Recommend Print

บุญจาริก - ปฎิบัติธรรมตามแบบของพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญกับพระครูปริยัติโพธิธรรม วัดอร่ามมงคล จังหวัดกาฬสินธุ์

ตามรอยธรรมยุคแรกเริ่มที่เมืองฟ้าแดด ภูปอ ภูค่าว

กับรอยธรรมชาติล้านปีที่พิพิธภัณฑ์สิริธร

ลัดเลาะขอบเขื่อนลำปาวข้ามสะพานเทพสุดา

สะพานน้ำจืดที่ยาวที่สุดในประเทศไทย

แล้วร่วมปฎิบัติธรรมตามแบบของพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ กับ พระครูปริยัติโพธิธรรม

ณ วัดอร่ามมงคล จังหวัดกาฬสินธุ์

วันพฤหัสบดีที่ ๓ - วันอาทิตย์ที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

11407075 955222001178594 939692878806157976 n

บุญจาริก คือ จาริกที่เป็นบุญ ได้รู้ได้เห็นสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าและประวัติศาสตร์  ทางพระพุทธศาสนาแล้วน้อมนำโยงเอาเรื่องราวมาบรรจบกับหลักการแห่งพระพุทธศาสนา พร้อมกับได้ปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนา มีประสบการณ์ด้านใน รู้และเข้าใจธรรมจากการปฏิบัติและเดินทางท่องเที่ยว  การได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมา ได้ข้อคิดคติธรรม ความรู้ บทเรียนเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติในส่วนชีวิตของตน  ในการดำรงพระพุทธศาสนา  เพื่อประโยชน์สุขทั้งของตนและของส่วนร่วม

กำหนดการ

หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๑๙.๐๐ – ๑๙.๔๕ น. เริ่มลงทะเบียนที่ภัตตศาลา/รับของที่ระลึกและอาหารว่าง

๒๐.๐๐ น.  ออกเดินทางไปพุทธสถานภูปอ ต.ภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

วันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๐๕.๐๐ น.  แวะปั้มน้ำมัน / ทำภารกิจส่วนตัว

๐๕.๓๐ น.  ออกเดินทางถึงพุทธสถานภูปอ ต.ภูปอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์

๐๖.๐๐ น.  ภาวนารับอรุณหน้าถ้ำบนยอดเขาพุทธสถานพันปี

๐๗.๓๐ น.  ออกเดินทางจากพุทธสถานภูปอ ไปพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติสิรินธร

๐๘.๐๐ น.  รับประทานอาหารเช้า

๐๙.๐๐ น.  เรียนรู้รอยธรรมและการเปลี่ยนแปลงตามวิวัฒน์ของธรรมชาติเป็นธรรมดาที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติสิรินธร

๑๐.๑๐ น.  ออกเดินทางจากพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติสิรินธรไปวัดพุทธนิมิตร (ภูค่าว)

๑๐.๔๐ น.  นมัสการพระพุทธไสยาสน์ศิลปะทวารวดีอีสานกว่าพันปีและเรียนรู้รอยธรรมในวัด

๑๑.๔๐ น.  ออกเดินทางจากวัดพุทธนิมิตร (ภูค่าว) ผ่านสะพานเทพสุดา

๑๒.๒๐ น  รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ น.  มุ่งตรงสู่พระธาตุยาคู เมืองฟ้าแดดสองยาง

๑๔.๐๐ น.  ถึงพระธาตุยาคู เมืองฟ้าแดดสองยาง / เรียนรู้รอยเสมาพันปีที่ พิพิธภัณฑ์เมืองฟ้าแดดสงยางและวัดโพธิชัยเสมารามและรอบเมืองฟ้าแดด

๑๕.๐๐ น.  ออกเดินทางเข้าวัดอร่ามมงคล อ.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ์

๑๕.๔๐ น.  ถึงวัดอร่ามมงคล อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์  เข้ากราบพระครูปริยัติโพธิธรรม (สุรพล วรธมฺโม)

