Recommend Print

บุญจาริก - ปฎิบัติธรรมกับพระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณฺโณ ณ วัดป่าสุคะโต ชัยภูมิ

ขอเชิญชวนร่วมเดินทางไปปฎิบัติธรรมกับ

พระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณฺโณ ณ วัดป่าสุคะโต ชัยภูมิ

วันเสาร์ที่ ๒  – วันเสาร์ที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

Image result for วัดป่าสุคะโต

บุญจาริก คือ จาริกที่เป็นบุญ ได้รู้ได้เห็นสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าและประวัติศาสตร์  ทางพระพุทธศาสนาแล้วน้อมนำโยงเอาเรื่องราวมาบรรจบกับหลักการแห่งพระพุทธศาสนา พร้อมกับได้ปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนา มีประสบการณ์ด้านใน รู้และเข้าใจธรรมจากการปฏิบัติและเดินทางท่องเที่ยว  การได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมา ได้ข้อคิดคติธรรม ความรู้ บทเรียนเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติในส่วนชีวิตของตน  ในการดำรงพระพุทธศาสนา  เพื่อประโยชน์สุขทั้งของตนและของส่วนร่วม

กำหนดการ

หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วันเสาร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

๒๒.๐๐ – ๒๒.๔๕ น. ลงทะเบียน /รับของว่าง/ของที่ระลึก ที่ภัตตศาลา ณ.หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ
๒๓.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. ออกเดินทางสู่ วัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ
๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้าอย่างมีสติ
๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียนผู้ปฏิบัติธรรม
๐๙.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. เก็บสัมภาระเข้าที่พัก - พักผ่อนตามอัธยาศัย
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารเพลอย่างมีสติ
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. ภารกิจส่วนตัว – รวมตัวกันที่ศาลาหอไตร

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ปฐมนิเทศผู้ปฏิบัติธรรม ที่ศาลาหอไตร
๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. กวาดลานวัด กุฏิ ศาลา ที่ส่วนรวม/น้ำปานะ
๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. อาบน้ำอย่างมีสติ
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ทำวัตรเย็น ฟังธรรม
๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. เจริญสติแนวเคลื่อนไหว
๒๑.๐๐ – ๐๓.๐๐ น. นอนหลับพักกายใจอย่างมีสติ

วันอาทิตย์ที่ ๓ – วันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

๐๓.๐๐ - ๐๔.๐๐ น. ตื่นนอนอย่างมีสติ
๐๔.๐๐ – ๐๕.๐๐ น. ทำวัตรเช้า ฟังธรรม
๐๕.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. บริหารจิต บริหารกาย
๐๖.๐๐ – ๐๗.๓๐ น. เจริญสติกับงานส่วนรวม
๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้าอย่างมีสติ
๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. เจริญสติแนวเคลื่อนไหว
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารเพลอย่างมีสติ
๑๒.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เจริญสติแนวเคลื่อนไหว
๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. กวาดลานวัด กุฏิ ศาลา ที่ส่วนรวม/น้ำปานะ
๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. อาบน้ำอย่างมีสติ
๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ทำวัตรเย็น ฟังธรรม
๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. เจริญสติแนวเคลื่อนไหว
๒๑.๐๐ – ๐๓.๐๐ น. นอนหลับพักกายใจอย่างมีสติ

วันเสาร์ที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

๐๓.๐๐ - ๐๔.๐๐ น. ตื่นนอนอย่างมีสติ
๐๔.๐๐ – ๐๕.๐๐ น. ทำวัตรเช้า ฟังธรรม
๐๕.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. บริหารจิต บริหารกาย
๐๖.๐๐ – ๐๗.๓๐ น. เจริญสติกับงานส่วนรวม
๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้าอย่างมีสติ
๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. ทำความสะอาดที่พัก / ทำภาระกิจส่วนตัว /เก็บสัมภาระเรียบร้อย 
๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. กราบลาพระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณโณ
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารเพลอย่างมีสติ
๑๒.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. เดินทางกลับสู่หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ/ แยกย้ายกันกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

29633877 1940610492647202 1906354269 o

ขั้นตอนการสมัครเพื่อร่วมเดินทาง

๑. สอบถามเพื่อสำรองที่นั่ง ตามหมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๔ – ๐๖๘ ๘๓๘๖ คุณแก้ว หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (กรุณาสอบถามก่อนโอนเงิน)

๒. สำหรับการจองสำรองที่นั่งกรุณาชำระเงินมัดจำ (๕๐ เปอร์เซ็นต์ของราคาเต็ม-ในวันที่จอง)  หากในวันที่สำรองไม่สามารถชำระเงินค่ามัดจำได้   กรุณาชำระค่ามัดจำภายใน ๗ วัน หากท่านไม่ชำระค่ามัดจำมาภายใน ๗ วันหลังจากวันสำรอง ขออนุญาตเรียกคนที่สำรองไว้ในลำดับต่อไป ให้ท่านแจ้งข้อมูลรายละเอียดดังนี้ : ชื่อ – นามสกุล, เพศ, อายุ, เบอร์โทร, อีเมล์ และสำเนาบัตรประชาชน

๓. กรุณาชำระเงินส่วนที่เหลือภายในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากมีการจองพาหนะ, ที่พัก, ร้านอาหาร และสิ่งอื่นๆ ที่เป็นการบริหารจัดการ หากท่านไม่สามารถชำระเงินส่วนที่เหลือ ขออนุญาตให้สิทธิท่านที่สำรองไว้ในลำดับต่อไป

