Recommend Print

บุญจาริก - ๑๐๐ ปี ชาตกาล พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

ตามรอยสุภทฺโท (ผู้เจริญด้วยดี)

ปฏิบัติถือเนสัชชิกถวายเป็นอาจารยบูชา

๑๐๐ ปี ชาตกาล พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

ณ วัดหนองป่าพง อุบลราชธานี

(ค่ำ) วันเสาร์ที่ ๑๓ – (ค่ำ) วันพุธที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

หลวงพอชา poster sm 

 

พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) พระป่าผู้วางรากฐานการประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า

“สอนคนด้วยการทำให้ดู ทำเหมือนพูด พูดเหมือนทำ”

“คำสอนของผมมันนอกตำรา แต่อยู่ในขอบเขต อาจไม่ถูกคัมภีร์ท่านเขียน แต่มันถูกคัมภีร์สัจธรรม”

“เราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะได้ แต่ปฏิบัติเพื่อละ ถ้าปฏิบัติเพื่ออยากได้นั่นนี่

ความอยากจะพำนักปฏิบัติไปสู่ภพสู่ชาติอยู่เรื่อยไป ไม่เป็นไปเพื่อการหลุดพ้น”

“ปฏิบัติให้มาก ทำให้มาก แล้วจะสิ้นสงสัย”

 

 

12814575_721559471313628_6238431235677598124_n.jpg

บุญจาริก คือ จาริกที่เป็นบุญ ได้รู้ได้เห็นสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าและประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาแล้วน้อมนำโยงเอาเรื่องราวมาบรรจบกับหลักการแห่งพระพุทธศาสนา พร้อมกับได้ปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนา มีประสบการด้านใน รู้และเข้าใจธรรมจากการปฏิบัติและเดินทางท่องเที่ยว การได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมา ได้ข้อคิดคติธรรม ความรู้ บทเรียนเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติในส่วนชีวิตของตน ในการดำรงพระพุทธศาสนา เพื่อประโยชน์สุขทั้งของตนและของส่วนรวม 

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑

๑๙.๐๐ - ๑๙.๔๕ น. 

เริ่มลงทะเบียนที่ภัตตศาลา/รับของที่ระลึกและอาหารว่าง/รับเต็นท์

๒๐.๐๐ น.

ออกเดินทางสู่วัดป่าวิเวกธรรมชาน์ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี (สาขาที่ ๗ ของวัดหนองป่าพง)

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑

๐๐.๐๐ – ๐๕.๐๐ น.

ถึงวัดป่าวิเวกธรรมชาน์ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี /ทำภารกิจส่วนตัว

๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น.

ทำวัตรเช้า นมัสการเจดีย์ธรรมนุสรณ์พระมงคลกิตติธาดา (อมร เขมจิตฺโต)

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.

อาบน้ำทำภารกิจส่วนตัว / รับประทานอาหาร  

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.

เข้ากราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดป่าวิเวกธรรมชาน์ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี และเรียนรู้รอยตามธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในวัดป่าวิเวกธรรมชาน์

๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

ตามรอยการศึกษาปริยัติธรรมของหลวงปู่ชาที่วัดหนองหลัก ต.เหล่าบาก อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี (ปี พ.ศ. ๒๔๘๖...มาอยู่กับหลวงพ่อ พระครูอรรคธรรมวิจารณ์ ตั้งใจศึกษาทั้งนักธรรมชั้นเอกและเรียนบาลีไวยากรณ์ซ้ำอีกทีทั้งพอใจในการสอนการเรียนในสำนักนี้มาก...ต่อมาจิตใจก็รู้สึกเบื่อหน่าย...เราเรียนก็เรียนมาบ้างแล้ว จึงอยากจะศึกษาทางปฏิบัติดูบ้าง)

๑๑.๐๐ น.

ออกตามรอยการศึกษาปฏิบัติที่วัดหนองป่าพง

๑๒.๐๐ น. 

ถึงวัดหนองป่าพง, รับประทานอาหารกลางวันที่โรงทาน

๑๒.๓๐ น. 

นำสัมภาระและเดินทางเข้าที่จุดสำหรับกางเต็นท์ (กางเต็นท์กันเองโดยมีคนกางสาธิตเป็นตัวอย่าง)

๑๓.๐๐ น.