๑๖.๐๐ น.  กางเต็นท์ / เก็บสัมภาระ / ทำภารกิจส่วนตัว

๑๗.๐๐ น.  น้ำปานะ

๑๘.๓๐ น.  ทำวัตรเย็น / สมาธิภาวนา

๒๐.๓๐ น.  พักผ่อน    

หมายเหตุ ตั้งแต่เข้าพักที่วัดอร่ามมงคลในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ใช้ตารางกิจกรรมตามเวลาของวัด ถึงเช้าวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

วดพทธนมตร 1436940991 crsm

พระธาตยาค

วันอาทิตย์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๐๔.๓๐ น.  ทำวัตรเช้า

๐๖.๐๐ น.  ทำภารกิจส่วนตัว / เก็บสัมภาระ

๐๗.๓๐ น.  รับประทานอาหารเช้า

๐๘.๐๐ น.  ออกเดินทางกลับมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ

๑๒.๐๐ น.  แวะรับประทานอาหารกลางวัน

๑๘.๓๐ น.  ถึงมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ / แยกย้ายกันกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

ขั้นตอนการสมัครเพื่อร่วมเดินทาง

๑. สอบถามเพื่อสำรองที่นั่ง ตามหมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๔ – ๐๖๘ ๘๓๘๖ คุณแก้ว หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (กรุณาสอบถามก่อนโอนเงิน)

๒. สำหรับการจองสำรองที่นั่งกรุณาชำระเงินมัดจำ (๕๐ เปอร์เซ็นต์ของราคาเต็ม-ในวันที่จอง)  หากในวันที่สำรองไม่สามารถชำระเงินค่ามัดจำได้   กรุณาชำระค่ามัดจำภายใน ๗ วัน หากท่านไม่ชำระค่ามัดจำมาภายใน ๗ วันหลังจากวันสำรอง ขออนุญาตเรียกคนที่สำรองไว้ในลำดับต่อไป ให้ท่านแจ้งข้อมูลรายละเอียดดังนี้ : ชื่อ – นามสกุล, เพศ, อายุ, เบอร์โทร, อีเมล์ และสำเนาบัตรประชาชน

๓. กรุณาชำระเงินส่วนที่เหลือภายในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากมีการจองพาหนะ, ที่พัก, ร้านอาหาร และสิ่งอื่นๆ ที่เป็นการบริหารจัดการ หากท่านไม่สามารถชำระเงินส่วนที่เหลือ ขออนุญาตให้สิทธิท่านที่สำรองไว้ในลำดับต่อไป

หมายเหตุ

  • หากท่านได้จองสำรองและต้องการจะยกเลิก ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที (ไม่เกิน ๗ วัน หลังจากวันที่ได้สำรองที่นั่ง)
  • ถ้ายกเลิกภายใน ๗ วันจะคืนเงินมัดจำให้เต็มจำนวน หากเกินระยะเวลาที่กำหนดจะไม่มีการคืนเงินมัดจำ
  • หากชำระเงินมาก่อนที่จะติดต่อสอบถามเพื่อสำรองที่นั่ง หากเต็มแล้วจะไม่มีการคืนเงิน
  • หากสำรองที่นั่งแล้ว และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะยกเลิก ถ้าระยะเวลายังไม่เกินกำหนดรับสมัครคืนเงินครึ่งหนึ่ง แต่หากเกินกำหนดแล้วจะไม่มีการคืนเงิน
  • ข้อมูลเพิ่มเติม จะส่งให้ทุกท่านทางอีเมล์ (เป็นหลัก) ก่อนเดินทางประมาณ ๕ – ๗ วัน
  • ควรเตรียมใจให้พร้อมเพื่อการฝึกฝนปฏิบัติตลอดการเดินทาง
  • การจัดที่นั่งจะเรียงลำดับตามหลักฐานการชำระเงิน
  • กรุณานั่งตามที่นั่งจัดให้อย่าย้ายที่นั่งโดยพลการเพื่อเอื้อเฟื้อกับการดูแลผู้ร่วมเดินทาง
  • รบกวนปฏิบัติตามคำแนะนำของทีมงานด้วยเพื่อเอื้อเฟื้อการเดินทางเป็นหมู่คณะ

