Recommend Print

บุญจาริก - พระพุทธบาทบัวบาน ภูพระบาท พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง คำชะโนด จ.อุดรธานี ภูทอก จ.บึงกาฬ

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตามรอยเรียนรู้ประวัติศาสตร์ โบราณคดีทางพระพุทธศาสนา
พระพุทธบาทบัวบาน ภูพระบาท
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง
คำชะโนด จ.อุดรธานี และ ภูทอก จ.บึงกาฬ

วันศุกร์ที่ ๑๐- วันจันทร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

 20180704 ภทอกsm

 “บุญจาริก” ศึกษาและปฏิบัติธรรม บนพื้นฐานการเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตท้องถิ่นที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา ภาวนากับครูบาอาจารย์และคณะศิษยานุศิษย์ ณ สำนักปฏิบัติจิตภาวนาปลายทาง โดยการจัดกิจกรรม ๑๒ ภาวนาตลอดทั้งปี ตามแนวทางพ่อแม่ครูอาจารย์สำคัญได้แก่คณะศิษย์อาจารย์มั่นภูริทัตโต คณะศิษย์อาจารย์ชา สุภัทโท คณะศิษย์หลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ และคณะศิษย์อาจารย์สมภพ โชติปัญโญ ตามจังหวัดต่าง ๆ ในภาคอีสาน 

กำหนดการ

หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

๑๘.๐๐ น. ลงทะเบียน / ของที่ระลึก / ที่ภัตศาลา ณ มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
๑๙.๐๐ น. ออกเดินทางจากมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

วันเสาร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

๐๕.๐๐ น. แวะปั้มทำภาระกิจส่วนตัว
๐๕.๓๐ น. ออกเดินทางไปพระพุทธบาทบัวบาน ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ อุดรธานี / เสมาหนองกาลีม
๐๖.๑๐ น. ถึงพระพุทธบาทบัวบาน / ภาวนารับอรุณ
๐๗.๑๐ น ออกเดินทางมารับประทานอาหารเช้า
๐๗.๕๐ น. รับประทานอาหารเช้าตามตามอัธยาศัย ในตัวอำเภอบ้านผือ
๐๘.๒๐ น. ออกเดินทางไปอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ อุดรธานี
๐๙.๐๐ น. ถึงอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท / เรียนรู้ภาพสีโบราณ
๑๑.๓๐ น. ออกเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๒.๔๐ น. ออกเดินทางไปพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง ต.บ้านเชิง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
๑๕.๐๐ น. ถึงพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง ต.บ้านเชิง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี เรียนรู้แหล่งประวัติศาตร์สำคัญทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียอาคเนย์
๑๖.๓๐ น.. ออกเดินทางไปโฮมสเตย์เชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรมบ้านเชียง จ.อุดรธานี
๑๗.๐๐ น. ถึงโฮมสเตย์เชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรมบ้านเชียง จ.อุดรธานี / เข้าที่พัก
๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหาร / ชมศิลปะวัฒนธรรมการแสดง
๒๑.๐๐ น. พักผ่อนตามอํธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

๐๖.๐๐ น. ตักบาตร/ทำภารกิจส่วนตัว / เก็บสัมภาระขึ้นรถ
๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน
๐๘.๑๐ น. เดินทางชมการสาธิตในชุมชนโฮมสเตย์เชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรมบ้านเชียง จ.อุดรธานี อาทิ การเขียนสีเครื่องปั้นดินเผา การทอผ้า ฯ / สนับสนุนชุมชน
๐๙.๔๕ น. ออกเดินทางไปวัดป่าศิริสุทโธ (วัดป่าคำชะโนด) อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
๑๐.๔๕ น. ถึงวัดป่าศิริสุทโธ (วัดป่าคำชะโนด) อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
๑๑.๔๕ น. ออกเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน
๑๒.๔๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๔๐ น. ออกเดินทางไปวัดเจติยาคีรีหรือวัดภูทอก อยู่ในอาณาเขตบ้านคำแคน ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จ.บึงกาฬ
๑๕.๐๐ น. ถึงวัดเจติยาคีรีหรือวัดภูทอก เก็บของเข้าที่พัก / กราบนมัสการหลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ ที่เจดีย์เจตินาคีรีวิหาร / รับประทานอาหารเย็น / ขึ้นภูทอก (เตรียมตัวขึ้นไปภาวนาวันแม่บนภูทอก ) พักค้างบนภูทอก