สัญญาณระฆัง พระภิกษุ สามเณรนั่งสมาธิ รวมกันที่อุโบสถ อุบาสก /อุบาสิกา รวมนั่งสมาธิที่ธรรมศาลา

๑๔.๐๐ น.

ฟังพระธรรมเทศนา (ตามมติที่ประชุมแยกอบรมพระเณร กับ อุบาสก อุบาสิกา ต่างหากจากกัน)

๑๕.๐๐ น.

ฉันนํ้าปานะที่โรงฉัน ทำกิจส่วนตัว

๑๖.๐๐ น.

รวมกันเดินจงกรม / ทำวัตรเย็น

๒๐.๐๐ น.

นั่งสมาธิภาวนา / พักผ่อน

maxresdefault_4.jpg

วันจันทร์ที่ ๑๕ วันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

๐๓.๐๐ น.  

สัญญาณระฆัง /ทำวัตรเช้า /นั่งสมาธิ

๐๖.๐๐ น.

อุบาสก-อุบาสิกา รวมเดินจงกรม

๐๘.๐๐ น.

รวมกันที่ธรรมศาลา ฟังพระธรรมเทศนา กล่าวถวายสังฆทาน, พระฉันภัตตาหาร ผู้ปฏิบัติรับอาหารตามลำดับการถือศีล, ทำกิจส่วนตัว และปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัย

๑๐.๐๐ น.

นัดจุดรวมพล เพื่อเรียนรู้ตามรอยสุภทฺโท เริ่มที่พิพิธภัณฑ์โพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ศูนย์มรดกธรรม, กุฏิอาพาธ, กุฏิหลวงปู่ชา, อุโบสถ, ลานปฐมานุสรณ์ใต้โคนต้นมะม่วงที่หลวงปู่ชาปักกลดครั้งแรก, ธรรมศาลา, กุฏิพยาบาล, เจดีย์พระโพธิญาณเถร (เรียงลำดับตามเส้นทางเดิน)

๑๓.๐๐ น.

สัญญาระฆัง, นั่งสมาธิ. พระภิกษุ-สามเณร ที่พระอุโบสถ  อุบาสก-อุบาสิกา ที่ธรรมศาลา

๑๔.๐๐ น.

ฟังพระธรรมเทศนา

๑๖.๐๐ น.

ฉันน้ำปานะ / พักผ่อนตามอัธยาศัย

๑๘.๑๕ น.

สัญญาณระฆัง ทำวัตรเย็น /นั่งสมาธิภาวนา / ฟังพระธรรมเทศนา

วันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑

๐๓.๑๕ น.

รวมทำวัตรเช้า /นั่งสมาธิ

๐๖.๓๐ น.

รับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัยที่โรงทานหรือร้านค้าหน้าวัด

๐๗.๓๐ น.

รวมพลที่จุดนัดพบ, เก็บเต็นท์เก็บข้าวของให้เรียบร้อย แล้วนำมาวางที่จุดรวมพล

๐๘.๐๐ น.

ออกเดินทางไปวัดป่านานาชาติ

๐๘.๑๕ น.

ถึงวัดป่านานาชาติ เรียนรู้ตามรอยธรรมการประพฤติปฏิบัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ศาลาโรงฉัน ศาลาธรรม อุโบสถ และเชิงตะกอน

๑๐.๐๐ น.

ออกเดินทางไปโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านยางน้อย

๑๑.๐๐ น.

ออกเดินทางกลับหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ

๑๒.๓๐ น.

แวะปั้มน้ำมัน / รับประทานอาหารตามอัธยาศัย

๒๒.๐๐ น.

ถึงหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ / แยกย้ายกันกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

การสมัครเพื่อร่วมเดินทาง

๑. สอบถามเพื่อสำรองที่นั่งก่อนโอนเงินได้ที่ อีเมล dhammatrip@ bia.or.th หรือ โทร  ๐๙๔-๐๖๘-๘๓๘๖ คุณแก้ว 

