Recommend Print

บุญจาริก - ปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม ประจำปี ๒๕๖๐ ที่ จังหวัดนครพนม

ปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม ประจำปี ๒๕๖๐ ที่ จังหวัดนครพนม
นมัสการพระธาตุอินฮัง อ.สะหวันเขต (สปป.ลาว)
เรียนรู้วิถีวัฒนธรรมชุมชนที่บ้านภู หมู่บ้านที่ดำเนินชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง จ.มุกดาหาร
(ค่ำ) วันศุกร์ที่ ๘ – (ค่ำ) วันจันทร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

 trip พระธาตพนม RT BG yellow sm

บุญจาริก คือ จาริกที่เป็นบุญ ได้รู้ได้เห็นสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าและประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนา
แล้วน้อมนำโยงเอาเรื่องราวมาบรรจบกับหลักการแห่งพระพุทธศาสนา พร้อมกับได้ปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนา
มีประสบการด้านใน รู้และเข้าใจธรรมจากการปฏิบัติและเดินทางท่องเที่ยว การได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมา
ได้ข้อคิดคติธรรม ความรู้ บทเรียนเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติในส่วนชีวิตของตน
ในการดำรงพระพุทธศาสนา เพื่อประโยชน์สุขทั้งของตนและของส่วนรวม

กำหนดการ

หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐

๑๘.๐๐ – ๑๘.๔๕ น. ลงทะเบียน/ รับของว่าง/ของที่ระลึก ที่ภัตตศาลา มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ
๑๙.๐๐ – ๐๕.๐๐ น. ออกเดินทางสู่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร นครพนม

วันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

๐๔.๐๐ – ๐๔.๓๐ น. แวะปั้มน้ำมัน / ทำภารกิจส่วนตัว
๐๔.๓๐ – ๐๕.๐๐ น. ออกเดินทางสู่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร นครพนม
๐๕.๐๐ – ๐๕.๓๐ น. ถึงวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร / เก็บสัมภาระส่วนตัวเข้าที่พัก
๐๕.๓๐ – ๐๕.๔๕ น. เตรียมตัวตักบาตร ด้านหน้า วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
๐๕.๔๕ – ๐๖.๔๕ น. ตักบาตร
๐๗.๐๐ – ๐๗.๔๕ น. รับประทานอาหารเช้าที่ ร้านดาวทอง (อยู่ใกล้ๆวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร)
๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ทำภารกิจส่วนตัว / พักผ่อนตามอัธยาศัย
๐๙.๑๕ น.  รวมตัวกันหน้าที่พัก / เดินมาขึ้นรถพร้อมกัน
๐๙.๒๐ น.  ออกเดินทางไปพระธาตุศรีคูณ อ.นาแก นครพนม
๑๐.๐๐ น.  ถึงพระธาตุศรีคูณ
๑๐.๔๐ น.  ออกเดินทางจากพระธาตุศรีคูณ เพื่อมารับประทานอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหาร สวีทโฮม นครพนม
๑๑.๒๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน
๑๒.๒๐ – ๑๓.๓๐ น. ถึงวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร / พักผ่อนตามอัธยาศัย
๑๓.๕๐ น.  นัดรวมตัวกันที่หน้าบริเวณด้านหน้าองค์พระธาตุพนม
๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. นำชมวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร / พิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร โดยนพ.บัญชา พงษ์พานิช

ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม เวลา ๑๖.๐๐ น.จนถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๐ ธันวาคม เวลา ๐๗.๐๐ น. ใช้กำหนดการงานปฏิบัติบูชาพระธาตุพนมประจำปี ๒๕๖๐

วันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

ช่วงเช้า (พิเศษเพิ่มเติมในบางปี) งานอายุวัฒนมงคล ๗๘ ปี พระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  ทำวัตรสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา , ทำบุญตักบาตร เจริญพุทธมนต์ , ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน ๒๐๐ รูป

ช่วงที่ ๑ สักการบูชาองค์พระธาตุพนม และ พิธีเปิด

๑๗.๐๐ น.  ปฏิบัติบูชาพระธาตุพนมประจำปี ๒๕๖๐ นำสักการบูชาองค์พระธาตุพนม นำโดย พระเทพวรมุนี  เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารและเจ้าคณะจังหวัดนครพนม  
๑๗.๑๐ น.  ประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยและองค์พระธาตุพนม เปิดกรวยราชสักการะ
๑๗.๒๐ – ๑๗.๓๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (นายสมชาย วิทย์ดำรงค์)  กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน
๑๗.๓๐ – ๑๗.๔๐ น. ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (นายยุทธศักดิ์ สุภสร) กล่าวถึงการจัดกิจกรรม งานปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม
๑๗.๔๐ – ๑๘.๐๐ น. แสดงปฐมธรรมกถา  นำภาวนาเปิดงาน กล่าวความเป็นมาของพระธาตุพนม โดย พระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารและเจ้าคณะจังหวัดนครพนม  

