอน/เครื่องนอนส่วนตัว/เครื่องกันหนาว-ฝน /งดนำเครื่องประดับและของมีค่าติดตัว     

    ( หากท่านต้องการยืมเต็นท์สามารถสมทบทุนได้หลังละ ๒๐๐ บาท )

๓. ขวดน้ำประจำตัว /ยาประจำตัว

๔. เครื่องใช้ส่วนตัวในห้องน้ำ (ผ้าเช็ดตัว/ สบู่/ ยาสีฟัน/ แปรงสีฟัน/ ยาสระผม ฯลฯ)

๕. รองเท้าที่สะดวกกับการเดิน เช่น รองเท้าแตะ ฯ

๖. ไฟฉาย ยาทากันยุง

๗. ถุงผ้าที่พร้อมบรรจุของใช้ส่วนตัว งดใช้ถุงพลาสติก เพื่อช่วยส่งเสริมการปฏิบัติธรรม

การเตรียมพร้อมภายในจิตใจก่อนเดินทาง

จุดเริ่มแรกสำหรับผู้ที่มีความต้องการจะไปปฏิบัติธรรม คือ ต้องระลึกเสมอว่า การไปครั้งนี้ เราไปเพื่อปฏิบัติธรรม, เพื่อลดกิเลส  มิใช่เป็นการไปเพื่อมุ่งหาความสบาย  ดังนั้นขอให้อดทนและตั้งมั่น  ใช้เวลาในการปฏิบัติภาวนา  ให้คุ้มค่า ท่านอาจารย์พุทธทาสกล่าวเสมอว่า “ศีลธรรมไม่กลับมา  โลกาจะวินาศ” และท่านก็สอนเสมอว่า อย่าเห็นแก่ตัว  ฉะนั้นเราจึงมีความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติธรรมจะเป็นการนำความเย็นแห่งพระธรรมที่ยังมีอยู่ในสังคม  คือ ผลแห่งการปฏิบัติธรรมนั้นมาบ่มเพาะในจิตใจ  ทำให้เราเข้าใจ ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมมากขึ้น

หมายเหตุ - ทริปนี้เป็นทริปปฏิบัติธรรม ไม่สบายเหมือนทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไป มีสิ่งอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสม ควรเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติธรรม เป็นไปเพื่อฝึกฝนลดละตัวตน ตามคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์