  • สำหรับการจองสำรองที่นั่งกรุณาชำระเงินมัดจำ(๕๐ เปอร์เซ็นต์ของราคาเต็ม - ในวันที่จอง) หากในวันที่สำรองไม่สามารถชำระเงินค่ามัดจำได้  กรุณาชำระค่ามัดจำภายใน ๗ วัน หากท่านไม่ชำระค่ามัดจำมาภายใน ๗ วันหลังจากวันสำรอง ขออนุญาตให้สิทธิท่านที่สำรองไว้ในลำดับต่อไป
  • ให้แจ้งข้อมูลรายละเอียด  ดังนี้ : ชื่อ/ นามสกุล/ เพศ/ อายุ/ เบอร์โทร/ อีเมล์  ภาพถ่ายหรือสำเนาบัตรประชาชน
  • กรุณาชำระเงินส่วนที่เหลือภายในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากจะต้องมีการจองพาหนะ,ที่พัก,ร้านอาหาร และอื่นๆ  หากท่านที่จองไว้ไม่ชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด ขออนุญาตเรียกคนที่จองสำรองไว้ในลำดับต่อไป

การชำระเงิน

รับสมัครไม่เกิน ๒๘ คน หากสมัครมาไม่ครบเต็มจำนวนที่รับสมัครขออนุญาตยกเลิกการเดินทาง

ร่วมสมทบการเดินทาง ๒,๖๐๐ บาท **ค่าใช้จ่ายนี้คำนวนจากการบริหารจัดการที่ ๒๘ ท่าน

ภายในวันศุกรที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

โดยทำได้ ๒ ช่องทาง

๑. ชำระเป็นเงินสดที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญจทัศ(สวนรถไฟ) ชั้น ๓ หรือ

๒. ชำระผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “เที่ยวทั่วไทย หัวใจถึงธรรม” เลขที่ 402–894201–0

จากนั้น Fax pay-in slip มาที่ ๐๒-๙๓๖-๒๙๐๐  พร้อมทั้งเขียนชื่อ-สกุล เพศ อายุ โทรศัพท์ อีเมล (ถ้ามี)  หรือสแกนส่งมาทาง อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  สอบถามเพิ่มเติมโทร  ๐๙๔-๐๖๘-๘๓๘๖ คุณแก้ว

การเตรียมตัว

๑.การแต่งกาย
    ๑.๑ สุภาพสตรี ประกอบด้วย เสื้อสีขาว ผ้าถุงสีขาวหรือกางเกงสีขาว (เสื้อและกางเกงไม่บาง,ไม่รัดรูป)
    ๑.๒ สุภาพบุรุษ ประกอบด้วย เสื้อขาว กางเกงสบายๆ สีขาว
๒. เต็นท์, ผ้าห่ม, ถุงนอน, เครื่องนอนส่วนตัว, เครื่องกันหนาว-ฝน, งดนำเครื่องประดับและของมีค่าติดตัว
( หากท่านต้องการยืมเต็นท์สามารถสมทบทุนได้หลังละ ๒๐๐ บาท )
๓. ขวดน้ำประจำตัวและยาประจำตัว
๔. เครื่องใช้ส่วนตัวในห้องน้ำ (ผ้าเช็ดตัว, สบู่, ยาสีฟัน, แปรงสีฟัน, ยาสระผม, และรองเท้าที่สะดวกกับการเดิน ฯลฯ)
๕. รองเท้าที่สะดวกกับการเดิน เช่น รองเท้าแตะ ฯ
๖. ไฟฉาย ยาทากันยุง
๗. ถุงผ้าที่พร้อมบรรจุของใช้ส่วนตัว งดใช้ถุงพลาสติก เพื่อช่วยส่งเสริมการปฏิบัติธรรม

การเตรียมพร้อมภายในจิตใจก่อนเดินทาง

จุดเริ่มแรกสำหรับผู้ที่มีความต้องการจะไปปฏิบัติธรรม คือ ต้องระลึกเสมอว่า การไปครั้งนี้ เราไปเพื่อปฏิบัติธรรม, เพื่อลดกิเลส  มิใช่เป็นการไปเพื่อมุ่งหาความสบาย  ดังนั้นขอให้อดทนและตั้งมั่น  ใช้เวลาในการปฏิบัติภาวนาให้คุ้มค่า ท่านอาจารย์พุทธทาสกล่าวเสมอว่า “ศีลธรรมไม่กลับมา  โลกาจะวินาศ” และท่านก็สอนเสมอว่า อย่าเห็นแก่ตัว  ฉะนั้นเราจึงมีความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติธรรมจะเป็นการนำความเย็นแห่งพระธรรมที่ยังมีอยู่ในสังคม คือ ผลแห่งการปฏิบัติธรรมนั้นมาบ่มเพาะในจิตใจ  ทำให้เราเข้าใจ ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมมากขึ้น

ขอบคุณภาพจาก facebook : สาขาวัดหนองป่าพง