Recommend Print

บุญจาริก ร่วมงานบุญล้ออายุครบรอบ ๑๑๒ ปี พุทธทาสภิกขุ

ร่วมงานบุญล้ออายุครบรอบ ๑๑๒ ปี พุทธทาสภิกขุ

ตามรอยโบราณคดีเขาศรีวิชัย  รอบอ่าวบ้านดอน

ปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์โพธิ์ จันทสโร
ณ ทีปภาวันธรรมสถาน เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี

วันศุกร์ที่ ๒๕ – วันพุธที่ ๓๐พฤษภาคม ๒๕๖๑

 20180404 บญจารก วนลออาย 700

 

บุญจาริก คือ จาริกที่เป็นบุญ ได้รู้ได้เห็นสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าและประวัติศาสตร์  ทางพระพุทธศาสนาแล้วน้อมนำโยงเอาเรื่องราวมาบรรจบกับหลักการแห่งพระพุทธศาสนา พร้อมกับได้ปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนา มีประสบการณ์ด้านใน รู้และเข้าใจธรรมจากการปฏิบัติและเดินทางท่องเที่ยว  การได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมา ได้ข้อคิดคติธรรม ความรู้ บทเรียนเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติในส่วนชีวิตของตน  ในการดำรงพระพุทธศาสนา  เพื่อประโยชน์สุขทั้งของตนและของส่วนร่วม

 

“กินอยู่อย่างต่ำ มุ่งกระทำอย่างสูง”

ความหมายของคำว่า วันล้ออายุ

ท่านอาจารย์พุทธทาสอธิบายว่า

“การจัดงานในลักษณะที่เคยหลงอายุ รักอายุ ฉลองอายุ อะไรต่างๆ นี้ ควรจะเปลี่ยนเป็น ล้ออายุ เลิกอายุ แล้วก็เหนืออายุ นั่นแหละคือความหมายที่เป็นการเหนือกิเลส ทำให้เป็นตัวอย่างที่คนข้างหลังจะถือเอาเป็นตัวอย่างได้ให้เป็นการทำลายกิเลส คือความเห็นแก่ตัว กูจะไม่เอากับมึง ความเห็นแก่ตัวในความหมายใดๆ ก็ดี”

“การล้ออายุ และการให้ของขวัญวันล้ออายุ อย่างที่กระทำกันอยู่ที่สวนโมกข์นั้น มีผลทางจิตใจในความไม่ประมาทและรู้จักตัวเองดีขึ้นทุกปี ขอฝากไว้สำหรับรักษากันไว้สืบต่อไปเพื่อความก้าวหน้าทางจิตใจของทุกคน”

งานวันล้ออายุจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๙ และจัดต่อเนื่องกันมา แม้เมื่อท่านละสังขารไปแล้ว ที่สวนโมกขพลารามก็ยังคงกิจกรรมนี้สืบมาทุกปี 

วันเสาร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นี้ จึงขอเชิญร่วมปฏิบัติบูชา งดอาหาร และปฏิบัติภาวนาและฟังธรรมล้ออายุ ตลอดวัน ทั้งที่สวนโมกขพลาราม ไชยา

กำหนดการ

หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๑๘.๓๐ น.    พร้อมกันที่สถานีรถไฟบางซื่อ ๒

๑๙.๕๕ น.    ออกเดินทางโดยรถไฟด่วนปรับอากาศ ชั้น ๒ ขบวนที่ ๘๕ จากสถานีรถไฟบางซื่อ ๒ สู่สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี ก่อนถึงสถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีสัก ๑ ชั่วโมง / ล้างหน้าแปรงฟัน ทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย

วันเสาร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๐๗.๐๕ น.    ถึงสถานีสุราษฎร์ธานี / นำกระเป๋าสัมภาระลง / นำกระเป๋าสัมภาระขึ้นรถบัส / รับประทานอาหารเช้า

