Recommend Print

บุญจาริก - ร่วมปฏิบัติธรรมเพ็ญภาวนาอาสาฬหบูชากับพระอาจารย์มหานงค์ สุมงฺคโล วัดป่าธรรมทัสสี จ.บุรีรัมย์

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ร่วมปฏิบัติธรรมเพ็ญภาวนาอาสาฬหบูชา
กับพระอาจารย์มหานงค์ สุมงฺคโล วัดป่าธรรมทัสสี  จ.บุรีรัมย์

เรียนรู้ธรรมชาติที่วนอุทยานเขากระโดง นมัสการเจดีย์ศรีสุวจคุณานุสรณ์

วัดป่าเขาน้อย วัดป่ากรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ – วันจันทร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

 

  

“บุญจาริก” ศึกษาและปฏิบัติธรรม บนพื้นฐานการเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตท้องถิ่นที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา ภาวนากับครูบาอาจารย์และคณะศิษยานุศิษย์ ณ สำนักปฏิบัติจิตภาวนาปลายทาง โดยการจัดกิจกรรม ๑๒ ภาวนาตลอดทั้งปี ตามแนวทางพ่อแม่ครูอาจารย์สำคัญได้แก่คณะศิษย์อาจารย์มั่นภูริทัตโต คณะศิษย์อาจารย์ชา สุภัทโท คณะศิษย์หลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ และคณะศิษย์อาจารย์สมภพ โชติปัญโญ ตามจังหวัดต่าง ๆ ในภาคอีสาน 

กำหนดการ

หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๒๐.๐๐ น.   เริ่มลงทะเบียน/รับของที่ระลึก/ของว่าง

๒๑.๐๐ น.   ออกเดินทางสู่วัดป่าธรรมทัสสี บ้านนาลาว ต.ดอนมนต์ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

วันศุกร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (ตรงกับวันอาสาฬหบูชา)

๐๔.๐๐–๐๔.๕๐น.  ถึงวัดป่าธรรมทัสสี /เข้าเก็บสัมภาระ/ ทำภารกิจส่วนตัว

๐๕.๓๐–๐๖.๓๐น.  ร่วมกันทำวัตรเช้า / สมาธิภาวนา /ฟังธรรมเทศนา

๐๖.๓๐–๐๗.๓๐น.  ตักบาตร / กวาดลานวัด กุฏิ ศาลา ที่ส่วนรวม

๐๗.๓๐–๐๘.๓๐น.  ถวายภัตตาหารเช้าแด่คณะสงฆ์/รับประทานอาหารเช้าอย่างมีสติ

๐๘.๓๐–๐๙.๐๐น.  ทำภารกิจส่วนตัว

๐๙.๐๐- ๐๙.๓๐น.  เข้ากราบพระอาจารย์มหานงค์ สุมงฺคโล ป.ธ.๙, ดร. ประธานโครงการ วัดป่าธรรมทัสสี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา/ ปฐมนิเทศผู้ปฏิบัติธรรม

๐๙.๓๐-๑๑.๐๐น.  ปฏิบัติภาวนาร่วมกัน โดย พระอาจารย์มหานงค์ สุมงฺคโล

๑๑.๐๐-๑๒.๐๐น.   ถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์/รับประทานอาหารกลางวันอย่างมีสติ

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐น.  พักผ่อนอย่างมีสติ

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐น.  ปฏิบัติภาวนาร่วมกัน โดย พระอาจารย์มหานงค์ สุมงฺคโล

๑๘.๐๐-๑๘.๓๐น.  สัญญาณระฆัง รวมกันที่ศาลาเพื่อนั่งสมาธิ-ภาวนา

๑๘.๓๐-๒๑.๐๐น.  สวดมนต์ ทำวัตรเย็น ปฏิบัติธรรม เดินจงกรม นั่งสมาธิ ภาวนา

๒๑.๐๐น.            พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (ตรงกับวันเข้าพรรษา)

๐๔.๓๐–๐๖.๐๐น.  ร่วมกันทำวัตรเช้า / สมาธิภาวนา /ฟังธรรมเทศนา

๐๖.๐๐–๐๗.๐๐น.  ตักบาตร / กวาดลานวัด กุฏิ ศาลา ที่ส่วนรวม

๐๗.๓๐–๐๘.๓๐น.  ถวายภัตตาหารเช้าแด่คณะสงฆ์/รับประทานอาหารเช้าอย่างมีสติ

๐๘.๓๐–๐๙.๐๐น.  ทำภารกิจส่วนตัว

๐๙.๐๐- ๑๑.๐๐น.  ปฏิบัติภาวนาร่วมกัน โดย พระอาจารย์มหานงค์ สุมงฺคโล

๑๑.๐๐- ๑๒.๐๐น.  ถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์/รับประทานอาหารกลางวันอย่างมีสติ