ช่วงที่ ๒ สวดมนต์ทำวัตรเย็น และเจริญภาวนา

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ร่วมทำวัตรเย็น และเจริญภาวนา โดย คณะศิษยานุศิษย์พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

ช่วงที่ ๓ แสดงธรรมและนำภาวนา

๑๙.๐๐ – ๐๔.๐๐ น. แสดงธรรมและนำภาวนา โดยพระภิกษุสงฆ์

ช่วงที่ ๔ สวดมนต์ทำวัตรเช้า และเจริญภาวนา

๐๔.๐๐ – ๐๕.๐๐ น. ร่วมทำวัตรเช้า เจริญสมาธิจิตตภาวนา และ กราบลาองค์พระธาตุพนม โดย คณะศิษยานุศิษย์พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ

ช่วง ๕ ทำบุญตักบาตร

๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. ร่วมตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าพระภิกษุสามเณร

หมายเหตุ การแต่งกายด้วยชุดขาวสุภาพ

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. ร่วมตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าพระภิกษุสามเณร
๐๗.๐๐ – ๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย ทำภารกิจส่วนตัว / เก็บสัมภาระขึ้นรถ
๐๙.๐๐ น.   ออกเดินทางสู่ สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ ๒ จังหวัด มุกดาหาร ระยะทาง ๕๐ กม.
๑๐.๐๐ น.   ถึงสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๒ จังหวัด มุกดาหาร / จะมีเจ้าหน้าที่ไกด์รอรับที่ ด่านตรวจคนเข้าเมือง เพื่อนำคณะทำเอกสารผ่านแดนฝั่งไทย – ฝั่งลาว
๑๑.๐๐ น.  ออกเดินทาง สู่พระธาตุอิงฮัง
๑๑.๒๐ น.  เดินทางถึง พระธาตุอิงฮัง / นมัสการพระธาตุอิงฮัง (พระธาตุคู่แฝดของพระธาตุพนม) เป็นพระธาตุที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ส่วนกระดูกสันหลังของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นพุทธศาสนสถานคู่เมืองของชาวสะหวันเขต
๑๒.๓๐ น.  ถึงร้านอาหารรับประทานอาหารกลางวัน แวะเลือกซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ ๑ อำเภอ ๑ ผลิตภัณฑ์(ODOP)
๑๔.๐๐ น.  ออกเดินทางสู่ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ ๒ จังหวัด มุกดาหาร
๑๔.๓๐ น.  เดินทางกลับประเทศไทย
๑๖.๐๐ น.  ถึงบ้านภูโฮมสเตย์ ตำบลเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
๑๘.๐๐ น.  รับประทานอาหารเย็น
๑๙.๐๐ น. พิธีต้อนรับจากบ้านภูและชมศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่น ชุมชนวิถีพุทธวิถีวัฒนธรรม ที่ฟื้นฟูวิถีดั้งเดิมและรักษาไว้ได้อย่างงดงาม
๒๑.๓๐ น.  พักผ่อน

วันจันทร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

๐๖.๐๐ น.  ใส่บาตรตอนเช้าที่หน้าบ้านที่พักของแต่ละท่าน /รับประทานอาหารเช้าที่บ้านพักของแต่ละท่าน ทำภารกิจส่วนตัว / นำชมโบราณสถาน / เก็บสัมภาระขึ้นรถ
๐๙.๓๐ น.  ออกเดินทางจากบ้านภูโฮมสเตย์ ตำบลเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
๑๒.๐๐ น.  แวะปั้มน้ำมัน  รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
๑๒.๔๐ น.  ออกเดินทางกลับมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
๒๑.๐๐ น.  ถึงมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ / แยกย้ายกันกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

ขั้นตอนการสมัครเพื่อร่วมเดินทาง

๑. สอบถามเพื่อสำรองที่นั่งก่อนโอนเงิน ได้ที่ โทร. ๐๙๔-๐๖๘-๘๓๘๖ คุณแก้ว หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

๒. สำหรับการจองสำรองที่นั่งกรุณาชำระเงินมัดจำ (๕๐เปอร์เซ็นต์ของราคาเต็ม-ในวันที่จอง) หากในวันที่สำรองไม่สามารถชำระเงินค่ามัดจำได้ กรุณาชำระค่ามัดจำภายใน ๗ วัน หากท่านไม่ชำระค่ามัดจำมาภายใน ๗ วันหลังจากวันสำรอง ขออนุญาตเรียกคนที่สำรองไว้ในลำดับต่อไป
ให้แจ้งข้อมูลรายละเอียด ดังนี้ : ชื่อ/ นามสกุล/ เพศ/ อายุ/ เบอร์โทร/ อีเมล์ ภาพถ่ายหรือสำเนาบัตรประชาชน

๓. กรุณาชำระเงินส่วนที่เหลือภายในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากจะต้องมีการจองพาหนะ,ที่พัก,ร้านอาหาร และอื่นๆ หากท่านที่จองไว้ไม่ชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด ขออนุญาตเรียกคนที่จองสำรองไว้ในลำดับต่อไป