หมายเหตุ

  • หากท่านได้จองสำรองและต้องการจะยกเลิก ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที (ไม่เกิน ๗ วัน หลังจากวันที่ได้สำรองที่นั่ง)
  • ถ้ายกเลิกภายใน ๗ วันจะคืนเงินมัดจำให้เต็มจำนวน หากเกินระยะเวลาที่กำหนดจะไม่มีการคืนเงินมัดจำ
  • หากชำระเงินมาก่อนที่จะติดต่อสอบถามเพื่อสำรองที่นั่ง หากเต็มแล้วจะไม่มีการคืนเงิน
  • หากสำรองที่นั่งแล้ว และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะยกเลิก ถ้าระยะเวลายังไม่เกินกำหนดรับสมัครคืนเงินครึ่งหนึ่ง แต่หากเกินกำหนดแล้วจะไม่มีการคืนเงิน
  • ข้อมูลเพิ่มเติม จะส่งให้ทุกท่านทางอีเมล์ (เป็นหลัก) ก่อนเดินทางประมาณ ๕ – ๗ วัน
  • ควรเตรียมใจให้พร้อมเพื่อการฝึกฝนปฏิบัติตลอดการเดินทาง
  • การจัดที่นั่งจะเรียงลำดับตามหลักฐานการชำระเงิน
  • กรุณานั่งตามที่นั่งจัดให้อย่าย้ายที่นั่งโดยพลการเพื่อเอื้อเฟื้อกับการดูแลผู้ร่วมเดินทาง
  • รบกวนปฏิบัติตามคำแนะนำของทีมงานด้วยเพื่อเอื้อเฟื้อการเดินทางเป็นหมู่คณะ

ร่วมสมทบการเดินทาง ๒,๓๐๐ บาท **ราคานี้เป็นราคาที่ ๓๐ คน 

หากสมัครมาไม่ครบเต็มจำนวนที่รับสมัครขออนุญาติยกเลิกการเดินทาง

การสมัครและการชำระเงิน ภายในวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑  โดยทำได้ ๒ ช่องทาง

๑. ชำระเป็นเงินสดที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญจทัศ(สวนรถไฟ) ชั้น ๓   หรือ

๒. ชำระผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “เที่ยวทั่วไทย หัวใจถึงธรรม” เลขที่ 402–894201–0

จากนั้น Fax pay-in slip มาที่ ๐๒ –๙๓๖ ๒๙๐๐  พร้อมทั้งเขียนชื่อ-สกุล เพศ อายุ โทรศัพท์ อีเมล (ถ้ามี) หรือ

สแกนส่งมาทาง อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สอบถามเพิ่มเติมโทร  ๐๙๔ – ๐๖๘ ๘๓๘๖ คุณแก้ว

การเตรียมตัว

๑. แต่งกายสุภาพ เสื้อผ้าควรสวมใส่สบาย เคลื่อนตัวง่าย  ไม่จำเป็นต้องใส่ชุดขาว สุภาพสตรีสวมกางเกงได้

๒. ควรเตรียมเสื้อผ้าให้เพียงพอสำหรับ ๗ วัน

๓. จัดเตรียมของใช้จำเป็นส่วนตัว

๔. ไฟฉาย จำเป็นมากเพราะอยู่ในป่า

๕. นาฬิกาปลุก ( ไม่สามารถใช้โทรศัพท์ได้ )

๖. รองเท้าแตะ ที่สามารถเดินบนพื้นผิวขุรขระได้สะดวก

๗. ขวดน้ำดื่มพกพาส่วนตัว  ทางวัดมีน้ำฝนที่ผ่านการกรองให้เติมได้ตลอดเวลา

๘. ร่ม (จำเป็นอย่างยิ่งโดยฉพาะในฤดูฝน )

๙. ที่วัดอากาศจะเย็นเกือบตลอดทั้งปี หากท่านมาในฤดูฝนหรือฤดูหนาว  โปรดเตรียมเครื่องกันหนาวที่จำเป็นสำหรับตัวท่านมาด้วย

การเตรียมพร้อมภายในจิตใจก่อนเดินทาง

จุดเริ่มแรกสำหรับผู้ที่มีความต้องการจะไปปฏิบัติธรรม คือ ต้องระลึกเสมอว่า การไปครั้งนี้ เราไปเพื่อปฏิบัติธรรม, เพื่อลดกิเลส  มิใช่เป็นการไปเพื่อมุ่งหาความสบาย  ดังนั้นขอให้อดทนและตั้งมั่น  ใช้เวลาในการปฏิบัติภาวนาให้คุ้มค่า ท่านอาจารย์พุทธทาสกล่าวเสมอว่า “ศีลธรรมไม่กลับมา  โลกาจะวินาศ” และท่านก็สอนเสมอว่า อย่าเห็นแก่ตัว  ฉะนั้นเราจึงมีความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติธรรมจะเป็นการนำความเย็นแห่งพระธรรมที่ยังมีอยู่ในสังคม คือ ผลแห่งการปฏิบัติธรรมนั้นมาบ่มเพาะในจิตใจ  ทำให้เราเข้าใจ ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมมากขึ้น

หมายเหตุ - ทริปนี้เป็นทริปปฏิบัติธรรม ไม่สบายเหมือนทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไป มีสิ่งอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสม ควรเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติธรรม เป็นไปเพื่อฝึกฝนลดละตัวตน ตามคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์

ขอบคุณภาพจาก facebook