Recommend Print

“เรียนรู้ตามรอยธรรม ๙ พรรษา สุดท้ายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ร่วมเดินทางปฎิบัติธรรมกับ

เรียนรู้ตามรอยธรรม ๙ พรรษา สุดท้ายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
และร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นอาจารยบูชาและพระราชกุศล

วันพฤหัสบดีที่ ๙ – วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ณ วัดป่าบ้านหนองผือ จังหวัดสกลนคร

โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

Poster PT หลวงปมน AW 800

 

บุญจาริก คือ จาริกที่เป็นบุญ ได้รู้ได้เห็นสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าและประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาแล้วน้อมนำโยงเอาเรื่องราวมาบรรจบกับหลักการแห่งพระพุทธศาสนา พร้อมกับได้ปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนา มีประสบการด้านใน รู้และเข้าใจธรรมจากการปฏิบัติและเดินทางท่องเที่ยว การได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมา ได้ข้อคิดคติธรรม ความรู้ บทเรียนเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติในส่วนชีวิตของตน ในการดำรงพระพุทธศาสนา เพื่อประโยชน์สุขทั้งของตนและของส่วนรวม

กำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๑๙.๐๐ น. ลงทะเบียน / รับอาหารว่างและของที่ระลึก ที่ภัตตศาลา ณ มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
๒๐.๐๐ น.  ออกเดินทางสู่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จ.สกลนคร โดยรถบัสปรับอากาศ

วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๐๕.๐๐ น.  ถึงวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร จ.สกลนคร / ทำภารกิจส่วนตัว
๐๕.๔๐ น.  สวดมนต์และภาวนาถวายเป็นพุทธบูชา อาจารบูชา และพระราชกุศล ต่อหน้าองค์พระธาตุเชิงชุม อันเป็นสิ่งแทนพระพุทธเจ้าที่ชาวอีสานเคารพนับถือมาร่วมพันปี
๐๖.๒๐ น. เรียนรู้รอยธรรมและพิธีบูชาองค์พระธาตุเชิงชุมตั้งแต่อดีตคลี่มาจนถึงปัจจุบัน
๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า / ทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย
๐๘.๒๐ น. ออกเดินทางสู่วัดป่านาคนิมิต ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
๐๙.๐๐ น. ตามรอยธรรมบูรพาจารย์ที่วัดป่านาคนิมิต จากที่หลวงปู่มั่นตามรอยรุกขมูลของหลวงปู่เสาร์ และเมื่อถึงที่นี่จึงมีดำริ “คิดสร้างเป็นวัด” ต่อมาก็เป็นที่ชุมนุมของเหล่าศิษย์
๑๐.๒๐ น. ออกเดินทางสู่วัดป่าสุทธาวาส ถ.สุขเกษม ต.ดงมะไฟ อ.เมือง สกลนคร 
๑๐.๕๐ น. น้อมจิตภาวนาสักการะบูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เจดีย์หลวงปู่มั่นและตามรอยธรรมในวัดป่าสุทธาวาส พื้นที่ที่หลวงปู่มั่นเลือกให้ปลงสังขาร
๑๑.๔๐ น. ออกเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น. ออกเดินทาง
๑๓.๒๐ น. สนับสนุนสินค้าชุมชนของชาวผู้ไทสกลที่ขึ้นชื่อเรื่องผ้าย้อมครามและนานาผ้า
๑๔.๐๐ น. ออกเดินทางสู่วัดป่าภูริทัตตถิราวาส ต.นาใน อ.พรรณานิคม สกลนคร
๑๕.๓๐ น. ถึงวัดป่าภูริทัตตฯ เข้าที่พัก
๑๖.๒๐ น. รวมพลที่กุฏิหลวงปู่มั่นเพื่อกระทำสามีจิกรรมร่วมกัน และเข้ากราบนมัสการเจ้าอาวาสหรือตัวแทนคณะสงฆ์พร้อมเรียนรู้รอยธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ปาวรณาร่วมปฏิบัติบูชารับศีล ภาวนาจนครบกำหนด

** หมายเหตุตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เมื่อเข้าวัดป่าภูริทัตตถิราวาส จนถึงเที่ยงของวันอาทิตย์ที่ ๑๒พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จะดำเนินตามกิจกรรมของวัด **

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๐๙.๓๐ น. ทำภารกิจส่วนตัว / เก็บสัมภาระให้เรียบร้อย
๑๐.๐๐ น. นัดรวมพลกัน ณ จุดนัดหมาย และออกเดินทางสู่ วัดป่ากลางโนนภู่ ต.พรรณา อ.พรรณานิคม สกลนคร
๑๑.๐๐ น. ถึงวัดป่ากลางโนนภู่ แล้วร่วมตั้งจิตสักการะบูชา และ เรียนรู้รอยธรรม เมตตาธรรมของหลวงปู่มั่นที่มีต่อลูกศิษย์ ขณะเดินทางผ่านและอาพาธหนัก ยังแวะพักฉลองศรัทธาญาติโยมอ่อนผู้สร้างวัดนี้ และเป็นผู้คอยดูท่านตลอด ๕ ปี วัดป่าบ้านหนองผือ
๑๒.๓๐ น. ออกเดินทางเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ สวนอาหารครัวทอง ต.พังโคน สกลนคร 
๑๔.๐๐ น. ออกเดินทางกลับมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
๑๘.๐๐ น. แวะปั้มน้ำมัน / รับประทานอาหารตามอัธยาศัย
๑๘.๔๐ น. ออกเดินทางกลับมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๐๒.๐๐ น. ถึงมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ / แยกย้ายกันกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

** ส่วนท่านที่ไม่สะดวกเดินทางกลับในเวลานี้ สามารถพักค้างที่มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญได้**

ขั้นตอนการสมัครเพื่อร่วมเดินทาง

๑. สอบถามเพื่อสำรองที่นั่งก่อนโอนเงิน ได้ที่ โทร. ๐๙๔-๐๖๘-๘๓๘๖ คุณแก้ว หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

๒. สำหรับการจองสำรองที่นั่งกรุณาชำระเงินมัดจำ (๕๐ เปอร์เซ็นต์ของราคาเต็ม-ในวันที่จอง) หากในวันที่สำรองไม่สามารถชำระเงินค่ามัดจำได้ กรุณาชำระค่ามัดจำภายใน ๗ วัน หากท่านไม่ชำระค่ามัดจำมาภายใน ๗ วันหลังจากวันสำรอง ขออนุญาตเรียกคนที่สำรองไว้ในลำดับต่อไป
ให้แจ้งข้อมูลรายละเอียด ดังนี้ : ชื่อ/ นามสกุล/ เพศ/ อายุ/ เบอร์โทร/ อีเมล์ ภาพถ่ายหรือสำเนาบัตรประชาชน

๓. กรุณาชำระเงินส่วนที่เหลือภายในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากจะต้องมีการจองพาหนะ,ที่พัก,ร้านอาหาร และอื่นๆ หากท่านที่จองไว้ไม่ชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด ขออนุญาตเรียกคนที่จองสำรองไว้ในลำดับต่อไป


รับสมัครไม่เกิน ๒๘ คน
ร่วมสมทบการเดินทาง ๓๐๐๐ บาท

การสมัครและการชำระเงิน ภายในวันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยทำได้ ๒ ช่องทาง

๑. ชำระเป็นเงินสดที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญจทัศ(สวนรถไฟ) ชั้น ๓ หรือ

๒. ชำระผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “เที่ยวทั่วไทย หัวใจถึงธรรม” เลขที่ 402–894201–0 จากนั้น Fax pay-in slip มาที่ ๐๒-๙๓๖-๒๙๐๐ พร้อมทั้งเขียนชื่อ-สกุล เพศ อายุ โทรศัพท์ อีเมล (ถ้ามี) หรือสแกนส่งมาทาง อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สอบถามเพิ่มเติมโทร ๐๙๔-๐๖๘-๘๓๘๖ คุณแก้ว

หมายเหตุ :

