Recommend Print

บุญจาริก - ปฏิบัติธรรมวัดป่าบุญล้อม อุบลราชธานี

ปฏิบัติธรรมวัดป่าบุญล้อม อุบลราชธานี

ตามรอยอารยธรรมลุ่มน้ำโขงที่ผาแต้ม โขงเจียม

วันพฤหัสบดีที่ ๘ - วันจันทร์ที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

 14732204 789081617896321 7523558651478086793 n

27479867 1846381612061569 689006751 o cr

 

บุญจาริก คือ จาริกที่เป็นบุญ ได้รู้ได้เห็นสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าและประวัติศาสตร์  ทางพระพุทธศาสนาแล้วน้อมนำโยงเอาเรื่องราวมาบรรจบกับหลักการแห่งพระพุทธศาสนา พร้อมกับได้ปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนา มีประสบการณ์ด้านใน รู้และเข้าใจธรรมจากการปฏิบัติและเดินทางท่องเที่ยว  การได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมา ได้ข้อคิดคติธรรม ความรู้ บทเรียนเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติในส่วนชีวิตของตน  ในการดำรงพระพุทธศาสนา  เพื่อประโยชน์สุขทั้งของตนและของส่วนร่วม

กำหนดการ

หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑

๑๘.๐๐ – ๑๘.๔๕ น. เริ่มลงทะเบียนที่ภัตตศาลา/รับของที่ระลึกและอาหารว่าง

รับเต็นท์ (สำหรับท่านที่จองไว้)

๑๙.๐๐ น.  ออกเดินทางไปอุทยานแห่งชาติผาแต้ม อุบลราชธานี

วันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑

๐๕.๓๐ น.  ถึงอุทยานแห่งชาติผาแต้ม อุบลราชธานี / ทำภารกิจส่วนตัว  

๐๖.๐๐ - ๐๗.๐๐ น. ภาวนารับอรุณยามเช้า / อาบน้ำ

๐๗.๐๐ - ๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า

๐๗.๔๐ - ๐๘.๔๐ น.  เรียนรู้อารยธรรมลุ่มน้ำโขงผ่านฮูปแต้ม ภาพสีเขียนโบราณ ผาแต้ม

๐๙.๐๐ น.  ออกเดินทางสู่จุดชมวิวแม่น้ำสองสี อ.โขงเจียม  

๐๙.๔๐ น.  ถึงจุดชมวิวแม่น้ำสองสี อ.โขงเจียม

๑๐.๒๐ น.  ออกเดินทางไปวัดภูเขาแก้ว อ.พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี

๑๑.๒๐ น.  ถึงวัดภูเขาแก้ว

๑๒.๐๐ น.  ออกเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน

๑๒.๔๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๒๐ น.  ออกเดินทางไปวัดป่าบุญล้อม อ.สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี

๑๔.๒๐ น.  ถึงวัดป่าบุญล้อม / เข้ากราบเจ้าอาวาสวัดป่าบุญล้อม

๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. เก็บสัมภาระ / พักผ่อน / น้ำปานะ / ทำภารกิจส่วนตัว 

** หมายเหตุ ตั้งแต่นี้ไปปฏิบัติตามตารางของวัด จนถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา๑๕.๐๐ น.

14590069 788953621242454 6286456105941592231 o

27393010 sท

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐

๑๕.๐๐ น.  กราบลาเจ้าอาวาสวัดป่าบุญล้อม

๑๕.๓๐ น.  เก็บสัมภาระ / ทำภารกิจส่วนตัว

๑๖.๓๐ น.  ออกเดินทางจากวัดป่าบุญล้อม

๑๗.๓๐ น.  แวะซื้อของฝากอุบลราชธานี (ในเมือง) รับประทานอาหารเย็น

๑๙.๐๐ น.  ออกเดินทางกลับมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ

๐๕.๐๐ น.  ถึงมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ / แยกย้ายกันกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

ขั้นตอนการสมัครเพื่อร่วมเดินทาง

๑. สอบถามเพื่อสำรองที่นั่ง ตามหมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๔ – ๐๖๘ ๘๓๘๖ คุณแก้ว หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (กรุณาสอบถามก่อนโอนเงิน)

๒. สำหรับการสำรองที่นั่งกรุณาชำระเงินมัดจำครึ่งหนึ่งของราคาเต็มในวันทำการสำรอง ให้ท่านแจ้งข้อมูลรายละเอียดดังนี้ : ชื่อ – นามสกุล, เพศ, อายุ, เบอร์โทร, อีเมล์ และสำเนาบัตรประชาชน

๓. กรุณาชำระเงินส่วนที่เหลือภายในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากมีการจองพาหนะ, ที่พัก, ร้านอาหาร และสิ่งอื่นๆ ที่เป็นการบริหารจัดการ หากท่านไม่สามารถชำระเงินส่วนที่เหลือ ขออนุญาตให้สิทธิท่านที่สำรองไว้ในลำดับต่อไป

