Recommend Print

บุญจาริก - วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม พระอาจารย์กัณหา สุขกาโม

การท่องเที่ยวเชิงศาสนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เชิญชวนร่วมเดินทางไปปฎิบัติธรรม

กับ พระอาจารย์กัณหา สุขกาโม

ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม จ.นครราชสีมา

วันศุกร์ที่ ๑๘ – วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙

 

บุญจาริก” ศึกษาและปฏิบัติธรรม บนพื้นฐานการเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตท้องถิ่นที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา ภาวนากับครูบาอาจารย์และคณะศิษยานุศิษย์ ณ สำนักปฏิบัติจิตตภาวนาปลายทาง โดยการจัดกิจกรรม ๑๒ ภาวนา ตลอดทั้งปี ตามแนวทางพ่อแม่ครูอาจารย์สำคัญ ได้แก่ คณะศิษย์อาจารย์มั่น ภูริทัตโต คณะศิษย์อาจารย์ชา สุภัทโท คณะศิษย์หลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ และคณะศิษย์อาจารย์สมภพ โชติปัญโญ ตามจังหวัดต่าง ๆ ในภาคอีสาน

m15

m2

ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.นครราชสีมา

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙

๐๖.๐๐ – ๐๖.๓๐ น. เริ่มลงทะเบียนที่ภัตศาลา / รับประทานอาหารเช้าที่ภัตศาลา

๐๗.๐๐ น.            ออกเดินทางไปวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม นครราชสีมา

๑๑.๓๐ น.            เดินทางถึงวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม / รับประทานอาหารมังสวิรัติ

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. เข้าที่พักเก็บสัมภาระ 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. เข้าศาลาเพื่อฟังการอบรม

๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. สัญญาณระฆัง กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  ทำความสะอาด ปัดกวาดศาลา กวาดถนน  ความสะอาดห้องน้ำ ช่วยงานโรงครัว ดื่มน้ำปานะ

๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ทำภาระกิจส่วนตัว

๑๘.๐๐ -  ๑๙.๐๐ น. สัญญาณระฆัง รวมกันที่ศาลาเพื่อนั่งสมาธิ-ภาวนา 

๑๙.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. สวดมนต์ ทำวัตรเย็น ปฏิบัติธรรม เดินจงกรม นั่งสมาธิ ภาวนา

๒๒.๐๐ น.             พักผ่อนตามอัธยาศัย

DSC01528 resize

วันเสาร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๙

๐๓.๐๐ – ๐๔.๐๐ น. สัญญาณระฆัง รวมกันที่ศาลาเพื่อนั่งสมาธิ-ภาวนา 

๐๔.๐๐ – ๐๕.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า

๐๕.๐๐ – ๐๖.๑๕ น. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาด ปัดกวาดศาลา กวาดถนน ทำความสะอาดห้องน้ำ ทำความสะอาดโรงครัว

๐๖.๑๕ – ๐๗.๐๐ น. ตักบาตร

๐๗.๐๐ น.            รับประทานอาหาร

๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐น. ช่วยงานโรงครัว

๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐น. เข้าทำพิธีในศาลา รับฟังพระธรรมเทศนา รับประทานอาหารมังสวิรัติ

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ช่วยงานทำความสะอาดโรงครัว

๑๒.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. ทำกิจส่วนตัว

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. เข้าศาลาเพื่อฟังการอบรม

๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. สัญญาณระฆัง กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  ทำความสะอาด ปัดกวาดศาลา กวาดถนน ทำความสะอาดห้องน้ ช่วยงานโรงครัว ดื่มน้ำปานะ

๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ทำกิจส่วนตัว

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. สัญญาณระฆัง รวมกันที่ศาลาเพื่อนั่งสมาธิ-ภาวนา 

๑๙.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. สวดมนต์ ทำวัตรเย็น ปฏิบัติธรรม เดินจงกรม นั่งสมาธิ ภาวนา

๒๒.๐๐ น.             พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙

๐๓.๐๐ - ๐๔.๐๐ น. สัญญาณระฆัง รวมกันที่ศาลาเพื่อนั่งสมาธิ-ภาวนา 

๐๔.๐๐ - ๐๕.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า

๐๕.๐๐ - ๐๖.๑๕ น. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  ทำความสะอาด ปัดกวาดศาลา กวาดถนน ความสะอาดห้องน้ำ *