๑๒.๐๐- ๑๓.๐๐น.  พักผ่อนอย่างมีสติ

๑๓.๐๐- ๑๕.๐๐น.  ปฏิบัติภาวนาร่วมกัน โดย พระอาจารย์มหานงค์ สุมงฺคโล

๑๕.๐๐ -๑๖.๐๐น.  สนทนาธรรม/สอบถามข้อสงสัย

๑๖.๐๐ -๑๗.๐๐น.  กวาดลานวัด กุฏิ ศาลา ที่ส่วนรวม / ดื่มน้ำปานะ

๑๗.๐๐ -๑๘.๐๐น.  ทำภารกิจส่วนตัว

๑๘.๐๐ -๑๘.๓๐น.  สัญญาณระฆัง รวมกันที่ศาลาเพื่อนั่งสมาธิ-ภาวนา

๑๘.๓๐ -๒๑.๐๐น.  สวดมนต์ ทำวัตรเย็น ปฏิบัติธรรม เดินจงกรม นั่งสมาธิ ภาวนา

๒๑.๐๐ น.             พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตยที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๐๔.๓๐ –๐๖.๐๐น.  ร่วมกันทำวัตรเช้า / สมาธิภาวนา /ฟังธรรมเทศนา

๐๖.๐๐ –๐๗.๐๐น.  ตักบาตร / กวาดลานวัด กุฏิ ศาลา ที่ส่วนรวม

๐๗.๓๐ –๐๘.๓๐น.  ถวายภัตตาหารเช้าแด่คณะสงฆ์/รับประทานอาหารเช้าอย่างมีสติ

๐๘.๓๐ –๐๙.๐๐น.  ทำภารกิจส่วนตัว

๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐น.  ปฏิบัติภาวนาร่วมกัน โดย พระอาจารย์มหานงค์ สุมงฺคโล

๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐น.  ถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์/รับประทานอาหารกลางวันอย่างมีสติ

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐น.  พักผ่อนอย่างมีสติ

๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐น.  ปฏิบัติภาวนาร่วมกัน โดย พระอาจารย์มหานงค์ สุมงฺคโล

๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐น.  สนทนาธรรม/สอบถามข้อสงสัย

๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐น.  กวาดลานวัด กุฏิ ศาลา ที่ส่วนรวม / ดื่มน้ำปานะ

๑๗.๐๐ - ๑๘.๐๐น.  ทำภารกิจส่วนตัว

๑๘.๐๐ - ๑๘.๓๐น.  สัญญาณระฆัง รวมกันที่ศาลาเพื่อนั่งสมาธิ-ภาวนา

๑๘.๓๐ - ๒๑.๐๐น.  สวดมนต์ ทำวัตรเย็น ปฏิบัติธรรม เดินจงกรม นั่งสมาธิ ภาวนา

๒๑.๐๐ น.             พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันจันทร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๐๔.๓๐ – ๐๖.๐๐น.  ร่วมกันทำวัตรเช้า / สมาธิภาวนา /ฟังธรรมเทศนา

๐๖.๐๐ –๐๗.๐๐น.  ตักบาตร / เก็บสัมภาระ

๐๗.๓๐ –๐๘.๐๐น.  ถวายภัตตาหารเช้าแด่คณะสงฆ์/รับประทานอาหารเช้า

๐๘.๓๐น.  ออกเดินทางไปวนอุทยานเขากระโดง ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 

๐๙.๓๐น.  ถึงวนอุทยานเขากระโดง ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 

๑๐.๓๐น.  ออกเดินทางไปวัดป่าเขาน้อย จังหวัดบุรีรัมย์

เป็นวัดป่ากรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่ได้พัฒนาขึ้นตามปณิธานของพระโพธิธรรมจารย์เถร หรือ หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ อดีตเจ้าอาวาสและวิปัสสนาจารย์ผู้เป็นที่เลื่อมใสเพื่อให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่มีความสะดวกแก่ประชาชนทั่วไปเนื่องจากเป็นวัดเก่าที่อยู่ใกล้ตัวเมืองสะดวกแก่การเดินทาง แต่มีสภาพเป็นป่าเขาเหมาะแก่การเจริญวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อให้เป็นศูนย์รวมศรัทธาแก่คณะศิษย์และประชาชน ในการปฏิบัติคุณงามความดี ตลอดจนการปฏิบัติจิตภาวนา ดังคำของหลวงปู่ซึ่งเคยปรารภไว้ในช่วงก่อนที่ท่านจะลาสังขารว่า "วัดป่าเขาน้อยนี้หวังจะให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรม ให้ช่วยกันรักษาเอาไว้เน้อ ถ้าผมตายผมไม่ได้เอาไปด้วยดอก ที่สร้างก็เพื่อประโยชน์ส่วนรวมและเพื่อลูกหลานผู้อยู่ข้างหลังนั่นเอง"

วดปาเขานอย บรรมย ภาพจาก fb วด 03

๑๑.๐๐น.  ถึงวัดป่าเขาน้อย / นมัสการพระเจดีย์ศรีสุวจคุณานุสรณ์ พิพิธภัณฑ์พระโพธิธรรมจารย์เถร  ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและอัฐิธาตุของหลวงปู่สุวัจน์ เจดีย์ศรีสุวจคุณานุสรณ์มีศิลปกรรมที่งดงาม มีรูปลักษณ์ที่แสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมของอีสานได้มีรูปทรงราวกับปราสาทหินที่ดูอลังการ โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กมีความสูงกว่า ๓๑ เมตร ภายในเป็นอาคาร ๒ ชั้น โดยได้มีการออกแบบให้พื้นที่ชั้นล่างมีพื้นที่ใช้สอยเป็นที่ปฏิบัติภาวนา และมีส่วนที่แสดงภาพประวัติของหลวงปู่สุวัจน์ ส่วนชั้นสองนั้นใช้เป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนและเก็บอัฐบริขารของหลวงปู่สุวัจน์ ไว้ให้ประชาชนได้สักการะ โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโนได้มาเป็นประธานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และเปิดเจดีย์ศรีสุวจคุณานุสรณ์แห่งนี้ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๐

๑๑.๓๐น.  ออกเดินทางไปร้านแวะซื้อของฝาก

๑๒.๓๐น.  ถึงร้านบ้านขนม

๑๓.๐๐น.  ออกเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๒๐น.  รับประทานอาหารกลางวัน

๑๔.๒๐น.  ออกเดินทางกลับมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ 

๒๐.๐๐น.  ถึงมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

ขั้นตอนการสมัครเพื่อร่วมเดินทาง

๑.  ก่อนโอนเงิน กรุณาโทรสอบถามเพื่อสำรองที่ ตามเบอร์โทรศัพท์ หรือ อีเมล์ที่ให้ไว้ด้านล่าง

๒.  สำหรับการจองสำรองที่นั่งกรุณาชำระเงินมัดจำ (๕๐ เปอร์เซ็นต์ของราคาเต็ม-ในวันที่จอง) หากในวันที่สำรองไม่สามารถชำระเงินค่ามัดจำได้ กรุณาชำระค่ามัดจำภายใน ๗ วัน หากท่านไม่ชำระค่ามัดจำมาใน ๗ วันหลังจากวันสำรอง ขออนุญาตเรียกคนที่จองสำรองไว้ในลำดับต่อไป ให้แจ้งข้อมูลรายละเอียด  ดังนี้ : ชื่อ/ นามสกุล/ เพศ/ อายุ/ เบอร์โทร/ อีเมล์  ภาพถ่ายหรือสำเนาบัตรประชาชน

๓.  กรุณาชำระเงินส่วนที่เหลือภายในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากจะต้องมีการจองพาหนะ,ที่พัก,ร้านอาหาร และอื่นๆ  หากท่านที่จองไว้ไม่ชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด ขออนุญาตเรียกคนที่จองสำรองไว้ในลำดับต่อไป

