Recommend Print

บุญจาริก - ปฏิบัติธรรมที่วัดสุนันทวนาราม กาญจนบุรี

ตามรอยธรรมอุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทเมืองสิงห์ กาญจนบุรี

ปฏิบัติธรรมที่วัดสุนันทวนาราม กาญจนบุรี

สาขาที่ ๑๑๗ ของวัดหนองป่าพง อุบลราชธานี

ถือธุดงควัตรว่าด้วยเสนาสนปฏิสังยุต

วันศุกร์ที่ ๑๖ - วันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

 was4sm

 “บุญจาริก” ศึกษาและปฏิบัติธรรม บนพื้นฐานการเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตท้องถิ่นที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา ภาวนากับครูบาอาจารย์และคณะศิษยานุศิษย์ ณ สำนักปฏิบัติจิตภาวนาปลายทาง โดยการจัดกิจกรรม ๑๒ ภาวนาตลอดทั้งปี ตามแนวทางพ่อแม่ครูอาจารย์สำคัญได้แก่คณะศิษย์อาจารย์มั่นภูริทัตโต คณะศิษย์อาจารย์ชา สุภัทโท คณะศิษย์หลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ และคณะศิษย์อาจารย์สมภพ โชติปัญโญ ตามจังหวัดต่าง ๆ ในภาคอีสาน 

พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๙  พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒๑

ขุททกนิกาย มหานิทเทส

ว่าด้วยการเที่ยวไปอย่างไม่มีกังวล

คำว่า พึงเป็นผู้ไม่มีกังวลท่องเที่ยวไป ความว่า ภิกษุเป็นผู้มีกังวลท่องเที่ยวไปอย่างไร? ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ประกอบด้วยความกังวลสกุล ด้วยความกังวลคณะ ด้วยความกังวลอาวาส ด้วยความกังวลจีวร ด้วยความกังวลบิณฑบาต ด้วยความกังวลเสนาสนะ ด้วยความกังวลคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร ภิกษุเป็นผู้มีกังวลท่องเที่ยวไปอย่างนี้.

ภิกษุเป็นผู้ไม่มีกังวลท่องเที่ยวไปอย่างไร? ภิกษุในธรรมวินัยนี้ ไม่เป็นผู้ประกอบด้วย ความกังวลสกุล ไม่เป็นผู้ประกอบด้วยความกังวลคณะ อาวาส จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชบริขาร ภิกษุเป็นผู้ไม่มีกังวลท่องเที่ยวไปอย่างนี้.

สมจริงดังภาษิตว่า ภิกษุทั้งหลายไปมคธรัฐ ไปโกศลรัฐ มีอยู่ ภิกษุที่ไปมคธรัฐบางพวกเที่ยวไปต่างหมู่ แต่วัชชีภูมิ เป็นผู้ไม่มีกังวลอยู่ ความเที่ยวไปให้ประโยชน์สำเร็จ ความเที่ยวไปดีให้ประโยชน์สำเร็จ ความเป็นผู้ไม่มีกังวลอยู่ ให้ประโยชน์สำเร็จทุกเมื่อ การถามถึงประโยชน์เป็นกรรมของผู้ขยัน นั่นเป็นความเสมอกันแห่งความไม่กังวล ดังนี้.

เพราะฉะนั้น จึงชื่อว่า ภิกษุผู้เสขะพึงบำบัดเสีย พึงเป็นผู้ไม่มีกังวลท่องเที่ยวไป. เพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่า เราจักฉันอะไร? เราจักฉันที่ไหน? วันนี้เรานอนลำบากหนอ พรุ่งนี้เราจักนอนที่ไหน? ภิกษุผู้เสขะพึงบำบัดเสียซึ่งวิตกเหล่านี้ อันเป็นที่ตั้งแห่งความรำพัน พึงเป็นผู้ไม่มีกังวลท่องเที่ยวไป.

ภิกษุนั้นในธรรมวินัยนี้ ได้อาหารและเครื่องนุ่งห่มในกาล พึงรู้จักประมาณเพื่อสันโดษ ภิกษุนั้นสำรวมในปัจจัยเหล่านั้น เป็นผู้สำรวมเที่ยวไปในบ้าน แม้ถูกเขาด่า ก็ไม่ควรกล่าววาจาหยาบ.

กำหนดการ

*หมายเหตุ:กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม*

วันศุกร์ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๐๖.๐๐ – ๐๖.๓๐ น. ลงทะเบียน / รับประทานอาหารเช้า ที่ภัตตศาลา มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

๐๖.๔๕ น.  ออกเดินทางไปอุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทเมืองสิงห์ กาญจนบุรี

๑๐.๐๐ น.  ถึงอุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทเมืองสิงห์ กาญจนบุร เรียนรู้รอยธรรมบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทเมืองสิงห์ กาญจนบุรี

๑๒.๐๐ น.  ออกเดินทางรับประทานอาหารกลางวัน

๑๒.๒๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ น.  ออกเดินทางเข้าวัดสุนันทวนาราม ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค กาญจนบุรี

๑๔.๒๐ น.  ถึงวัดสุนันทวนาราม ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค กาญจนบุรี เข้ากราบพระอธิการหนูพรม สุชาโต เจ้าอาวาสวัดสุนันทวนาราม เก็บสัมภาระ / กางเต็นท์

๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ปฐมนิเทศน์ / แนะนำการปฏิบัติเบื้องต้น

๑๖.๓๐ น.  ดื่มน้ำปานะ / พัก

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ปฏิบัติธรรม

๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ทำวัตรเย็น

๒๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ฟังธรรม

๒๑.๐๐ น.  พักผ่อน

วันเสาร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๐๓.๓๐ น.  สัญญาณระฆังปลุก

๐๔.๐๐ – ๐๔.๔๕ น. ทำวัตรเช้า

๐๔.๔๕ – ๐๕.๓๐ น. นั่งสมาธิ / ฟังบรรยายอานาปานสติ

๐๕.๓๐ – ๐๖.๐๐ น. เดินจงกรม

๐๖.๐๐ – ๐๖.๑๕ น. พัก

๐๖.๑๕ – ๐๖.๔๕ น. บริหารกาย (ไทชี่)

๐๘.๐๐ น.  รับประทานอาหาร

๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. บรรยายและสาธิตอานาปานสติ

๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. คำถาม – คำตอบ

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ปฏิบัติธรรม

๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ปฏิบัติธรรม

๑๖.๓๐ น.  ดื่มน้ำปานะ / พัก

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ปฏิบัติธรรม

๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ทำวัตรเย็น

๒๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ฟังธรรม

๒๑.๐๐ น.  พักผ่อน

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๐๓.๓๐ น.  สัญญาณระฆังปลุก

๐๔.๐๐ – ๐๔.๔๕ น. ทำวัตรเช้า

๐๔.๔๕ – ๐๕.๓๐ น. นั่งสมาธิ / ฟังบรรยายอานาปานสติ

๐๕.๓๐ – ๐๖.๐๐ น. เดินจงกรม

๐๖.๐๐ – ๐๖.๑๕ น. พัก

๐๖.๑๕ – ๐๖.๔๕ น. บริหารกาย (ไทชี่)

๐๘.๐๐ น.  รับประทานอาหาร / เก็บสัมภาระ / เก็บเต็นท์

๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. บรรยายและสาธิตอานาปานสติ

๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. คำถาม – คำตอบ

๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. สรุปปิดการอบรม / กราบลาพระอธิการหนูพรม สุชาโต เจ้าอาวาสวัดสุนันทวนาราม

๑๒.๐๐ น.  ออกเดินทางกลับมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ  

๑๓.๐๐ น.  แวะรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๔๐ น.  ออกเดินทางต่อ

๑๕.๐๐ น.  แวะซื้อของฝากที่ศูนย์จำหน่ายของฝากโรงงานวุ้นเส้นท่าเรือ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

๑๕.๓๐ น.  ออกเดินทางกลับมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

๑๘.๓๐ น.  ถึงมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ / แยกย้ายกันกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

ขั้นตอนการสมัครเพื่อร่วมเดินทาง

๑.  ก่อนโอนเงิน กรุณาโทรสอบถามเพื่อสำรองที่ ตามเบอร์โทรศัพท์ หรือ อีเมล์ที่ให้ไว้ด้านล่าง

๒.  สำหรับการจองสำรองที่นั่งกรุณาชำระเงินมัดจำ (๕๐ เปอร์เซ็นต์ของราคาเต็ม-ในวันที่จอง) หากในวันที่สำรองไม่สามารถชำระเงินค่ามัดจำได้ กรุณาชำระค่ามัดจำภายใน ๗ วัน หากท่านไม่ชำระค่ามัดจำมาใน ๗ วันหลังจากวันสำรอง ขออนุญาตเรียกคนที่จองสำรองไว้ในลำดับต่อไป ให้แจ้งข้อมูลรายละเอียด  ดังนี้ : ชื่อ/ นามสกุล/ เพศ/ อายุ/ เบอร์โทร/ อีเมล์  ภาพถ่ายหรือสำเนาบัตรประชาชน

๓.  กรุณาชำระเงินส่วนที่เหลือภายในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากจะต้องมีการจองพาหนะ,ที่พัก,ร้านอาหาร และอื่นๆ  หากท่านที่จองไว้ไม่ชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด ขออนุญาตเรียกคนที่จองสำรองไว้ในลำดับต่อไป

หมายเหตุ

  • หากท่านได้จองสำรองและต้องการจะยกเลิก ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที (ไม่เกิน ๓ วันหลังจากวันที่ได้สำรองที่นั่ง)
  • ถ้ายกเลิกภายใน ๗ วันจะคืนเงินมัดจำให้เต็มจำนวน หากเกินระยะเวลาที่กำหนดจะไม่มีการคืนเงินมัดจำ
  • หากชำระเงินมาก่อนที่จะติดต่อสอบถามเพื่อสำรองที่นั่ง หากเต็มแล้ว จะไม่มีการคืนเงิน
  • หากสำรองที่นั่งแล้ว และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะยกเลิก ถ้าระยะเวลายังไม่เกินกำหนดรับสมัคร คืนเงินครึ่งหนึ่ง แต่หากเกินกำหนดแล้วจะไม่มีการคืนเงิน 
  • ข้อมูลเพิ่มเติม จะส่งให้ทุกท่านทางอีเมล์ (เป็นหลัก) ก่อนเดินทางประมาณ ๕-๗ วัน
  • ควรเตรียมใจให้พร้อมเพื่อการฝึกฝนปฏิบัติตลอดการเดินทาง
  • การจัดที่นั่งจะเรียงลำดับตามหลักฐานการชำระเงิน
  • กรุณานั่งตามที่นั่งจัดให้อย่าย้ายที่นั่งโดยพลการเพื่อเอื้อเฟื้อกับการดูแลผู้ร่วมเดินทาง
  • รบกวนปฏิบัติตามคำแนะนำของทีมงานด้วยเพื่อเอื้อเฟื้อการเดินทางเป็นหมู่คณะ

รับสมัครไม่เกิน  ๕๐  คน หากสมัครมาไม่ครบเต็มจำนวนที่รับสมัครขออนุญาติยกเลิกการเดินทาง

ร่วมสมทบการเดินทาง ๒,๒๐๐ บาท

การสมัครและการชำระเงิน ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยทำได้ ๒ ช่องทาง

๑. ชำระเป็นเงินสดที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ชั้น ๓ ที่คุณแก้ว

๒. ชำระผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เลขที่ 111 296295 8 จากนั้น Fax pay-in slip มาที่ ๐๒-๙๓๖-๒๙๐๐  พร้อมทั้งเขียนชื่อ-สกุล เพศ อายุ โทรศัพท์ อีเมล (ถ้ามี) หรือสแกนส่งมาทาง อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สอบถามเพิ่มเติม โทร.  ๐๙๔-๐๖๘-๘๓๘๖ คุณแก้ว

การเตรียมตัว

๑. การแต่งกาย

    ๑.๑ สุภาพสตรี ประกอบด้วยเสื้อสีขาว,ผ้าถุงสีดำ,กางเกงสีสุภาพ (เสื้อและกางเกงไม่บาง,ไม่รัดรูป)  

    ๑.๒ สุภาพบุรุษ ประกอบด้วย เสื้อขาว, กางเกงสีสุภาพ

๒. ขวดน้ำประจำตัว /ยาประจำตัว

๓. เครื่องใช้ส่วนตัวในห้องน้ำ (ผ้าเช็ดตัว/ สบู่/ ยาสีฟัน/ แปรงสีฟัน/ ยาสระผม ฯลฯ)

๔. รองเท้าที่สะดวกกับการเดิน เช่น รองเท้าแตะ ฯ

๕. ไฟฉาย ยาทากันยุง

๖. ถุงผ้าที่พร้อมบรรจุของใช้ส่วนตัว งดใช้ถุงพลาสติก เพื่อช่วยส่งเสริมการปฏิบัติธรรม

๗. ถุงนอน/เครื่องนอนส่วนตัว/เครื่องกันหนาว-ฝน /งดนำเครื่องประดับและของมีค่าติดตัว   

การเตรียมพร้อมภายในจิตใจก่อนเดินทาง

จุดเริ่มแรกสำหรับผู้ที่มีความต้องการจะไปปฏิบัติธรรม คือ ต้องระลึกเสมอว่า การไปครั้งนี้ เราไปเพื่อปฏิบัติธรรม, เพื่อลดกิเลส  มิใช่เป็นการไปเพื่อมุ่งหาความสบาย  ดังนั้นขอให้อดทนและตั้งมั่น  ใช้เวลาในการปฏิบัติภาวนาให้คุ้มค่า 

ท่านอาจารย์พุทธทาสกล่าวเสมอว่า “ศีลธรรมไม่กลับมา  โลกาจะวินาศ” และท่านก็สอนเสมอว่า อย่าเห็นแก่ตัว  ฉะนั้นเราจึงมีความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติธรรมจะเป็นการนำความเย็นแห่งพระธรรมที่ยังมีอยู่ในสังคม คือ ผลแห่งการปฏิบัติธรรมนั้นมาบ่มเพาะในจิตใจ  ทำให้เราเข้าใจ ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมมากขึ้น

หมายเหตุ - ทริปนี้เป็นทริปปฏิบัติธรรม ไม่สบายเหมือนทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไป มีสิ่งอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสม ควรเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติธรรม เป็นไปเพื่อฝึกฝนลดละตัวตน ตามคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์

20180730 cr