๐๖.๑๕ – ๐๗.๐๐ น. ตักบาตร

๐๗.๐๐ น.            รับประทานอาหาร

๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. ช่วยงานโรงครัว

๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. เข้าทำพิธีในศาลา รับฟังพระธรรมเทศนา รับประทานอาหารมังสวิรัติ

๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ช่วยงานทำความสะอาดโรงครัว

๑๑.๐๐ น.            รวมตัวกันที่ศาลา

๑๑.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. พิธีขอขมา ลาศีล

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐น.  รับประกาศนียบัตร

๑๓.๐๐ น.            ทำความสะอาดกุฏิที่พัก-ห้องน้ำ

๑๔.๐๐ น.           ออกเดินทางกลับหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

๑๘.๓๐ น.           ถึงหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ / แยกย้ายกันกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

หมายเหตุ

๑. ผู้เข้าอบรมโปรดอ่านและปฏิบัติตามระเบียบและข้อปฏิบัติของทางวัดอย่างเคร่งครัด

๒. สมาทานศีล ๘

๓. รับประทานอาหารมังสวิรัติ

๔. โปรดเตรียม

๔.๑ การแต่งกายให้สุภาพมิดชิด (ไม่รัดรูป ไม่ใส่สั้นกว่าน่อง ชายใส่กางเกงขายาว หญิงใส่ผ้าถุงยาวหรือกางเกงขายาว ) เสื้อสีขาว ๓ ตัว , ผ้าถุง/กางเกงสีขาว ๒ ตัว , กางเกงสีเข้ม ๑ ตัว

๔.๒ ไฟฉาย , ร่ม

๔.๓ อุปกรณ์อาบน้ำ

๔.๔ ยาประจำตัว

: ทุกท่านสามารถเตรียมอาหาร (มังสวิรัติ) เพื่อใส่บาตรได้

: บริเวณทำความสะอาด  - อุบาสก    ทำความสะอาดบริเวณศาลา / สุขาชาย

                            - อุบาสิกา   ทำความสะอาดบริเวณโรงครัว / สุขาหญิง

* หลังจากทำความสะอาดส่วนรวมแล้ว ขอให้ทุกท่านร่วมกันทำความสะอาดที่พัก ห้องสุขาและบริเวณที่พักของทุกท่าน

 

ขั้นตอนการสมัครเพื่อร่วมเดินทาง


๑.  สอบถามเพื่อสำรองที่นั่งก่อน ตามเบอร์โทรศัพท์ หรือ อีเมล์ที่ให้ไว้ด้านล่าง

๒.  สำหรับการจองสำรองที่นั่งกรุณาชำระเงินมัดจำ(๕๐เปอร์เซ็นต์ของราคาเต็ม-ในวันที่จอง) ให้แจ้งข้อมูล ดังนี้ : ชื่อ/ นามสกุล/ เพศ/ อายุ/ เบอร์โทร/ อีเมล์  ภาพถ่ายหรือสำเนาบัตรประชาชน

๓.  กรุณาชำระเงินส่วนที่เหลือภายในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากจะต้องมีการจองพาหนะ,ที่พัก,ร้านอาหาร และอื่นๆ  หากท่านที่จองไว้ไม่ชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด ขออนุญาตเรียกคนที่จองสำรองไว้ในลำดับต่อไป

หมายเหตุ

๑. หากท่านได้จองสำรองและต้องการจะยกเลิก ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที (ไม่เกิน ๗ วันหลังจากวันที่ได้สำรองที่นั่ง)

๒. ถ้ายกเลิกภายใน ๗ วันจะคืนเงินมัดจำให้เต็มจำนวน หากเกินระยะเวลาที่กำหนดจะไม่มีการคืนเงินมัดจำ

๓. หากชำระเงินมาก่อนที่จะติดต่อสอบถามเพื่อสำรองที่นั่ง หากเต็มแล้ว จะไม่มีการคืนเงิน

๔. หากสำรองที่นั่งแล้ว และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะยกเลิก ถ้าระยะเวลายังไม่เกินกำหนดรับสมัคร คืนเงินครึ่งหนึ่ง แต่หากเกินกำหนดแล้วจะไม่มีการคืนเงิน 

