Recommend Print

บุญจาริก - เรียนรู้ตามรอยธรรม ๙ พรรษา สุดท้ายหลวงปู่มั่น ภูริทัตต

เรียนรู้ตามรอยธรรม ๙ พรรษา สุดท้ายหลวงปู่มั่น ภูริทัตต
วันศุกร์ที่ ๙ – วันจันทร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
ณ วัดป่าบ้านหนองผือ จังหวัดสกลนคร

โดยมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

43381097

บุญจาริก คือ จาริกที่เป็นบุญ ได้รู้ได้เห็นสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าและประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาแล้วน้อมนำโยงเอาเรื่องราวมาบรรจบกับหลักการแห่งพระพุทธศาสนา พร้อมกับได้ปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนา มีประสบการด้านใน รู้และเข้าใจธรรมจากการปฏิบัติและเดินทางท่องเที่ยว การได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมา ได้ข้อคิดคติธรรม ความรู้ บทเรียนเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติในส่วนชีวิตของตน ในการดำรงพระพุทธศาสนา เพื่อประโยชน์สุขทั้งของตนและของส่วนรวม

กำหนดการ

หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๑๙.๐๐ น. ลงทะเบียน / รับอาหารว่างและของที่ระลึก ที่ภัตตศาลา ณ มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
๒๐.๐๐ น. ออกเดินทางสู่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อ.เมืองสกลนคร สกลนคร โดยรถบัสปรับอากาศ

วันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๐๕.๐๐ น. ถึงวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อ.เมืองสกลนคร สกลนคร / ทำภารกิจส่วนตัว
๐๕.๔๐ น. สวดมนต์และภาวนาถวายเป็นพุทธบูชา อาจารบูชา และพระราชกุศล ต่อหน้าองค์พระธาตุเชิงชุม อันเป็นสิ่งแทนพระพุทธเจ้าที่ชาวอีสานเคารพนับถือมาร่วมพันปี
๐๖.๒๐ น. เรียนรู้รอยธรรมและพิธีบูชาองค์พระธาตุเชิงชุมตั้งแต่อดีตคลี่มาจนถึงปัจจุบัน
๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า / ทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย
๐๘.๐๐ น. ออกเดินทางสู่วัดป่านาคนิมิต ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
๐๙.๐๐ น. ตามรอยธรรมบูรพาจารย์ที่วัดป่านาคนิมิต จากที่หลวงปู่มั่นตามรอยรุกขมูลของหลวงปู่เสาร์ และเมื่อถึงที่นี่จึงมีดำริ “คิดสร้างเป็นวัด” ต่อมาก็เป็นที่ชุมนุมของเหล่าศิษย์
๑๐.๒๐ น. ออกเดินทางสู่วัดป่าสุทธาวาส ถ.สุขเกษม ต.ดงมะไฟ อ.เมืองสกลนคร สกลนคร
๑๐.๕๐ น. น้อมจิตภาวนาสักการะบูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เจดีย์หลวงปู่มั่น และตามรอยธรรมในวัดป่าสุทธาวาส พื้นที่ที่หลวงปู่มั่นเลือกให้ปลงสังขาร
๑๑.๔๐ น. ออกเดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน
๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น. ออกเดินทาง
๑๓.๒๐ น. สนับสนุนสินค้าชุมชนของชาวผู้ไทสกลที่ขึ้นชื่อเรื่องผ้าย้อมครามและนานาผ้า
๑๔.๐๐ น. ออกเดินทางสู่วัดป่าภูริทัตตถิราวาส ต.นาใน อ.พรรณานิคม สกลนคร
๑๕.๓๐ น. ถึงวัดป่าภูริทัตตฯ เข้าที่พัก
๑๖.๒๐ น. รวมพลที่กุฏิหลวงปู่มั่นเพื่อกระทำสามีจิกรรมร่วมกัน และเข้ากราบนมัสการเจ้าอาวาสหรือตัวแทนคณะสงฆ์ พร้อมเรียนรู้รอยธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ปาวณาร่วมปฏิบัติบูชารับศีล ภาวนา จนครบกำหนด

* หมายเหตุ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เมื่อเข้าวัดป่าภูริทัตตถิราวาส จนถึงเช้าของวันจันทร์ที่ ๑๒พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จะดำเนินตามกิจกรรมของวัด *

วันจันทร์ที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๐๗.๐๐ น. ทำภารกิจส่วนตัว / เก็บสัมภาระให้เรียบร้อย
๐๗.๓๐ น. นัดรวมพลกัน ณ จุดนัดหมาย / รับประทานอาหารเช้า
๐๘.๐๐ น. ออกเดินทางสู่ วัดป่ากลางโนนภู่ ต.พรรณา อ.พรรณานิคม สกลนคร
๐๘.๔๕ น. ถึงวัดป่ากลางโนนภู่ แล้วร่วมตั้งจิตสักการะบูชา และ เรียนรู้รอยธรรม เมตตาธรรมของหลวงปู่มั่นที่มีต่อลูกศิษย์ ขณะเดินทางผ่านและอาพาธหนัก ยังแวะพักฉลองศรัทธาญาติโยมอ่อนผู้สร้างวัดนี้ และเป็นผู้คอยดูท่านตลอด ๕ ปี ที่วัดป่าบ้านหนองผือ
๐๙.๓๐ น. ออกเดินทางกลับมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ
๑๒.๐๐ น. แวะปั้มน้ำมัน / รับประทานอาหารตามอัธยาศัย
๑๘.๔๐ น. ออกเดินทางกลับมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

ขั้นตอนการสมัครเพื่อร่วมเดินทาง

๑. สอบถามเพื่อสำรองที่นั่งก่อนโอนเงิน ได้ที่ โทร. ๐๙๔-๐๖๘-๘๓๘๖ คุณแก้ว หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

๒. สำหรับการจองสำรองที่นั่งกรุณาชำระเงินมัดจำ (๕๐เปอร์เซ็นต์ของราคาเต็ม-ในวันที่จอง) หากในวันที่สำรองไม่สามารถชำระเงินค่ามัดจำได้ กรุณาชำระค่ามัดจำภายใน ๗ วัน หากท่านไม่ชำระค่ามัดจำมาภายใน ๗ วันหลังจากวันสำรอง ขออนุญาตเรียกคนที่สำรองไว้ในลำดับต่อไป

ให้แจ้งข้อมูลรายละเอียด ดังนี้ : ชื่อ/ นามสกุล/ เพศ/ อายุ/ เบอร์โทร/ อีเมล์ ภาพถ่ายหรือสำเนาบัตรประชาชน

๓. กรุณาชำระเงินส่วนที่เหลือภายในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากจะต้องมีการจองพาหนะ,ที่พัก,ร้านอาหาร และอื่นๆ หากท่านที่จองไว้ไม่ชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด ขออนุญาตเรียกคนที่จองสำรองไว้ในลำดับต่อไป


รับสมัครไม่เกิน ๕๕ คน

ร่วมสมทบการเดินทาง ๓,๘๐๐ บาท

การสมัครและการชำระเงิน ภายในวันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยทำได้ ๒ ช่องทาง

๑. ชำระเป็นเงินสดที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญจทัศ(สวนรถไฟ) ชั้น ๓ หรือ

๒. ชำระผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี ชื่อบัญชี “มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ” สาขารัชโยธิน เลขที่ 111-296295-8  จากนั้นเขียนชื่อ-สกุล เพศ อายุ โทรศัพท์ อีเมล (ถ้ามี)  หรือสแกนส่งมาทาง อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. สอบถามเพิ่มเติมโทร  ๐๙๔ – ๐๖๘ ๘๓๘๖ คุณแก้ว

สอบถามเพิ่มเติมโทร ๐๙๔-๐๖๘-๘๓๘๖ คุณแก้ว

การเตรียมตัว

๑.  การแต่งกาย

   ๑.๑ สุภาพสตรี ประกอบด้วย เสื้อสีสุภาพ,กางเกงสีสุภาพ (เสื้อและกางเกงไม่บาง,ไม่รัดรูป)   

   ๑.๒ สุภาพบุรุษ ประกอบด้วยเสื้อสีสุภาพ,กางเกงสีสุภาพ

๒.  เครื่องกันหนาว-ฝน /งดนำเครื่องประดับและของมีค่าติดตัว      

๓.  ขวดน้ำประจำตัว /ยาประจำตัว

๔.  เครื่องใช้ส่วนตัวในห้องน้ำ (ผ้าเช็ดตัว/ สบู่/ ยาสีฟัน/ แปรงสีฟัน/ ยาสระผม ฯลฯ)

๕.  รองเท้าที่สะดวกกับการเดิน เช่น รองเท้าแตะ ฯ

๖.  ไฟฉาย ยาทากันยุง

๗.  ถุงผ้าที่พร้อมบรรจุของใช้ส่วนตัว งดใช้ถุงพลาสติก เพื่อช่วยส่งเสริมการปฏิบัติธรรม

การเตรียมพร้อมภายในจิตใจก่อนเดินทาง

จุดเริ่มแรกสำหรับผู้ที่มีความต้องการจะไปปฏิบัติธรรม คือ ต้องระลึกเสมอว่า การไปครั้งนี้ เราไปเพื่อปฏิบัติธรรม, เพื่อลดกิเลส  มิใช่เป็นการไปเพื่อมุ่งหาความสบาย  ดังนั้นขอให้อดทนและตั้งมั่น  ใช้เวลาในการปฏิบัติภาวนาให้คุ้มค่า ท่านอาจารย์พุทธทาสกล่าวเสมอว่า “ศีลธรรมไม่กลับมา  โลกาจะวินาศ” และท่านก็สอนเสมอว่า อย่าเห็นแก่ตัว  ฉะนั้นเราจึงมีความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติธรรมจะเป็นการนำความเย็นแห่งพระธรรมที่ยังมีอยู่ในสังคม คือ ผลแห่งการปฏิบัติธรรมนั้นมาบ่มเพาะในจิตใจ  ทำให้เราเข้าใจ ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมมากขึ้น

หมายเหตุ - ทริปนี้เป็นทริปปฏิบัติธรรม ไม่สบายเหมือนทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไป มีสิ่งอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสม ควรเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติธรรม เป็นไปเพื่อฝึกฝนลดละตัวตน ตามคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์