**หมายเหตุ สำหรับท่านที่มีกำลังกาย / หากท่านที่ขึ้นไม่ไหวพักค้างที่พักข้างล่างได้

วันอาทิตย์ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑

ช่วงเช้า ภาวนารับอรุณยามเช้าบนภูทอก **สำหรับท่านที่ไม่ได้ขึ้นปฏิบัติอิสระ

๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า / ทำภารกิจส่วนตัว
๐๙.๐๐ น. ออกเดินทางกลับมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
๑๒.๐๐ น. แวะรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ที่ปั้มน้ำมัน
๒๒.๐๐ น. ถึงมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ / แยกย้ายกันกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

ขั้นตอนการสมัครเพื่อร่วมเดินทาง

๑.  ก่อนโอนเงิน กรุณาโทรสอบถามเพื่อสำรองที่ ตามเบอร์โทรศัพท์ หรือ อีเมล์ที่ให้ไว้ด้านล่าง

๒.  สำหรับการจองสำรองที่นั่งกรุณาชำระเงินมัดจำ (๕๐ เปอร์เซ็นต์ของราคาเต็ม-ในวันที่จอง) หากในวันที่สำรองไม่สามารถชำระเงินค่ามัดจำได้ กรุณาชำระค่ามัดจำภายใน ๗ วัน หากท่านไม่ชำระค่ามัดจำมาใน ๗ วันหลังจากวันสำรอง ขออนุญาตเรียกคนที่จองสำรองไว้ในลำดับต่อไป ให้แจ้งข้อมูลรายละเอียด  ดังนี้ : ชื่อ/ นามสกุล/ เพศ/ อายุ/ เบอร์โทร/ อีเมล์  ภาพถ่ายหรือสำเนาบัตรประชาชน

๓.  กรุณาชำระเงินส่วนที่เหลือภายในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากจะต้องมีการจองพาหนะ,ที่พัก,ร้านอาหาร และอื่นๆ  หากท่านที่จองไว้ไม่ชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด ขออนุญาตเรียกคนที่จองสำรองไว้ในลำดับต่อไป

หมายเหตุ

  • หากท่านได้จองสำรองและต้องการจะยกเลิก ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที (ไม่เกิน ๓ วันหลังจากวันที่ได้สำรองที่นั่ง)
  • ถ้ายกเลิกภายใน ๗ วันจะคืนเงินมัดจำให้เต็มจำนวน หากเกินระยะเวลาที่กำหนดจะไม่มีการคืนเงินมัดจำ
  • หากชำระเงินมาก่อนที่จะติดต่อสอบถามเพื่อสำรองที่นั่ง หากเต็มแล้ว จะไม่มีการคืนเงิน
  • หากสำรองที่นั่งแล้ว และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะยกเลิก ถ้าระยะเวลายังไม่เกินกำหนดรับสมัคร คืนเงินครึ่งหนึ่ง แต่หากเกินกำหนดแล้วจะไม่มีการคืนเงิน 
  • ข้อมูลเพิ่มเติม จะส่งให้ทุกท่านทางอีเมล์ (เป็นหลัก) ก่อนเดินทางประมาณ ๕-๗ วัน
  • ควรเตรียมใจให้พร้อมเพื่อการฝึกฝนปฏิบัติตลอดการเดินทาง
  • การจัดที่นั่งจะเรียงลำดับตามหลักฐานการชำระเงิน
  • กรุณานั่งตามที่นั่งจัดให้อย่าย้ายที่นั่งโดยพลการเพื่อเอื้อเฟื้อกับการดูแลผู้ร่วมเดินทาง
  • รบกวนปฏิบัติตามคำแนะนำของทีมงานด้วยเพื่อเอื้อเฟื้อการเดินทางเป็นหมู่คณะ

