Recommend Print

ขอเชิญร่วมปฏิบัติอาจาริยบูชา ในวาระ ๑๐๐ ปีชาตกาล พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)

การปฏิบัติอาจาริยบูชา

ในวาระ ๑๐๐ ปีชาตกาล พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)

วันศุกร์ที่ ๒๒ – วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

 Picture1

 

คำบชา

เนื่องด้วยในปี ๒๕๖๑ ถือเป็นวาระแห่งการครบรอบ ๑๐๐ ปีชาตกาล ของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ได้ปรารภถึงคุณูปการของท่านอาจารย์ชา ประกอบกับข้อปรารภของพุทธศาสนิกชนจำนวนมากโดยเฉพาะที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล ซึ่งมูลนิธิฯ ได้ขอโอกาสกราบเรียนปรึกษามหาเถรานุเถระและพ่อแม่ครูอาจารย์หลายรูปจึงเกิดงานปฏิบัติอาจาริยบูชาในวาระ ๑๐๐ ปี ชาตกาล พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ) โดยมีครูบาอาจารย์จากวัดสายหนองป่าพง ๑๑ รูปร่วมแสดงธรรมและนำภาวนาเนื่องในโอกาสนี้

หลวงพอชา sm 

 

กำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน

๑๘.๐๐ – ๑๙.๓๐ น.

“Who was Ajahn Chah?” : Special Event with Phra Videsabuddhiguna (Ven. Ajahn Amaro)

The Abbot of Amaravati Monastery, England Main Meditation Hall, 2nd floor

(แสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษ ลงทะเบียนที่ http://register.bia.or.th/SpecialEvent/)

 

วันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน

๑๒.๐๐ น.                  

ลงทะเบียน / ยินยันการเข้าร่วมงาน

๑๓.๐๐ น.

ชมสารคดีวัดหนองป่าพง และพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) ชั้น ๒ ห้องนิพพานชิมลอง โดย พระมหากีรติ ธีรปญฺโญ รองเจ้าอาวาสวัดป่าบุญล้อม จังหวัดอุบลราชธานี

๑๖.๐๐ น.

ปานะ และกิจส่วนตัว

๑๗.๐๐ น.

สมาธิภาวนา

๑๘.๐๐ น.

นำสวดมนต์ ทำวัตร โดย พระครูโสตถิธรรมวงศ์ (สวัสดิ์ ติสฺสวํโส) เจ้าอาวาสวัดป่าโพธิ์ศรีสุวรรณ และคณะสงฆ์วัดสุนันทวนาราม

๑๙.๐๐ น.

แสดงธรรม โดย พระครูพัฒนกิจวิศาล  (คำ นิสฺโสโก) เจ้าอาวาสวัดไทยพัฒนา จังหวัดอุบลราชธานี

๒๐.๐๐ น.

แสดงธรรม โดย พระครูบรรพตบุญโอภาส (สมภาส อธิปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดเขาหินตัด จังหวัดนครราชสีมา

๒๑.๐๐ น.

กราบพระรัตนตรัย เลิกพร้อมกัน

all4 tile

วันเสาร์ที่ ๒๓ มิถุนายน

๐๔.๐๐ น.                  

สมาธิภาวนา

๐๕.๐๐ น.

นำสวดมนต์ ทำวัตร โดย พระครูโสตถิธรรมวงศ์ (สวัสดิ์ ติสฺสวํโส) เจ้าอาวาสวัดป่าโพธิ์ศรีสุวรรณ และคณะสงฆ์วัดสุนันทวนาราม

๐๖.๐๐ น.

กิจส่วนตัว

๐๗.๐๐ น.                  

ภิกษุสงฆ์บิณฑบาต        

๐๘.๐๐ น.                  

ถวายภัตตาหาร และสังฆทาน พระเถระกล่าวสัมโมทนียกถา และอนุโมทนากถา ภิกษุสงฆ์ภัตตกิจ

๑๐.๐๐ น.                  

แสดงธรรม โดย พระสว่าง กลฺยาโณ ประธานสงฆ์ป่าช้าคำเจริญ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๓.๐๐ น.                  

สมาธิภาวนา

๑๔.๐๐ น.                  

แสดงธรรม โดย พระครูโอภาสวุฒิกร (โสภณ โอภาโส) เจ้าอาวาสวัดบึงลัฏฐิวัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑๕.๐๐ น.                  

พัก

๑๖.๐๐ น.                 

เดินจงกรม

๑๗.๐๐ น.                  

กิจส่วนตัว

๑๘.๐๐ น.                  

สมาธิภาวนา

๑๙.๐๐ น.                  

นำสวดมนต์ ทำวัตร โดย พระครูโสตถิธรรมวงศ์ (สวัสดิ์ ติสฺสวํโส) เจ้าอาวาสวัดป่าโพธิ์ศรีสุวรรณ และคณะสงฆ์วัดสุนันทวนาราม

๒๐.๐๐ น.                  

แสดงธรรม โดย พระครูสุวรรณโพธิเขต (คูณ อคฺคธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดป่าโพธิ์สุวรรณ จังหวัดอุบลราชธานี

๒๑.๐๐ น.                  

แสดงธรรม โดย พระอธิการหนูพรม สุชาโต เจ้าอาวาสวัดสุนันทวนาราม จังหวัดกาญจนบุรี

๒๒.๐๐ น.                  

กราบพระรัตนตรัย เลิกพร้อมกัน

 

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ มิถุนายน

๐๔.๐๐ น.                  

สมาธิภาวนา

๐๕.๐๐ น.                  