๐๘.๐๐ น.    ออกเดินทางจากสถานีสุราษฎร์ธานีสู่ โบราณสถาน เขาศรีวิชัย ต.ศรีวิชัย อ.พูนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

๐๘.๓๐ น.    ถึงโบราณสถาน เขาศรีวิชัย ต.ศรีวิชัย อ.พูนพิน จ.สุราษฎร์ธานี  / ตามรอยโบราณสถานเขาศรีวิชัย

๑๑.๐๐ น.    ออกเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน

๑๒.๐๐ น.    รับประทานอาหารกลางวันที่ ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

๑๓.๐๐ น.    ตามรอยรอบอ่าวบ้านดอน ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี / ตามรอยอื่นๆ กลุ่มทอผ้าบ้านพุมเรียง ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

๑๖.๓๐ น.    ออกเดินทางไปรับประทานอาหารเย็นที่ร้านเพื่อนเดินทาง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

๑๗.๐๐ น.    รับประทานอาหารเย็น

๑๗.๔๐ น.    เข้าวัดธารน้ำไหล (สวนโมกข์ไชยาฯ) / เข้าที่พัก / เก็บสัมภาระ / ทำภารกิจส่วนตัว 

๑๘.๓๐ น.    ร่วมทำวัตรเย็น / สมาธิภาวนา

๒๑.๐๐ น.    พักผ่อน

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๐๔.๓๐ น.   ร่วมทำวัตรเช้า ณ ลานหินโค้ง วัดธารน้ำไหล อ.ไชยา สุราษฎร์ธานี

“วันล้ออายุ” ท่านอาจารย์พุทธทาสในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นั้น เมื่อครบวันเกิดของท่าน ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ของทุกปี ก็จะกำหนดให้มีการฉลองวันเกิดที่แตกต่างไปจากคนทั่วไป คือให้มีการอดอาหารทั้งวัน เพื่อพิสูจน์ว่า "การอดอาหารวันหนึ่งนั้นไม่ตาย" เหมือนกับเด็กทารกที่พึ่งเกิดมา ก็ยังไม่ได้กินอะไรเช่นกัน เพราะยังกินอะไรไม่เป็น ในวันนี้จะใช้เวลาที่ว่างอยู่ทั้งวันนั้น ทำกุศลด้วยการประหารอาสวะกิเลสให้สิ้น ด้วยการฟังธรรม พิจารณาธรรม ปฏิบัติธรรมตลอดทั้งวัน จะกินได้ก็เพียงน้ำปานะเท่านั้น ในช่วงเวลานี้แหละเจ้ากิเลสก็จะโผล่หน้าออกมาบอกเราว่า ไม่กินเดี๋ยวตายนะ ไม่กินเดี๋ยวเป็นโรคต่างๆนะ แต่แท้ที่จริงแล้วมันไม่ตายหรอก มันมาหลอกเรา ถ้าเราไม่เชื่อกิเลสมัน เรากล้าหาญเชื่อมั่น เรามีศรัทธาในการกระทำ มีความอดทนต่อกิเลส เหล่านี้เราจึงชนะความคิดอันเป็นกิเลสทั้งหลายได้ ซึ่งแตกต่างจากการทำทุกรกิริยา อันไม่มีเหตุผลที่เป็นกุศลที่จะเอาชนะกิเลสได้เลยการกระทำทั้งหมดนี้ ท่านอาจารย์พุทธทาส กำหนดให้เรียกว่า "วันล้ออายุ" ซึ่งจัดให้มีกันในวันเกิดของท่าน ๒๗ พฤษภาคม ทุกปี แม้แต่ท่านได้ล่วงลับไปแล้ว ในวันนี้ สภาพบรรยากาศงานก็มิได้แตกต่างไปจากวันที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เลย 

๐๖.๐๐ น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย

             วันนี้เป็นวันล้ออายุฯ ถือว่าเป็นวันอดอาหาร เชิญชวนให้ปฏิบัติดู  มีน้ำปานะที่โรงครัวบริการตลอดทั้งวัน หากท่านใดร่างกายไม่ไหว สามารถหาซื้ออาหารทานเองได้  มีร้านค้าหน้าวัด