๕. ข้อมูลเพิ่มเติม จะส่งให้ทุกท่านทางอีเมล์ (เป็นหลัก) ก่อนเดินทางประมาณ ๕-๗ วัน

๖. ควรเตรียมใจให้พร้อมเพื่อการฝึกฝนปฏิบัติตลอดการเดินทาง

๗. การจัดที่นั่งจะเรียงลำดับตามหลักฐานการชำระเงิน

๘. กรุณานั่งตามที่นั่งจัดให้อย่าย้ายที่นั่งโดยพลการเพื่อเอื้อเฟื้อกับการดูแลผู้ร่วมเดินทาง

๙. รบกวนปฏิบัติตามคำแนะนำของทีมงานด้วยเพื่อเอื้อเฟื้อการเดินทางเป็นหมู่คณะ

รับสมัครไม่เกิน  ๓๕  คน

ร่วมสมทบทำบุญ ๒,๗๐๐ บาท

การสมัครและการชำระเงิน ภายในวันอังคารที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ โดยทำได้ ๒ ช่องทาง

๑. ชำระเป็นเงินสดที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญจทัศ(สวนรถไฟ) ชั้น ๓ ที่ คุณภัทร หรือ

๒. ชำระผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “เที่ยวทั่วไทย หัวใจถึงธรรม” เลขที่๔๐๒–๘๙๔๒๐๑–๐ จากนั้น Fax pay-in slip มาที่ ๐๒-๙๓๖-๒๙๐๐  พร้อมทั้งเขียนชื่อ-สกุล เพศ อายุ โทรศัพท์ อีเมล (ถ้ามี)  หรือสแกนส่งมาทาง   อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    สอบถามเพิ่มเติม โทร.  ๐๙๔-๐๖๘-๘๓๘๖ คุณแก้ว หรือ โทร. ๐๙๔-๖๗๒-๓๒๑๘  คุณภัทร

การเตรียมตัว

๑.  การแต่งกายปฏิบัติตามที่ระเบียบของวัดฯ กำหนดตามข้างต้น

๒  เครื่องนอนส่วนตัว/เครื่องกันหนาว-ฝน /งดนำเครื่องประดับและของมีค่าติดตัว     

๓.  ขวดน้ำประจำตัว /ยาประจำตัว

๔.  เครื่องใช้ส่วนตัวในห้องน้ำ (ผ้าเช็ดตัว/ สบู่/ ยาสีฟัน/ แปรงสีฟัน/ ยาสระผม ฯลฯ)

๕.  รองเท้าที่สะดวกกับการเดิน เช่น รองเท้าแตะ ฯ

๖.  ไฟฉาย ยาทากันยุง

๗.  ถุงผ้าที่พร้อมบรรจุของใช้ส่วนตัว งดใช้ถุงพลาสติก เพื่อช่วยส่งเสริมการปฏิบัติธรรม

การเตรียมพร้อมภายในจิตใจก่อนเดินทาง

จุดเริ่มแรกสำหรับผู้ที่มีความต้องการจะไปปฏิบัติธรรม คือ ต้องระลึกเสมอว่า การไปครั้งนี้ เราไปเพื่อปฏิบัติธรรม, เพื่อลดกิเลส  มิใช่เป็นการไปเพื่อมุ่งหาความสบาย  ดังนั้นขอให้อดทนและตั้งมั่น  ใช้เวลาในการปฏิบัติภาวนาให้คุ้มค่า

ท่านอาจารย์พุทธทาสกล่าวเสมอว่า “ศีลธรรมไม่กลับมา  โลกาจะวินาศ” และท่านก็สอนเสมอว่า อย่าเห็นแก่ตัว  ฉะนั้นเราจึงมีความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติธรรมจะเป็นการนำความเย็นแห่งพระธรรมที่ยังมีอยู่ในสังคม  คือ ผลแห่งการปฏิบัติธรรมนั้นมาบ่มเพาะในจิตใจ  ทำให้เราเข้าใจ ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมมากขึ้น

หมายเหตุ ทริปนี้เป็นทริปปฏิบัติธรรม ไม่สบายเหมือนทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไป มีสิ่งอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสม ควรเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติธรรม เป็นไปเพื่อฝึกฝนลดละตัวตน ตามคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์