Recommend Print

ขอเชิญร่วมงานเสา(ร์)๕ ตลาดบุญ : Dialogue of ZEN

 

2017 06 19 051854

เสาร์๕ ตลาดบุญ : Dialogue of ZEN
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

เซ็นคืออะไร?

ขอเชิญกัลยาณมิตรทุกท่าน ร่วมกิจกรรมเสา(ร์) ๕ ตอน Dialogue of ZEN

เรียนรู้วิถีและแนวคิดแบบเซ็นที่พุทธทาสภิกขุได้ศึกษาฝากไว้เป็นมรดก

เชิญชวนมาทดลองปฏิบัติภาวนาวิถีเซ็นแบบง่ายๆ กับ workshop ต่าง ๆ

และเรียนรู้ธรรมะผ่านภาพปริศนาธรรมและเสวนาธรรม

ในภาพอาจจะมี ข้อความ 

มรดกที่ ๒๗. เคล็ดลับของแบบเซ็น นั้นคือ วิธีเดิมแท้ ในพุทธศาสนา ที่บวกสมถะเข้ากับวิปัสสนาให้ทำงานร่วมกัน ในขณะที่มีสมาธิ และเพ่งพิจารณา เพื่อเข้าถึง สภาพเดิมของจิต คือ ความไร้กิเลส ได้โดยฉับพลัน ไม่แยกกันทำ ทีละอย่าง เพราะ ความยึดมั่น เฉพาะอย่าง, หลักนั้นมีว่า ฌานไม่มีแก่ผู้ไม่มีปัญญา ปัญญาไม่มีแก่ผู้ไม่มีฌาน. 

 

กำหนดการ

๙.๐๐ - ๙.๔๕ น.      เปิดตลาดด้วยการสวดมนต์ทำวัตรเช้า ณ โถงกิจกรรม ชั้น ๑

๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.   เซ็นในสวนโมกข์ ร่วมไขปริศนาธรรมนี้กับ เพลินธรรมนำชม ณ โถงกิจกรรม ชั้น ๑ (ลงทะเบียนที่ register.bia.or.th เปิดลงทะเบียนวันที่ ๑ ก.ค.)

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ โถงกิจกรรม ชั้น ๑

สามารถนำอาหาร ขนม มาแบ่งกันที่โต๊ะแบ่งปันได้
งานนี้ขอไม่มีขยะ งดโฟม ลดพลาสติค พกกระติกน้ำ หิ้วตะกร้า ถุงผ้า กล่องข้าวมาทานด้วยกัน

๑๒.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.  รวมมิตร Workshop (ลงทะเบียนที่ register.bia.or.th เปิดลงทะเบียนวันที่ ๑๐ ก.ค.)

 • ภาวนากับดอกไม้จันทน์ ดอกไม้สุดท้ายแห่งชีวิต กับทีมศูนย์น้ำใจไมตรี ณ สวนปฏิจจสมุปบาท ชั้น ๒
 • ธนูโพชฌงค์ ณ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น ๒
 • ดอกไม้ภาวนา ณ ห้องประชุมชั้น ๓
 • เขียนบทสวด ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร ด้วยพู่กันจีน ณ โถงกิจกรรม ชั้น ๑ 
  (ปรัชญาปารมิตาหฤทัยสูตร คือ พระสูตรที่ว่าด้วยปัญญาเป็นส่วนสำคัญที่จะพาไปให้ถึงฝั่ง - พระนิพพาน)

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. สมาธิภาวนากับขลุ่ยเซน ณ ห้องนิพพาน ชิมลอง
ซาเซ็น หมายถึงการนั่งขัดสมาธิอยางสงบและเพ่งสมาธิ (ลงทะเบียนที่ register.bia.or.th เปิดลงทะเบียนวันที่ ๑ ก.ค.)

๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ตามรอย สูตรเว่ยหลาง ที่พุทธทาสภิกขุได้แปลไว้ กับ พระวิศวภัทร เส็กก่วงโต่ว ประธานฝ่ายสงฆ์ และผู้ก่อตั้งมูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย
รองประธานโครงการแปลพระสูตรมหายานจีน – ไทยเฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องนิพพานชิมลอง (ลงทะเบียนที่ register.bia.or.th เปิดลงทะเบียนวันที่ ๑ ก.ค.)

๑๕.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. Dialogue of ZEN กับ อาจารย์ วรภัทร์ ภู่เจริญ ณ โถงกิจกรรม ชั้น ๑ (ลงทะเบียนที่ register.bia.or.th เปิดลงทะเบียนวันที่ ๑ ก.ค.)

๑๗.๓๐ - ๑๘.๐๐ น.  สวดมนต์ทำวัตรเย็น  ณ โถงกิจกรรม ชั้น ๑

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๙ ๕๗๐๗ ๘๓๗๕ แอน 

ภาคีเครือข่ายร่วมจัด

 • กลุ่มเพลินธรรมนำชม
 • บ้านธรรมทาน
 • มูลนิธิพุทธจักษุวิชชาลัย 
 • โพรงกระต่าย ของ อาจารย์วรภัทร์ ภู่เจริญ
 • ภาคีหอจดหมายเหตุฯ ที่สนใจ

 

2017 06 22 00.35.33sm

ท่านอาจารย์พุทธทาสอธิบายภาพปริศนาธรรมแบบเซ็นในชุด โทรเลขจากเซ็น ภาพชื่อ ไหว้พระพุทธรูป มีคนนั่งไหว้ก้อนหินรูปแปลกประหลาด เนื้อเรื่องเป็นการสนทนาระหว่างลูกศิษย์และอาจารย์ว่า ก้อนหินที่บ้านลุกขึ้นโลดเต้นได้ ปลุกเสกให้เป็นพระพุทธรูปกันเถิดหนา ใต้ภาพเป็นกลอนที่ท่านแต่งขึ้นมาประกอบภาพ มีใจความสำคัญว่า พระพุทธรูปที่ทำก้วยก้อนหิน เป็นพระพุทธรูปฝ่ายวัตถุ เป็นของภายนอก เป็นสัญลักษณ์สำหรับให้นึกถึงพระพุทธเจ้าองค์จริง พระพุทธเจ้าองค์จริง คือ จิตที่มีความรู้แจ่มแจ้งถึงที่สุด จนดับทุกข์ได้

 

อาจารย์ขา ก้อนศิลา บ้านข้าเจ้า

ลุกขึ้นเต้น เร่าเร่า น่าเลื่อมใส

ทำพุทธรูป กันเถิดหนา เลิศกว่าใคร

เออ, ทำได้ แน่หนา ท่านอาจารย์

ถ้าอย่างนั้น ไม่ได้ ไม่ได้แน่

เพราะเหตุแก สงสัย ไม่ฉาดฉาน

ขืนทำไป ไม่มั่น มันป่วยการ

พุทธรูป ตายด้าน เพราะลังเล.

ถ้าในใจ เชื่อมั่น มันก็ได้

ถ้าในใจ สงสัย มันก็เขว

เป็นพุทธจริง ตรงที่ใจ ไม่เกเร

มันไหลเท ออกจากใจ ข้างในเรา.

พุทธะจริง ข้างในมี ดีอยู่แล้ว

พุทธรูป หินหรือแก้ว มักพาเขลา

มีพุทธจริง แล้วจะวิ่งเ ที่ยวหาเอา

อะไรเล่า มาหมอบไหว้ ให้ยุ่งเอยฯ.