๐๙.๐๐ น.    ร่วมฟังธรรมบรรยาย กัณฑ์เช้า

๑๒.๐๐ น.    น้ำปานะที่โรงครัว / พักผ่อนตามอัธยาศัย

๑๕.๐๐ น.    ร่วมฟังธรรมบรรยาย กัณฑ์บ่าย

๑๗.๓๐ น.    น้ำปานะ / ทำภารกิจส่วนตัว / พักผ่อนตามอัธยาศัย

๑๘.๓๐ น.    ร่วมทำวัตรเย็น / สมาธิภาวนา

๒๑.๐๐ น.    ร่วมฟังธรรมบรรยาย กัณฑ์ค่ำ

๐๐.๐๐ น.    พักผ่อนตามอัธยาศัย / จัดเก็บสัมภาระส่วนตัวบางส่วนให้เรียบร้อยเพื่อเตรียมตัวออกเดินทางตอนเช้า

วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๐๔.๐๐ น.     เก็บสัมภาระทำภารกิจส่วนตัว / เตรียมตัวออกเดินทางไปท่าเรือดอนสัก

๐๔.๓๐ น.     รวมตัวกันหน้าวัดโดยพร้อมเพรียงกัน / ออกเดินทางสู่ท่าเรือดอนสักโดยรถบัสปรับอากาศ

๐๖.๓๐ น.     ถึงท่าเรือดอนสัก /  ขึ้นเรือซีทรานส์เฟอร์รี่ ท่าเรือดอนสักสู่ท่าเรือเกาะสมุย

๐๗.๐๐ น.     ออกจากท่าเรือดอนสัก – ท่าเรือเกาะสมุย / รับประทานอาหารเช้าบนเรือ  

๐๘.๓๐ น.     ถึงท่าเรือเกาะสมุย / ออกเดินทางมาทีปภาวัน /เข้าที่พัก

๑๒.๐๐ น.     รับประทานอาหารกลางวันที่ ทีปภาวัน เกาะสมุย

๑๒.๔๐ น.     พักผ่อนตามอัธยาศัย

๑๓.๓๐ น.     เข้ากราบและฟังโอวาทจากพระภาวนาโพธิคุณ (โพธิ์ จันทสโร) / ตั้งแต่นี้ไปถึงวันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ปฏิบัติตามตารางของวัดฯ

วันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๐๐.๐๐ น.     ทำวัตรเช้า

๐๐.๐๐ น.     รับประทานอาหารเช้า

๐๙.๓๐ น.     กราบลาพระภาวนาโพธิคุณ (โพธิ์ จันทสโร)

๑๐.๓๐ น.     ทำภารกิจส่วนตัว / เก็บสัมภารกิจส่วนตัว

๑๑.๐๐ น.     รับประทานอาหารกลางวัน

๑๒.๐๐ น.     ออกเดินทางทีปภาวันสู่ท่าเรือเกาะสมุย

๑๒.๓๐ น.    ถึงท่าเรือเกาะสมุย / ขึ้นเรือเฟอร์รี่(ซีทรานส์) เกาะสมุย – ดอนสัก

๑๓.๐๐ น.    ออกจากเดินทางจากท่าเรือเกาะสมุย – ท่าเรือดอนสัก

๑๔.๓๐ น.    ถึงท่าเรือดอนสัก / ออกเดินทางสู่สนามบินสุราษฎร์ธานี โดยรถบัสปรับอากาศ

๑๖.๐๐ น.    ถึงสนามบินสุราษฎร์ธานี

๑๗.๓๐ น.    เช็คอินสายการบินนกแอร์ DD 7217

๑๘.๑๐ น.    ออกเดินทาง โดยสายบินนกแอร์ DD 7217

๑๙.๒๐ น.    ถึงสนามบินดอนเมือง / แยกย้ายกันกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