การจัดที่นั่งจะเรียงลำดับตามหลักฐานการชำระเงิน กรุณานั่งตามที่นั่งจัดให้อย่าย้ายที่นั่งโดยพลการเพื่อเอื้อเฟื้อกับการดูแลผู้ร่วมเดินทาง

รับสมัครไม่เกิน  ๕๙ คน หากสมัครมาไม่ครบเต็มจำนวนที่รับสมัครขออนุญาตยกเลิกการเดินทาง
ร่วมสมทบการเดินทาง  ๕,๕๐๐ บาท ** ราคานี้เป็นราคาที่ ๕๙  คน
การสมัครและการชำระเงิน ภายในวันศุกร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
(กรุณาสมทบการเดินทางมาในระยะเวลาดังกล่าวด้วย)  โดยทำได้ ๒ ช่องทาง

๑. ชำระเป็นเงินสดที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญจทัศ(สวนรถไฟ) ชั้น ๓ หรือ

๒. ชำระผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “เที่ยวทั่วไทย หัวใจถึงธรรม” เลขที่ 402–894201–0 จากนั้น Fax pay-in slip มาที่ ๐๒-๙๓๖-๒๙๐๐ พร้อมทั้งเขียนชื่อ-สกุล เพศ อายุ โทรศัพท์ อีเมล (ถ้ามี) หรือสแกนส่งมาทาง อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สอบถามเพิ่มเติมโทร ๐๙๔-๐๖๘-๘๓๘๖ คุณแก้ว

การเตรียมตัว

๑. การแต่งกาย
    ๑.๑ สุภาพสตรี ประกอบด้วย เสื้อสีสุภาพ,กางเกงสีสุภาพ (เสื้อและกางเกงไม่บาง,ไม่รัดรูป)
    ๑.๒ สุภาพบุรุษ ประกอบด้วยเสื้อสีสุภาพ,กางเกงสีสุภาพ
๒. เครื่องกันหนาว-ฝน /งดนำเครื่องประดับและของมีค่าติดตัว
๓. ขวดน้ำประจำตัว /ยาประจำตัว
๔. เครื่องใช้ส่วนตัวในห้องน้ำ (ผ้าเช็ดตัว/ สบู่/ ยาสีฟัน/ แปรงสีฟัน/ ยาสระผม ฯลฯ)
๕. รองเท้าที่สะดวกกับการเดิน เช่น รองเท้าแตะ ฯ
๖. ไฟฉาย ยาทากันยุง
๗. ถุงผ้าที่พร้อมบรรจุของใช้ส่วนตัว งดใช้ถุงพลาสติก เพื่อช่วยส่งเสริมการปฏิบัติธรรม

การเตรียมพร้อมภายในจิตใจก่อนเดินทาง

จุดเริ่มแรกสำหรับผู้ที่มีความต้องการจะไปปฏิบัติธรรม คือ ต้องระลึกเสมอว่า การไปครั้งนี้ เราไปเพื่อปฏิบัติธรรม, เพื่อลดกิเลส  มิใช่เป็นการไปเพื่อมุ่งหาความสบาย  ดังนั้นขอให้อดทนและตั้งมั่น  ใช้เวลาในการปฏิบัติภาวนาให้คุ้มค่า ท่านอาจารย์พุทธทาสกล่าวเสมอว่า “ศีลธรรมไม่กลับมา  โลกาจะวินาศ” และท่านก็สอนเสมอว่า อย่าเห็นแก่ตัว  ฉะนั้นเราจึงมีความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติธรรมจะเป็นการนำความเย็นแห่งพระธรรมที่ยังมีอยู่ในสังคม คือ ผลแห่งการปฏิบัติธรรมนั้นมาบ่มเพาะในจิตใจ  ทำให้เราเข้าใจ ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมมากขึ้น

หมายเหตุ - ทริปนี้เป็นทริปปฏิบัติธรรม ไม่สบายเหมือนทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไป มีสิ่งอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสม ควรเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติธรรม เป็นไปเพื่อฝึกฝนลดละตัวตน ตามคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์


เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพอาหาร

สำหรับผู้ที่มาภาวนา “บุญปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม”

ทำบญขาว sm

ชวนสมทบทำบุญ “ข้าวเหนียวห่อ” ให้พ่อออกแม่ออกนำกลับไปทานในวันกลับบ้าน เป็นข้าวเหนียวห่อหมูทอดหรือไก่ทอดห่อละ ๑๕ บาท

จัดทำข้าวเหนียวห่อ ๑๐๐ ห่อ / ๑ คัน คันละ ๑,๕๐๐ บาท จำนวน ๑๐๐ คัน

ร่วมทำบุญโดยโอนเข้าบ/ช “เที่ยวทั่วไทยหัวใจถึงธรรม” ธ.ไทยพาณิชย์เลขที่ 402-894201-0 ภายในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

สอบถามเพิ่มเติม : ๐๘๖-๑๒๘-๙๒๙๙ คุณเปิ้ล


หลังโอนเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนมาที่ อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
พร้อมระบุ “ บุญข้าวเหนียวห่อ”
ชื่อ/นามสกุล/อีเมล์/เบอร์โทร เพื่อจะทำการบันทึกเป็นข้อมูล