Recommend Print

เสาร์๕ ตลาดบุญ ตอน ภาวนากับแผ่นดิน

เสาร์๕ ตลาดบุญ ตอน ภาวนากับแผ่นดิน

เสาร์ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

มรดกที่ ๗๖. ของพุทธทาสภิกขุ
แผ่นดิน เป็นที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงธรรมจักร ประทับ อยู่อาศัย และดับขันธปรินิพพาน ของพระพุทธองค์ ตลอดพระชนมชีพ จึงเหมาะสม ที่จะใช้เป็น ที่ศึกษา และปฏิบัติธรรม เกินกว่า ที่จะจัดเป็น "บรมมหาวิทยาลัย" เมื่อนำไปเทียบกับ มหาวิทยาลัย ในโลกปัจจุบัน ดังนั้น เราน่าจะ นั่งเรียนธรรมะ กันกลางดิน ยิ่งกว่านั่งเรียน บนตึก ราคาล้านๆ.

21741739 1893064264053449 873590777 n

กำหนดการ

๙.๐๐ – ๙.๔๕ น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า และบทพิเศษ และสวดบทอุทิศถวายส่วนกุศล ชั้น ๑ โถงกิจกรรม

๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ภาวนา แด่ผู้อันเป็นที่รัก กับ เครือข่ายคณะสงฆ์ คิลานธรรม ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น ๒
(ลงทะเบียนที่ bia.or.th/regis ) รับ ๕๐ ท่าน

Workshop ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. / ลงทะเบียนที่ bia.or.th/regis

  • ทำน้ำยาอเนกประสงค์ จากน้ำหมักเปลือกผลไม้กับ อิ่มบุญ / ชั้น ๑ หลังห้องหนังสือ 
  • ภาวนากับดอกไม้ (จันท์) โถงโอวาทปาติโมกข์
  • ภาวนากับถุงชายผ้าเหลือง ณ สวนปฎิจจสมุปบาท ชั้น ๒

๑๐.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. เมล็ดพันธุ์ภาวนา Seed Bomb และแนะนำหนังสือ ลูกโจน กับ พี่โจน จันใด ในสวนพุทธธรรม ลงทะเบียนได้ที่ (ลงทะเบียนที่ bia.or.th/regis )

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. ฟังดนตรีจากเด็ก ๆ "ดนตรีภาวนา วิถีชีวิาแห่งท้องทุ่ง" จากเด็กๆ โรงเรียนเล็กในทุ่งกว้าง

๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เสวนา ศาสตร์พระราชาและการภาวนากับแผ่นดิน ผู้ร่วมเสวนา โจน จันใด และ อาจารย์เดชา ศิริภัทร  ดำเนินการเสวนา โดย จิรา บุญประสพ
ลงทะเบียนที่ (ลงทะเบียนที่ bia.or.th/regis )

๑๖.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. ภาวนากับแผ่นดิน กับ กลุ่มศิษย์เก่า โกเอ็นก้า ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น ๒ (ลงทะเบียนที่ bia.or.th/regis )

๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ทำวัตรเย็น / สมาธิภาวนา

** และ พบกับตลาดนัดภาคีเครือข่ายจากทั่วประเทศ ที่จะพาข้าวปลาอาหาร ดีดี ไม่มีสารเคมี มาให้เพื่อนๆ ชาวกรุงได้ซื้อหากัน **