Recommend Print

บุญจาริก - ปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม ประจำปี ๒๕๖๑ ที่ จังหวัดนครพนม

ปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม ประจำปี ๒๕๖๐ ที่ จังหวัดนครพนม

วัดป่าวิเวกวัฒนาราม อ.คำชะอี มุกดาหาร 

เรียนรู้วิถีชาวภูไทบ้านภูโฮมสเตย์   มุกดาหาร

วันศุกร์ที่ ๗ – วันจันทร์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑
46486364 286970815281201 5578105899714609152 n 1

ดำเนินการโดยมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

 

บุญจาริก คือ จาริกที่เป็นบุญ ได้รู้ได้เห็นสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าและประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนา
แล้วน้อมนำโยงเอาเรื่องราวมาบรรจบกับหลักการแห่งพระพุทธศาสนา พร้อมกับได้ปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนา
มีประสบการด้านใน รู้และเข้าใจธรรมจากการปฏิบัติและเดินทางท่องเที่ยว การได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมา
ได้ข้อคิดคติธรรม ความรู้ บทเรียนเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติในส่วนชีวิตของตน
ในการดำรงพระพุทธศาสนา เพื่อประโยชน์สุขทั้งของตนและของส่วนรวม

กำหนดการ

หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

๑๘.๐๐ – ๑๘.๔๕ น. ลงทะเบียน/ รับของว่าง/ของที่ระลึก ที่ภัตตศาลา มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาสฯ
๑๙.๐๐ – ๐๕.๐๐ น. ออกเดินทางสู่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร นครพนม

วันเสาร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

๐๔.๐๐ – ๐๔.๓๐ น. แวะปั้มน้ำมัน / ทำภารกิจส่วนตัว
๐๔.๓๐ – ๐๕.๐๐ น. ออกเดินทางสู่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร นครพนม
๐๕.๐๐ – ๐๕.๓๐ น. ถึงวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร นครพนม / เอาสัมภาระส่วนตัวเข้าที่พัก
๐๕.๓๐ – ๐๕.๔๕ น. เตรียมตัวตักบาตร ด้านหน้า วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

๐๕.๔๕ – ๐๗.๑๐ น. ตักบาตร
๐๗.๑๐ – ๐๗.๓๐ น. รวมตัวกันเดินมารับประทานอาหารเช้าที่ ร้านดาวทอง (อยู่ใกล้ๆวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร)
๐๗.๓๐ – ๐๘.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้าที่ ร้านดาวทอง
๑๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. ทำภารกิจส่วนตัว / พักผ่อนตามอัธยาศัย
๑๑.๐๐ น.  รวมตัวกันหน้าที่พัก / เดินมาขึ้นรถพร้อมกัน
๑๑.๓๐ น.  รับประทานอาหารกลางวัน
๑๒.๓๐ น.  ออกเดินทางกลับวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. ถึงวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร / พักผ่อนตามอัธยาศัย
๑๓.๕๐ น.  นัดรวมตัวกันที่หน้าบริเวณด้านหน้าองค์พระธาตุพนม
๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. นำชมวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร / พิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร

ตั้งแต่วันเสาร์ที่ ๘ ธันวาคม ใช้กำหนดการงานปฏิบัติบูชาพระธาตุพนมประจำปี ๒๕๖๑

 


 

ปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม ประจำปี ๒๕๖๑
วันเสาร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

จังหวัดนครพนม  ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  เทศบาลตำบลธาตุพนม “ร่วมปฏิบัติบูชาข้ามคืนครั้งสำคัญกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์แห่งภาคอีสาน ณ จอมเจดีย์แดนอีสาน ปรากฏตามตำนานอุรังคธาตุว่าประดิษฐานกระดูกหัวอกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า” ถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ทุกวันเสาร์ที่ ๒ ของเดือนธันวาคม

ช่วงที่ ๑ พิธีเปิดงาน “สักการบูชาองค์พระธาตุพนม”

๑๗.๐๐ น.  บุญปฏิบัติบูชาพระธาตุพนมประจำปี ๒๕๖๑ นำสักการบูชาองค์พระธาตุพนม นำโดย พระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารและเจ้าคณะจังหวัดนครพนม  

๑๗.๑๐ น. ประธานในพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยและองค์พระธาตุพนม เปิดกรวยราชสักการะ

๑๗.๒๐ น.  นายสยาม ศิริมงคล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน

๑๗.๓๐ น.  นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึงการจัดงานปฏิบัติบูชาพระธาตุพนม ประจำปี ๒๕๖๑

๑๗.๔๐ น.  แสดงปฐมธรรมกถา  นำภาวนาเปิดงาน โดย พระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารและเจ้าคณะจังหวัดนครพนม

