Recommend Print

๗ วัน ๗ ภาวนาส่งท้ายปี ต้อนรับปีใหม่ด้วยใจเบิกบาน

ช่วง ๗ วันภาวนา ส่งท้ายปี ๒๕๖๐

๒๕ - ๓๑ ธันวาคม ๖๐
ณ สวนโมก์กรุงเทพ

ร่วมภาวนา ๑ วันเต็มในหลายรูปแบบ
เตรียมกายใจพร้อมรับปีใหม่...ชีวิตใหม่ด้วยใจเบิกบาน

1111a

 กิจกรรม มีให้เลือกได้ตามอัธยาศัย ดังนี้

 • วันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ : ล้างพิษกายใจ Crystal Singing Bowls โดย อ.กัมปนาถ บัวฮมบุรา : เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ชั้น ๒ ห้องปฏิบัติธรรม
 • วันอังคารที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ : ลมหายใจภาวนา กับ กลุ่มคิลานธรรม : เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. ชั้น ๒ ห้องปฏิบัติธรรม
 • วันพุธที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ : ภาวนาเพื่อชีวิต กับ เครือข่ายชีวิตสิกขา : เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. ชั้น ๒ ห้องปฏิบัติธรรม

 • วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ : อานาปานสติแบบย่อ โดย กลุ่มโกเอ็นก้า : เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ชั้น ๒ ห้องปฏิบัติธรรม

 • วันศุกร์ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ : เจริญสติแบบเคลื่อนไหวตามแนวทางหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ : เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ชั้น ๒ ห้องปฏิบัติธรรม

 • วันเสาร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ : วันแห่งสติ (Day of Mindfulness) โดย หมู่บ้านพลัม : เวลา ๐๗.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. ชั้น ๒ ห้องปฏิบัติธรรม

 • วันอาทิตย์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ : อานาปานสติภาวนา : สุดทางกิเลส สู่ทางวิมุตติ นำภาวนาโดย พระภิกษุในเครือข่ายการเรียนรู้สู่ธรรมวาที
  เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น. ชั้น ๒ ห้องปฏิบัติธรรม

หมายเหตุ

 • เปิดให้ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ ที่ register.bia.or.th ยกเว้นกิจกรรม Crystal Singing Bowls เปิดลงทะเบียนวันที่ ๑๐ ธันวาคม
 • เฉพาะกิจกรรม วันแห่งสติ ลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://bit.ly/2kbTaev