หมายเหตุ

  • หากท่านได้จองสำรองและต้องการจะยกเลิก ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที (ไม่เกิน ๓ วันหลังจากวันที่ได้สำรองที่นั่ง)
  • ถ้ายกเลิกภายใน ๗ วันจะคืนเงินมัดจำให้เต็มจำนวน หากเกินระยะเวลาที่กำหนดจะไม่มีการคืนเงินมัดจำ
  • หากชำระเงินมาก่อนที่จะติดต่อสอบถามเพื่อสำรองที่นั่ง หากเต็มแล้ว จะไม่มีการคืนเงิน
  • หากสำรองที่นั่งแล้ว และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะยกเลิก ถ้าระยะเวลายังไม่เกินกำหนดรับสมัคร คืนเงินครึ่งหนึ่ง แต่หากเกินกำหนดแล้วจะไม่มีการคืนเงิน 
  • ข้อมูลเพิ่มเติม จะส่งให้ทุกท่านทางอีเมล์ (เป็นหลัก) ก่อนเดินทางประมาณ ๕-๗ วัน
  • ควรเตรียมใจให้พร้อมเพื่อการฝึกฝนปฏิบัติตลอดการเดินทาง
  • การจัดที่นั่งจะเรียงลำดับตามหลักฐานการชำระเงิน
  • กรุณานั่งตามที่นั่งจัดให้อย่าย้ายที่นั่งโดยพลการเพื่อเอื้อเฟื้อกับการดูแลผู้ร่วมเดินทาง
  • รบกวนปฏิบัติตามคำแนะนำของทีมงานด้วยเพื่อเอื้อเฟื้อการเดินทางเป็นหมู่คณะ

รับสมัครไม่เกิน  ๒๘  คน หากสมัครมาไม่ครบเต็มจำนวนที่รับสมัครขออนุญาติยกเลิกการเดินทาง

ร่วมสมทบการเดินทาง ๓,๑๐๐ บาท (ราคานี้เป็นราคาที่ ๒๘ คน)

การสมัครและการชำระเงิน ภายในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยทำได้ ๒ ช่องทาง

๑. ชำระเป็นเงินสดที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ชั้น ๓ ที่คุณแก้ว

๒. ชำระผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เลขที่ 111 296295 8 จากนั้น Fax pay-in slip มาที่ ๐๒-๙๓๖-๒๙๐๐  พร้อมทั้งเขียนชื่อ-สกุล เพศ อายุ โทรศัพท์ อีเมล (ถ้ามี) หรือสแกนส่งมาทาง อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    สอบถามเพิ่มเติม โทร.  ๐๙๔-๐๖๘-๘๓๘๖ คุณแก้ว

การเตรียมตัว

๑. การแต่งกาย

    ๑.๑ สุภาพสตรี ประกอบด้วยเสื้อสีขาว,ผ้าถุงสีดำ,กางเกงสีสุภาพลุกนั่งสบาย (เสื้อและกางเกงไม่บาง,ไม่รัดรูป)  

    ๑.๒ สุภาพบุรุษ ประกอบด้วย เสื้อขาว, กางเกงสีสุภาพลุกนั่งสบายๆ

๒. ขวดน้ำประจำตัว /ยาประจำตัว

๓. เครื่องใช้ส่วนตัวในห้องน้ำ (ผ้าเช็ดตัว/ สบู่/ ยาสีฟัน/ แปรงสีฟัน/ ยาสระผม ฯลฯ)

๔. รองเท้าที่สะดวกกับการเดิน เช่น รองเท้าแตะ ฯ

๕. ไฟฉาย ยาทากันยุง

๖. ถุงผ้าที่พร้อมบรรจุของใช้ส่วนตัว งดใช้ถุงพลาสติก เพื่อช่วยส่งเสริมการปฏิบัติธรรม

การเตรียมพร้อมภายในจิตใจก่อนเดินทาง

จุดเริ่มแรกสำหรับผู้ที่มีความต้องการจะไปปฏิบัติธรรม คือ ต้องระลึกเสมอว่า การไปครั้งนี้ เราไปเพื่อปฏิบัติธรรม, เพื่อลดกิเลส  มิใช่เป็นการไปเพื่อมุ่งหาความสบาย  ดังนั้นขอให้อดทนและตั้งมั่น  ใช้เวลาในการปฏิบัติภาวนาให้คุ้มค่า ท่านอาจารย์พุทธทาสกล่าวเสมอว่า “ศีลธรรมไม่กลับมา  โลกาจะวินาศ” และท่านก็สอนเสมอว่า อย่าเห็นแก่ตัว  ฉะนั้นเราจึงมีความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติธรรมจะเป็นการนำความเย็นแห่งพระธรรมที่ยังมีอยู่ในสังคม คือ ผลแห่งการปฏิบัติธรรมนั้นมาบ่มเพาะในจิตใจ  ทำให้เราเข้าใจ ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมมากขึ้น

หมายเหตุ - ทริปนี้เป็นทริปปฏิบัติธรรม ไม่สบายเหมือนทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไป มีสิ่งอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสม ควรเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติธรรม เป็นไปเพื่อฝึกฝนลดละตัวตน ตามคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์

ขอบคุณภาพจาก facebook วัดป่าเขาน้อย