๑.หากท่านได้จองสำรองและต้องการจะยกเลิก ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที (ไม่เกิน ๗ วัน หลังจากวันที่ได้สำรองที่นั่ง)
๒.ถ้ายกเลิกภายใน ๗ วันจะคืนเงินมัดจำให้เต็มจำนวน หากเกินระยะเวลาที่กำหนดจะไม่มีการคืนเงินมัดจำ
๓.หากชำระเงินมาก่อนที่จะติดต่อสอบถามเพื่อสำรองที่นั่ง หากเต็มแล้วจะไม่มีการคืนเงิน
๔.หากสำรองที่นั่งแล้ว และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะยกเลิก ถ้าระยะเวลายังไม่เกินกำหนดรับสมัครคืนเงินครึ่งหนึ่ง แต่หากเกินกำหนดแล้วจะไม่มีการคืนเงิน
๕.ข้อมูลเพิ่มเติม จะส่งให้ทุกท่านทางอีเมล์ (เป็นหลัก) ก่อนเดินทางประมาณ ๕-๗ วัน
๖.ควรเตรียมใจให้พร้อมเพื่อการฝึกฝนปฏิบัติตลอดการเดินทาง
๗.การจัดที่นั่งจะเรียงลำดับตามหลักฐานการชำระเงิน
๘.กรุณานั่งตามที่นั่งจัดให้อย่าย้ายที่นั่งโดยพลการเพื่อเอื้อเฟื้อกับการดูแลผู้ร่วมเดินทาง

การเตรียมตัว

๑.  การแต่งกาย

   ๑.๑ สุภาพสตรี ประกอบด้วย เสื้อสีขาว ผ้าถุงสีขาว,กางเกงสีขาว/หรือผ้าถุงสีดำ,กางเกงสีสุภาพ (เสื้อและกางเกงไม่บาง,ไม่รัดรูป)   

   ๑.๒ สุภาพบุรุษ ประกอบด้วย เสื้อขาว กางเกงสบายๆสีขาว,กางเกงสีสุภาพ

๒.  เต็นท์ (มีให้ยืมโดยสมทบค่าบำรุงรักษา ๒๐๐ บาท) / ผ้าห่ม / ถุงนอน / เครื่องนอนส่วนตัว / เครื่องกันหนาว-ฝน  / งดนำเครื่องประดับและของมีค่าติดตัว      

๓.  ขวดน้ำประจำตัว /ยาประจำตัว

๔.  เครื่องใช้ส่วนตัวในห้องน้ำ (ผ้าเช็ดตัว/ สบู่/ ยาสีฟัน/ แปรงสีฟัน/ ยาสระผม ฯลฯ)

๕.  รองเท้าที่สะดวกกับการเดิน เช่น รองเท้าแตะ ฯ

๖.  ไฟฉาย ยาทากันยุง

๗.  ถุงผ้าที่พร้อมบรรจุของใช้ส่วนตัว งดใช้ถุงพลาสติก

การเตรียมพร้อมภายในจิตใจก่อนเดินทาง

จุดเริ่มแรกสำหรับผู้ที่มีความต้องการจะไปปฏิบัติธรรม คือ ต้องระลึกเสมอว่า การไปครั้งนี้ เราไปเพื่อปฏิบัติธรรม, เพื่อลดกิเลส  มิใช่เป็นการไปเพื่อมุ่งหาความสบาย  ดังนั้นขอให้อดทนและตั้งมั่น  ใช้เวลาในการปฏิบัติภาวนาให้คุ้มค่า ท่านอาจารย์พุทธทาสกล่าวเสมอว่า “ศีลธรรมไม่กลับมา  โลกาจะวินาศ” และท่านก็สอนเสมอว่า อย่าเห็นแก่ตัว  ฉะนั้นเราจึงมีความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติธรรมจะเป็นการนำความเย็นแห่งพระธรรมที่ยังมีอยู่ในสังคม คือ ผลแห่งการปฏิบัติธรรมนั้นมาบ่มเพาะในจิตใจ  ทำให้เราเข้าใจ ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมมากขึ้น

หมายเหตุ - ทริปนี้เป็นทริปปฏิบัติธรรม ไม่สบายเหมือนทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไป มีสิ่งอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสม ควรเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติธรรม เป็นไปเพื่อฝึกฝนลดละตัวตน ตามคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์