รับสมัครไม่เกิน  ๕๐  คน หากสมัครมาไม่ครบเต็มจำนวนที่รับสมัครขออนุญาติยกเลิกการเดินทาง

ร่วมสมทบการเดินทาง ๔,๒๐๐ บาท

การสมัครและการชำระเงิน ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยทำได้ ๒ ช่องทาง

๑. ชำระเป็นเงินสดที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ชั้น ๓ ที่คุณแก้ว

๒. ชำระผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เลขที่ 111 296295 8 จากนั้น Fax pay-in slip มาที่ ๐๒-๙๓๖-๒๙๐๐  พร้อมทั้งเขียนชื่อ-สกุล เพศ อายุ โทรศัพท์ อีเมล (ถ้ามี) หรือสแกนส่งมาทาง อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    สอบถามเพิ่มเติม โทร.  ๐๙๔-๐๖๘-๘๓๘๖ คุณแก้ว

การเตรียมตัว

๑. การแต่งกาย

    ๑.๑ สุภาพสตรี ประกอบด้วยเสื้อสีขาว,ผ้าถุงสีดำ,กางเกงสีสุภาพลุกนั่งสบาย (เสื้อและกางเกงไม่บาง,ไม่รัดรูป)  

    ๑.๒ สุภาพบุรุษ ประกอบด้วย เสื้อขาว, กางเกงสีสุภาพลุกนั่งสบายๆ

๒. ขวดน้ำประจำตัว /ยาประจำตัว

๓. เครื่องใช้ส่วนตัวในห้องน้ำ (ผ้าเช็ดตัว/ สบู่/ ยาสีฟัน/ แปรงสีฟัน/ ยาสระผม ฯลฯ)

๔. รองเท้าที่สะดวกกับการเดิน เช่น รองเท้าแตะ ฯ

๕. ไฟฉาย ยาทากันยุง

๖. ถุงผ้าที่พร้อมบรรจุของใช้ส่วนตัว งดใช้ถุงพลาสติก เพื่อช่วยส่งเสริมการปฏิบัติธรรม

๗. ถุงนอน/เครื่องนอนส่วนตัว/เครื่องกันหนาว-ฝน /งดนำเครื่องประดับและของมีค่าติดตัว   

การเตรียมพร้อมภายในจิตใจก่อนเดินทาง

จุดเริ่มแรกสำหรับผู้ที่มีความต้องการจะไปปฏิบัติธรรม คือ ต้องระลึกเสมอว่า การไปครั้งนี้ เราไปเพื่อปฏิบัติธรรม, เพื่อลดกิเลส  มิใช่เป็นการไปเพื่อมุ่งหาความสบาย  ดังนั้นขอให้อดทนและตั้งมั่น  ใช้เวลาในการปฏิบัติภาวนาให้คุ้มค่า 

ท่านอาจารย์พุทธทาสกล่าวเสมอว่า “ศีลธรรมไม่กลับมา  โลกาจะวินาศ” และท่านก็สอนเสมอว่า อย่าเห็นแก่ตัว  ฉะนั้นเราจึงมีความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติธรรมจะเป็นการนำความเย็นแห่งพระธรรมที่ยังมีอยู่ในสังคม คือ ผลแห่งการปฏิบัติธรรมนั้นมาบ่มเพาะในจิตใจ  ทำให้เราเข้าใจ ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมมากขึ้น

หมายเหตุ - ทริปนี้เป็นทริปปฏิบัติธรรม ไม่สบายเหมือนทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไป มีสิ่งอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสม ควรเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติธรรม เป็นไปเพื่อฝึกฝนลดละตัวตน ตามคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์