นำสวดมนต์ ทำวัตร โดย พระครูโสตถิธรรมวงศ์ (สวัสดิ์ ติสฺสวํโส) เจ้าอาวาสวัดป่าโพธิ์ศรีสุวรรณ และคณะสงฆ์วัดสุนันทวนาราม

๐๖.๐๐ น.                  

กิจส่วนตัว

๐๗.๐๐ น.                  

ภิกษุสงฆ์บิณฑบาต        

๐๘.๐๐ น.                  

แสดงธรรม โดย พระแสง รกฺขิโต วัดป่าแสงอรุณ จังหวัดศรีสะเกษ

ถวายภัตตาหาร สังฆทาน และอนุโมทนากถา

๐๙.๐๐ น.                  

ภิกษุสงฆ์ล้างบาตร ฆราวาสทำกิจส่วนตัว

๑๐.๐๐ น.                  

แสดงธรรม โดย พระครูนิมิตรวิริยานุกูล (สุบิน อุตฺตโม) เจ้าอาวาสวัดป่าหนองแวง จังหวัดศรีสะเกษ

๑๒.๐๐ น.                  

กราบพระรัตนตรัย เลิกพร้อมกัน แยกย้ายกลับอาวาสและที่พัก


การใช้สถานที่

หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (แผนที่bit.ly/mapbia)

 • ชั้น ๑ โถงกิจกรรม : ที่ปฏิบัติภาวนาและที่พักชาย (ผู้ชายอาบน้ำเฉพาะชั้น ๑ และที่พักผู้ชายมีความสะดวกน้อย)
 • ชั้น ๒ ห้องปฏิบัติธรรม : เขตที่พักอุบาสิกา (ผู้หญิงอาบน้ำเฉพาะชั้น ๒)
 • ชั้น ๓ ตลอดทั้งชั้น : ที่พักภิกษุสงฆ์ ไม่อนุญาตให้ฆราวาสขึ้น
 • สวนพุทธธรรม : พื้นที่เดินจงกรม และไม่อนุญาตให้กางเต้นท์หรือพักค้างในสวนฯ
 • ลานจอดรถรองรับสำหรับครูบาอาจารย์ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด และครึ่งหนึ่งปรับเป็นโรงทาน สถานที่ล้างจาน และเพื่อกิจอื่นที่จำเป็น หากนำยานพาหนะมา สามารถจอดได้ที่สวนรถไฟ โดยมีค่าใช้จ่าย ๒๐ บาท ต่อวัน

การเข้าร่วม

๑. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ http://register.bia.or.th

๒. ในวันงาน แจ้งยืนยันการมาร่วมกิจกรรม ที่ชั้น ๑ ห้องประชาสัมพันธ์

ร่วมเพียงใส่บาตร ถวายภัตตาหาร หรือสังฆทาน ไม่ต้องลงทะเบียน

ข้อปฏิบัติ

๑. ถือศีล ๘

  • เว้นจากการฆ่าสัตว์
  • เว้นจากการขโมยสิ่งของที่คนอื่นไม่ได้ให้
  • เว้นจากการประพฤติผิดพรหมจรรย์
  • เว้นจากการพูดโกหก ไม่พูดหยาบคาย ส่อเสียด เพ้อเจ้อ ซึ่งเป็นสัมมาวาจา
  • เว้นจากการกินเหล้า ของมึนเมา ที่เป็นที่ตั้งของความไม่ระมัดระวัง
  • เว้นจากการกินในยามวิกาล (หลังเที่ยงวันถึงรุ่งเช้าของวันใหม่)
  • เว้นจากการฟ้อนรำขับร้อง ประโคมดนตรี และประดับร่างกายด้วยดอกไม้ของหอม เครื่องประดับ เครื่องทา
  • เว้นจากการนั่งนอนเหนือเตียงตั่ง ที่เท้าสูงเกิน ภายในมีนุ่นหรือสำลี

๒. อยู่อย่างต่ำ กระทำอย่างสูง

การแต่งตัว

๑. ชุดสีขาวหรือมีสีขาวเป็นส่วนใหญ่

๒. อนุโลมให้ผู้หญิงใส่กางเกงได้

๓. การใส่ชุดที่บางและสั้น ไม่สุภาพแล้วยังไม่ช่วยป้องกันจากยุง

การเตรียมของใช้ส่วนตัว

๑. กระบอกหรือขวดน้ำที่ใช้ซ้ำได้หลายครั้ง

๒. ผ้าคลุม ยากันยุง มุ้งปฏิบัติธรรม (หากมี)

๓. ถุงนอน

๔. สัมภาระน้อยชิ้น

การถวายภัตตาหารและสังฆทาน

๑. โปรดนำอาหารวางไว้ที่จุดเตรียม และผู้ชายเป็นผู้นำไปประเคน โดยพระคุณเจ้ารับประเคนทีละชิ้นทุกชิ้น

๒. โปรดนำสังฆทานไว้ที่จุดเตรียม จิตอาสาจะทำการแยกสิ่งของและนำถวายวัดต่อไป

ประเภทอาหารถวายภิกษุสงฆ์

๑. ข้าวกล้อง

๒. ปลาต้มหรือนึ่ง หรือเนื้อสัตว์ที่ไม่มีมัน หรือใช้น้ำมันน้อย

๓. น้ำพริก ผักสด หรือผักลวก

๔. ต้มจืด รสชาติไม่จัด ไม่ปรุงด้วยผงชูรส

๕. อาหารปรุงสุก สดใหม่

๖. ผลไม้ตามฤดูกาลมีรสหวานไม่มาก

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

หมายเลข ๐๙ ๔๐๖๘ ๘๓๘๖ หรือหมายเลข ๐ ๒๙๓๖ ๒๘๐๐

ขอบคุณภาพจากหนังสือ กตัญญุตา  บูชาคุณ ๑๐๐ ปี  พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)