ขั้นตอนการสมัครเพื่อร่วมเดินทาง

๑. สอบถามเพื่อสำรองที่นั่ง ตามหมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๔ – ๐๖๘ ๘๓๘๖ คุณแก้ว หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (กรุณาสอบถามก่อนโอนเงิน)

๒. สำหรับการจองสำรองที่นั่งกรุณาชำระเงินมัดจำ (๕๐ เปอร์เซ็นต์ของราคาเต็ม-ในวันที่จอง)  หากในวันที่สำรองไม่สามารถชำระเงินค่ามัดจำได้   กรุณาชำระค่ามัดจำภายใน ๗ วัน หากท่านไม่ชำระค่ามัดจำมาภายใน ๗ วันหลังจากวันสำรอง ขออนุญาตเรียกคนที่สำรองไว้ในลำดับต่อไป ให้ท่านแจ้งข้อมูลรายละเอียดดังนี้ : ชื่อ – นามสกุล, เพศ, อายุ, เบอร์โทร, อีเมล์ และสำเนาบัตรประชาชน

๓. กรุณาชำระเงินส่วนที่เหลือภายในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากมีการจองพาหนะ, ที่พัก, ร้านอาหาร และสิ่งอื่นๆ ที่เป็นการบริหารจัดการ หากท่านไม่สามารถชำระเงินส่วนที่เหลือ ขออนุญาตให้สิทธิท่านที่สำรองไว้ในลำดับต่อไป

หมายเหตุ

 • หากท่านได้จองสำรองและต้องการจะยกเลิก ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที (ไม่เกิน ๗ วัน หลังจากวันที่ได้สำรองที่นั่ง)
 • ถ้ายกเลิกภายใน ๗ วันจะคืนเงินมัดจำให้เต็มจำนวน หากเกินระยะเวลาที่กำหนดจะไม่มีการคืนเงินมัดจำ
 • หากชำระเงินมาก่อนที่จะติดต่อสอบถามเพื่อสำรองที่นั่ง หากเต็มแล้วจะไม่มีการคืนเงิน
 • หากสำรองที่นั่งแล้ว และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะยกเลิก ถ้าระยะเวลายังไม่เกินกำหนดรับสมัครคืนเงินครึ่งหนึ่ง แต่หากเกินกำหนดแล้วจะไม่มีการคืนเงิน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม จะส่งให้ทุกท่านทางอีเมล์ (เป็นหลัก) ก่อนเดินทางประมาณ ๕ – ๗ วัน
 • ควรเตรียมใจให้พร้อมเพื่อการฝึกฝนปฏิบัติตลอดการเดินทาง
 • การจัดที่นั่งจะเรียงลำดับตามหลักฐานการชำระเงิน
 • กรุณานั่งตามที่นั่งจัดให้อย่าย้ายที่นั่งโดยพลการเพื่อเอื้อเฟื้อกับการดูแลผู้ร่วมเดินทาง
 • รบกวนปฏิบัติตามคำแนะนำของทีมงานด้วยเพื่อเอื้อเฟื้อการเดินทางเป็นหมู่คณะ

รับสมัครไม่เกิน  ๕๕  คน หากสมัครมาไม่ครบเต็มจำนวนที่รับสมัครขออนุญาตยกเลิกการเดินทาง

ร่วมสมทบการเดินทาง ๕,๙๐๐ บาท ราคานี้รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด

รายการค่าใช้จ่าย ดังนี้ :

 • ค่าตั๋วรถไฟปรับอากาศตู้นอน ชั้น ๒
 • ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ :สถานีสุราษฎร์ธานี ไป ตามรอยโบราณสถานเขาศรีวิชัย รอบอ่าวบ้านดอน (  ๒๖ พ.ค. ๒๕๖๑)
 • วัดธารน้ำไหล ไป ท่าเรือดอนสัก (เช้ามืดวันที่  ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
 • ท่าเรือดอนสัก ไป สนามบินสุราษฎร์ธานี ( ตอนบ่ายวันที่  ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑)
 • ค่าเรือซีทรานเฟอรี่ ไป – กลับ ท่าเรือดอนสัก ไป ท่าเรือเกาะสมุย  
 • ค่าเช่ารถเดินทางขึ้น ทีปภาวัน / ค่าอาหาร (ตามกำหนดการ ฯ )ฯ