หมายเหตุ

  • หากท่านได้จองสำรองและต้องการจะยกเลิก ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที (ไม่เกิน ๗ วัน หลังจากวันที่ได้สำรองที่นั่ง)
  • ถ้ายกเลิกภายใน ๗ วันจะคืนเงินมัดจำให้เต็มจำนวน หากเกินระยะเวลาที่กำหนดจะไม่มีการคืนเงินมัดจำ
  • หากชำระเงินมาก่อนที่จะติดต่อสอบถามเพื่อสำรองที่นั่ง หากเต็มแล้วจะไม่มีการคืนเงิน
  • หากสำรองที่นั่งแล้ว และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะยกเลิก ถ้าระยะเวลายังไม่เกินกำหนดรับสมัครคืนเงินครึ่งหนึ่ง แต่หากเกินกำหนดแล้วจะไม่มีการคืนเงิน
  • ข้อมูลเพิ่มเติม จะส่งให้ทุกท่านทางอีเมล์ (เป็นหลัก) ก่อนเดินทางประมาณ ๕ – ๗ วัน
  • ควรเตรียมใจให้พร้อมเพื่อการฝึกฝนปฏิบัติตลอดการเดินทาง
  • การจัดที่นั่งจะเรียงลำดับตามหลักฐานการชำระเงิน
  • กรุณานั่งตามที่นั่งจัดให้อย่าย้ายที่นั่งโดยพลการเพื่อเอื้อเฟื้อกับการดูแลผู้ร่วมเดินทาง
  • รบกวนปฏิบัติตามคำแนะนำของทีมงานด้วยเพื่อเอื้อเฟื้อการเดินทางเป็นหมู่คณะ

ร่วมสมทบการเดินทาง ๓,๓๐๐ บาท **ราคานี้เป็นราคาที่ ๒๘ คน

การสมัครและการชำระเงิน ภายในวันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  โดยทำได้ ๒ ช่องทาง

๑. ชำระเป็นเงินสดที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญจทัศ(สวนรถไฟ) ชั้น ๓   หรือ

๒. ชำระผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “เที่ยวทั่วไทย หัวใจถึงธรรม” เลขที่ 402–894201–0

จากนั้น Fax pay-in slip มาที่ ๐๒ –๙๓๖ ๒๙๐๐  พร้อมทั้งเขียนชื่อ-สกุล เพศ อายุ โทรศัพท์ อีเมล (ถ้ามี) หรือ

สแกนส่งมาทาง อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สอบถามเพิ่มเติมโทร  ๐๙๔ – ๐๖๘ ๘๓๘๖ คุณแก้ว

การเตรียมตัว

๑.  การแต่งกาย

    ๑.๑ สุภาพสตรี ประกอบด้วย เสื้อสีสุภาพ,กางเกงสีสุภาพ (เสื้อและกางเกงไม่บาง,ไม่รัดรูป)  

    ๑.๒ สุภาพบุรุษ ประกอบด้วยเสื้อสีสุภาพ,กางเกงสีสุภาพ

๒.  เต็นท์/ผ้าห่ม/ถุงนอน/เครื่องนอนส่วนตัว/เครื่องกันหนาว-ฝน /งดนำเครื่องประดับและของมีค่าติดตัว      

( หากท่านต้องการยืมเต็นท์สามารถสมทบทำบุญค่าบำรุงได้ หลังละ ๒๐๐ บาท )    

๓.  ขวดน้ำประจำตัว /ยาประจำตัว

๔.  เครื่องใช้ส่วนตัวในห้องน้ำ (ผ้าเช็ดตัว/ สบู่/ ยาสีฟัน/ แปรงสีฟัน/ ยาสระผม ฯลฯ)

๕.  รองเท้าที่สะดวกกับการเดิน เช่น รองเท้าแตะ ,รองเท้าแบบสวมเพื่อการเดินที่คล่องตัว

๖.  ไฟฉาย ยาทากันยุง

๗.  ถุงผ้าที่พร้อมบรรจุของใช้ส่วนตัว งดใช้ถุงพลาสติก เพื่อช่วยส่งเสริมการปฏิบัติธรรม

การเตรียมพร้อมภายในจิตใจก่อนเดินทาง

จุดเริ่มแรกสำหรับผู้ที่มีความต้องการจะไปปฏิบัติธรรม คือ ต้องระลึกเสมอว่า การไปครั้งนี้ เราไปเพื่อปฏิบัติธรรม, เพื่อลดกิเลส  มิใช่เป็นการไปเพื่อมุ่งหาความสบาย  ดังนั้นขอให้อดทนและตั้งมั่น  ใช้เวลาในการปฏิบัติภาวนาให้คุ้มค่า ท่านอาจารย์พุทธทาสกล่าวเสมอว่า “ศีลธรรมไม่กลับมา  โลกาจะวินาศ” และท่านก็สอนเสมอว่า อย่าเห็นแก่ตัว  ฉะนั้นเราจึงมีความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติธรรมจะเป็นการนำความเย็นแห่งพระธรรมที่ยังมีอยู่ในสังคม คือ ผลแห่งการปฏิบัติธรรมนั้นมาบ่มเพาะในจิตใจ  ทำให้เราเข้าใจ ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมมากขึ้น

หมายเหตุ - ทริปนี้เป็นทริปปฏิบัติธรรม ไม่สบายเหมือนทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไป มีสิ่งอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสม ควรเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติธรรม เป็นไปเพื่อฝึกฝนลดละตัวตน ตามคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์

ขอบคุณภาพจาก facebook วัดป่าบุญล้อม