ร่วมสมทบการเดินทาง ๒,๙๐๐ บาท **ราคานี้เป็นราคาที่ ๒๘ คน 

หากสมัครมาไม่ครบเต็มจำนวนที่รับสมัครขออนุญาติยกเลิกการเดินทาง

การสมัครและการชำระเงิน ภายในวันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑  โดยทำได้ ๒ ช่องทาง

๑. ชำระเป็นเงินสดที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญจทัศ(สวนรถไฟ) ชั้น ๓   หรือ

๒. ชำระผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “เที่ยวทั่วไทย หัวใจถึงธรรม” เลขที่ 402–894201–0

จากนั้น Fax pay-in slip มาที่ ๐๒ –๙๓๖ ๒๙๐๐  พร้อมทั้งเขียนชื่อ-สกุล เพศ อายุ โทรศัพท์ อีเมล (ถ้ามี) หรือ

สแกนส่งมาทาง อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สอบถามเพิ่มเติมโทร  ๐๙๔ – ๐๖๘ ๘๓๘๖ คุณแก้ว

การเตรียมตัว

๑.  การแต่งกาย

    ๑.๑ สุภาพสตรี ประกอบด้วย เสื้อสีสุภาพ,กางเกงสีสุภาพ (เสื้อและกางเกงไม่บาง,ไม่รัดรูป)  

    ๑.๒ สุภาพบุรุษ ประกอบด้วยเสื้อสีสุภาพ,กางเกงสีสุภาพ 

๒.  ขวดน้ำประจำตัว /ยาประจำตัว

๓.  เครื่องใช้ส่วนตัวในห้องน้ำ (ผ้าเช็ดตัว/ สบู่/ ยาสีฟัน/ แปรงสีฟัน/ ยาสระผม ฯลฯ)

๔.  รองเท้าที่สะดวกกับการเดิน เช่น รองเท้าแตะ ,รองเท้าแบบสวมเพื่อการเดินที่คล่องตัว

๕.  ไฟฉาย ยาทากันยุง

๖.  ถุงผ้าที่พร้อมบรรจุของใช้ส่วนตัว งดใช้ถุงพลาสติก เพื่อช่วยส่งเสริมการปฏิบัติธรรม

การเตรียมพร้อมภายในจิตใจก่อนเดินทาง

จุดเริ่มแรกสำหรับผู้ที่มีความต้องการจะไปปฏิบัติธรรม คือ ต้องระลึกเสมอว่า การไปครั้งนี้ เราไปเพื่อปฏิบัติธรรม, เพื่อลดกิเลส  มิใช่เป็นการไปเพื่อมุ่งหาความสบาย  ดังนั้นขอให้อดทนและตั้งมั่น  ใช้เวลาในการปฏิบัติภาวนาให้คุ้มค่า ท่านอาจารย์พุทธทาสกล่าวเสมอว่า “ศีลธรรมไม่กลับมา  โลกาจะวินาศ” และท่านก็สอนเสมอว่า อย่าเห็นแก่ตัว  ฉะนั้นเราจึงมีความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติธรรมจะเป็นการนำความเย็นแห่งพระธรรมที่ยังมีอยู่ในสังคม คือ ผลแห่งการปฏิบัติธรรมนั้นมาบ่มเพาะในจิตใจ  ทำให้เราเข้าใจ ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมมากขึ้น

หมายเหตุ - ทริปนี้เป็นทริปปฏิบัติธรรม ไม่สบายเหมือนทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไป มีสิ่งอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสม ควรเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติธรรม เป็นไปเพื่อฝึกฝนลดละตัวตน ตามคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์

ขอบคุณภาพจาก facebook วัดอร่ามมงคล และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย