Recommend Print

บุญจาริก - ปฏิบัติธรรมตามแบบหลวงพ่อพุธ ฐานิโย ศิษย์หลวงปู่เสาร์ วัดวะภูแก้ว นครราชสีมา

ปฏิบัติธรรมตามแบบหลวงพ่อพุธ ฐานิโย ศิษย์หลวงปู่เสาร์

ณ วัดวะภูแก้ว จ.นครราชสีมา

แวะเรียนรู้รอยพุทธแรกๆที่เสมา รอยธรรมร่วมสมัยที่วิหารหลวงพ่อโต วิหารเทพ วัดบ้านไร่

วันศุกร์ที่ ๖  - วันอาทิตย์ที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

25289698 1824789500927129 6904691582363363990 n

24796618 1817253951680684 3881152638459497261 n

บุญจาริก คือ จาริกที่เป็นบุญ ได้รู้ได้เห็นสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าและประวัติศาสตร์  ทางพระพุทธศาสนาแล้วน้อมนำโยงเอาเรื่องราวมาบรรจบกับหลักการแห่งพระพุทธศาสนา พร้อมกับได้ปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนา มีประสบการณ์ด้านใน รู้และเข้าใจธรรมจากการปฏิบัติและเดินทางท่องเที่ยว  การได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมา ได้ข้อคิดคติธรรม ความรู้ บทเรียนเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติในส่วนชีวิตของตน  ในการดำรงพระพุทธศาสนา  เพื่อประโยชน์สุขทั้งของตนและของส่วนร่วม

กำหนดการ

หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วันศุกร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑

๐๖.๐๐ – ๐๖.๔๕ น. เริ่มลงทะเบียนที่ภัตตศาลา/รับของที่ระลึกและอาหารว่าง

๐๗.๐๐ น.  ออกเดินทางไปมหาวิหารหลวงพ่อโต อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

๑๐.๐๐ น.  ถึงมหาวิหารหลวงพ่อโต อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

๑๐.๔๐ น.  ออกเดินทางไปวัดวะภูแก้ว ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

๑๑.๓๐ น.  ถึงวัดวะภูแก้ว / รับประทานอาหารกลางวัน

   เข้าที่พัก / เก็บสัมภาระ / พักผ่อน

๑๔.๑๕-๑๕.๐๐ น. ปฐมนิเทศ / แนะนำสถานที่

หมายเหตุ ** ปฏิบัติตามตารางของวัดจนถึงวันอาทิตย์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐ น.

วันอาทิตย์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑

๑๒.๓๐ น.  ทำภารกิจส่วนตัว / เก็บสัมภาระ

๑๓.๓๐ น.  ออกเดินทางไปเมืองโบราณเสมา ต.เสมา อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

๑๔.๓๐ น.  ถึงเมืองโบราณเสมา / เรียนรู้รอยพุทธแรกๆที่เสมา

๑๕.๐๐ น.  ออกจากเดินทางไปวิหารเทพวิทยาคม วัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด

๑๖.๐๐ น.  ถึงวิหารเทพวิทยาคม วัดบ้านไร่ / เรียนรู้รอยธรรมร่วมสมัย

๑๗.๐๐ น.  ออกเดินทางกลับมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

๒๒.๐๐ น.  ถึงมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ / แยกย้ายกันกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

24775102 1817252715014141 6036833016968933408 n

ขั้นตอนการสมัครเพื่อร่วมเดินทาง

๑. สอบถามเพื่อสำรองที่นั่ง ตามหมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๔ – ๐๖๘ ๘๓๘๖ คุณแก้ว หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (กรุณาสอบถามก่อนโอนเงิน)

๒. สำหรับการสำรองที่นั่งกรุณาชำระเงินมัดจำครึ่งหนึ่งของราคาเต็มในวันทำการสำรอง ให้ท่านแจ้งข้อมูลรายละเอียดดังนี้ : ชื่อ – นามสกุล, เพศ, อายุ, เบอร์โทร, อีเมล์ และสำเนาบัตรประชาชน

๓. กรุณาชำระเงินส่วนที่เหลือภายในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากมีการจองพาหนะ, ที่พัก, ร้านอาหาร และสิ่งอื่นๆ ที่เป็นการบริหารจัดการ หากท่านไม่สามารถชำระเงินส่วนที่เหลือ ขออนุญาตให้สิทธิท่านที่สำรองไว้ในลำดับต่อไป