ทริปนี้เดินทางไป โดยรถไฟ– กลับ โดยเครื่องบิน ซึ่งได้จองตั๋วรถไฟ ตั๋วเครื่องบินขากลับล่วงหน้า จึงรบกวนท่านที่สนใจจะเดินทางไปในทริปนี้  มัดจำสมทบการเดินทาง ๕๐% จากจำนวนเต็มหลังจากวันจองภายใน ๗ วัน

การสมัครและการชำระเงิน ภายในวันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑  โดยทำได้ ๒ ช่องทาง

๑. ชำระเป็นเงินสดที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญจทัศ(สวนรถไฟ) ชั้น ๓   หรือ

๒. ชำระผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “เที่ยวทั่วไทย หัวใจถึงธรรม” เลขที่ 402–894201–0

จากนั้น Fax pay-in slip มาที่ ๐๒ –๙๓๖ ๒๙๐๐  พร้อมทั้งเขียนชื่อ-สกุล เพศ อายุ โทรศัพท์ อีเมล (ถ้ามี) หรือ

สแกนส่งมาทาง อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สอบถามเพิ่มเติมโทร  ๐๙๔ – ๐๖๘ ๘๓๘๖ คุณแก้ว

การเตรียมตัว

๑.  การแต่งกาย : แต่งกายสีสุภาพ  ไม่จำเป็นต้องชุดขาว เสื้อ,กางเกง ไม่รัดรูป ไม่บาง ผู้หญิงเสื้อคลุมสะโพก

๒  เครื่องนอนส่วนตัว / เครื่องกันหนาว-ฝน / งดนำเครื่องประดับและของมีค่าติดตัว      

๓.  ขวดน้ำประจำตัว /ยาประจำตัว

๔.  เครื่องใช้ส่วนตัวในห้องน้ำ (ผ้าเช็ดตัว/ สบู่/ ยาสีฟัน/ แปรงสีฟัน/ ยาสระผม ฯลฯ)

๕.  รองเท้าที่สะดวกกับการเดิน เช่น รองเท้าแตะ ฯ

๖.  ไฟฉาย ยาทากันยุง

๗.  ถุงผ้าที่พร้อมบรรจุของใช้ส่วนตัว งดใช้ถุงพลาสติก เพื่อช่วยส่งเสริมการปฏิบัติธรรม

การเตรียมพร้อมภายในจิตใจก่อนเดินทาง

จุดเริ่มแรกสำหรับผู้ที่มีความต้องการจะไปปฏิบัติธรรม คือ ต้องระลึกเสมอว่า การไปครั้งนี้ เราไปเพื่อปฏิบัติธรรม, เพื่อลดกิเลส  มิใช่เป็นการไปเพื่อมุ่งหาความสบาย  ดังนั้นขอให้อดทนและตั้งมั่น  ใช้เวลาในการปฏิบัติภาวนาให้คุ้มค่า ท่านอาจารย์พุทธทาสกล่าวเสมอว่า “ศีลธรรมไม่กลับมา  โลกาจะวินาศ” และท่านก็สอนเสมอว่า อย่าเห็นแก่ตัว  ฉะนั้นเราจึงมีความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติธรรมจะเป็นการนำความเย็นแห่งพระธรรมที่ยังมีอยู่ในสังคม คือ ผลแห่งการปฏิบัติธรรมนั้นมาบ่มเพาะในจิตใจ  ทำให้เราเข้าใจ ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมมากขึ้น

หมายเหตุ - ทริปนี้เป็นทริปปฏิบัติธรรม ไม่สบายเหมือนทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไป มีสิ่งอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสม ควรเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติธรรม เป็นไปเพื่อฝึกฝนลดละตัวตน ตามคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์