หมายเหตุ

  • หากท่านได้จองสำรองและต้องการจะยกเลิก ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที (ไม่เกิน ๗ วัน หลังจากวันที่ได้สำรองที่นั่ง)
  • ถ้ายกเลิกภายใน ๗ วันจะคืนเงินมัดจำให้เต็มจำนวน หากเกินระยะเวลาที่กำหนดจะไม่มีการคืนเงินมัดจำ
  • หากชำระเงินมาก่อนที่จะติดต่อสอบถามเพื่อสำรองที่นั่ง หากเต็มแล้วจะไม่มีการคืนเงิน
  • หากสำรองที่นั่งแล้ว และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะยกเลิก ถ้าระยะเวลายังไม่เกินกำหนดรับสมัครคืนเงินครึ่งหนึ่ง แต่หากเกินกำหนดแล้วจะไม่มีการคืนเงิน
  • ข้อมูลเพิ่มเติม จะส่งให้ทุกท่านทางอีเมล์ (เป็นหลัก) ก่อนเดินทางประมาณ ๕ – ๗ วัน
  • ควรเตรียมใจให้พร้อมเพื่อการฝึกฝนปฏิบัติตลอดการเดินทาง
  • การจัดที่นั่งจะเรียงลำดับตามหลักฐานการชำระเงิน
  • กรุณานั่งตามที่นั่งจัดให้อย่าย้ายที่นั่งโดยพลการเพื่อเอื้อเฟื้อกับการดูแลผู้ร่วมเดินทาง
  • รบกวนปฏิบัติตามคำแนะนำของทีมงานด้วยเพื่อเอื้อเฟื้อการเดินทางเป็นหมู่คณะ

ร่วมสมทบการเดินทาง ๒,๗๐๐ บาท **ราคานี้เป็นราคาที่ ๒๙ คน

การสมัครและการชำระเงิน ภายในวันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑  โดยทำได้ ๒ ช่องทาง

๑. ชำระเป็นเงินสดที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญจทัศ(สวนรถไฟ) ชั้น ๓   หรือ

๒. ชำระผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “เที่ยวทั่วไทย หัวใจถึงธรรม” เลขที่ 402–894201–0

จากนั้น Fax pay-in slip มาที่ ๐๒ –๙๓๖ ๒๙๐๐  พร้อมทั้งเขียนชื่อ-สกุล เพศ อายุ โทรศัพท์ อีเมล (ถ้ามี) หรือ

สแกนส่งมาทาง อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สอบถามเพิ่มเติมโทร  ๐๙๔ – ๐๖๘ ๘๓๘๖ คุณแก้ว

การเตรียมตัว

๑.  การแต่งกาย

    ๑.๑ สุภาพสตรี ประกอบด้วย เสื้อสีสุภาพ,กางเกงสีสุภาพ (เสื้อและกางเกงไม่บาง,ไม่รัดรูป)  

    ๑.๒ สุภาพบุรุษ ประกอบด้วยเสื้อสีสุภาพ,กางเกงสีสุภาพ

๒.  เต็นท์/ผ้าห่ม/ถุงนอน/เครื่องนอนส่วนตัว/เครื่องกันหนาว-ฝน /งดนำเครื่องประดับและของมีค่าติดตัว       

๓.  ขวดน้ำประจำตัว /ยาประจำตัว

๔.  เครื่องใช้ส่วนตัวในห้องน้ำ (ผ้าเช็ดตัว/ สบู่/ ยาสีฟัน/ แปรงสีฟัน/ ยาสระผม ฯลฯ)

๕.  รองเท้าที่สะดวกกับการเดิน เช่น รองเท้าแตะ ,รองเท้าแบบสวมเพื่อการเดินที่คล่องตัว

๖.  ไฟฉาย ยาทากันยุง

๗.  ถุงผ้าที่พร้อมบรรจุของใช้ส่วนตัว งดใช้ถุงพลาสติก เพื่อช่วยส่งเสริมการปฏิบัติธรรม

การเตรียมพร้อมภายในจิตใจก่อนเดินทาง

จุดเริ่มแรกสำหรับผู้ที่มีความต้องการจะไปปฏิบัติธรรม คือ ต้องระลึกเสมอว่า การไปครั้งนี้ เราไปเพื่อปฏิบัติธรรม, เพื่อลดกิเลส  มิใช่เป็นการไปเพื่อมุ่งหาความสบาย  ดังนั้นขอให้อดทนและตั้งมั่น  ใช้เวลาในการปฏิบัติภาวนาให้คุ้มค่า ท่านอาจารย์พุทธทาสกล่าวเสมอว่า “ศีลธรรมไม่กลับมา  โลกาจะวินาศ” และท่านก็สอนเสมอว่า อย่าเห็นแก่ตัว  ฉะนั้นเราจึงมีความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติธรรมจะเป็นการนำความเย็นแห่งพระธรรมที่ยังมีอยู่ในสังคม คือ ผลแห่งการปฏิบัติธรรมนั้นมาบ่มเพาะในจิตใจ  ทำให้เราเข้าใจ ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมมากขึ้น

หมายเหตุ - ทริปนี้เป็นทริปปฏิบัติธรรม ไม่สบายเหมือนทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไป มีสิ่งอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสม ควรเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติธรรม เป็นไปเพื่อฝึกฝนลดละตัวตน ตามคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์

ขอบคุณภาพจาก facebook