๑๘.๐๐ น.  กล่าวความเป็นมาของพระธาตุพนม โดย พระครูพนมปรีชากร

ช่วงที่ ๒ สวดมนต์ทำวัตรเย็น และเจริญภาวนา

๑๘.๑๐ – ๑๙.๐๐ น. ร่วมทำวัตรเย็น และเจริญภาวนา

ช่วงที่ ๓ แสดงธรรมและนำภาวนา

๑๙.๐๐ – ๐๔.๐๐ น. แสดงธรรมและนำภาวนาโดยพระภิกษุสงฆ์ (โดยกำหนดให้มีเจ้าภาพฝ่ายฆราวาส ในทุก ๆ ช่วงเวลา)

ช่วงที่ ๔ สวดมนต์ทำวัตรเช้า และเจริญภาวนา

๐๔.๐๐ – ๐๕.๐๐ น. ร่วมทำวัตรเช้า เจริญสมาธิจิตตภาวนา และกราบลาองค์พระธาตุพนม

๐๕.๐๐ – ๐๕.๓๐ น. ถวายบุญ “งานประเพณีบุญข้าวใหม่” โดยคณะเทศบาลตำบลธาตุพนม

ช่วง ๕ ทำบุญตักบาตร

๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. ร่วมตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าพระภิกษุสามเณร

หมายเหตุ การแต่งกายด้วยชุดขาว/ครีมสุภาพ

วันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑

๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. ร่วมตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าพระภิกษุสามเณร

๐๗.๐๐ – ๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย ทำภารกิจส่วนตัว / เก็บสัมภาระขึ้นรถ

๐๘.๐๐ – ๐๙.๔๐ น.   ออกเดินทางไปวัดป่าวิเวกวัฒนาราม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

๐๙.๔๐ น.  ถึงวัดป่าวิเวกวัฒนาราม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร กราบนมัสการเจดีย์หลวงปู่จาม

๑๐.๑๐ น.  อกเดินทางสู่บ้านภูโฮมสเตย์ ตำบลเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

๑๑.๐๐ น.  ถึงบ้านภูโฮมสเตย์ ตำบลเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เข้าที่พัก / รับประทานอาหารกลางวัน / พักผ่อนตามอัธยาศัย

๑๘.๐๐ น.  รับประทานอาหารเย็น

๑๙.๐๐ น. พิธีต้อนรับจากบ้านภูและชมศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่น ชุมชนวิถีพุทธวิถีวัฒนธรรม ที่ฟื้นฟูวิถีดั้งเดิมและรักษาไว้ได้อย่างงดงาม

๒๑.๓๐ น.  พักผ่อน

วันจันทร์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๑

๐๖.๐๐ น.  ใส่บาตรตอนเช้าที่หน้าบ้านที่พักของแต่ละท่าน /รับประทานอาหารเช้าที่บ้านพักของแต่ละท่าน ทำภารกิจส่วนตัว / นำชมโบราณสถาน / เก็บสัมภาระขึ้นรถ

๐๙.๓๐ น.  ออกเดินทางจากบ้านภูโฮมสเตย์ ตำบลเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

๑๒.๐๐ น.  แวะปั้มน้ำมัน  รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

๑๒.๔๐ น.  ออกเดินทางกลับมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

๒๑.๐๐ น.  ถึงมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ / แยกย้ายกันกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

ขั้นตอนการสมัครเพื่อร่วมเดินทาง

๑. สอบถามเพื่อสำรองที่นั่งก่อนโอนเงิน ได้ที่ โทร. ๐๙๔-๐๖๘-๘๓๘๖ คุณแก้ว หรืออีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

๒. สำหรับการจองสำรองที่นั่งกรุณาชำระเงินมัดจำ (๕๐เปอร์เซ็นต์ของราคาเต็ม-ในวันที่จอง) หากในวันที่สำรองไม่สามารถชำระเงินค่ามัดจำได้ กรุณาชำระค่ามัดจำภายใน ๗ วัน หากท่านไม่ชำระค่ามัดจำมาภายใน ๗ วันหลังจากวันสำรอง ขออนุญาตเรียกคนที่สำรองไว้ในลำดับต่อไป
ให้แจ้งข้อมูลรายละเอียด ดังนี้ : ชื่อ/ นามสกุล/ เพศ/ อายุ/ เบอร์โทร/ อีเมล์ ภาพถ่ายหรือสำเนาบัตรประชาชน

๓. กรุณาชำระเงินส่วนที่เหลือภายในระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากจะต้องมีการจองพาหนะ,ที่พัก,ร้านอาหาร และอื่นๆ หากท่านที่จองไว้ไม่ชำระภายในระยะเวลาที่กำหนด ขออนุญาตเรียกคนที่จองสำรองไว้ในลำดับต่อไป

หมายเหตุ :

  • หากท่านได้จองสำรองและต้องการจะยกเลิก ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที (ไม่เกิน ๗ วัน หลังจากวันที่ได้สำรองที่นั่ง)
  • ถ้ายกเลิกภายใน ๗ วันจะคืนเงินมัดจำให้เต็มจำนวน หากเกินระยะเวลาที่กำหนดจะไม่มีการคืนเงินมัดจำ
  • หากชำระเงินมาก่อนที่จะติดต่อสอบถามเพื่อสำรองที่นั่ง หากเต็มแล้วจะไม่มีการคืนเงิน
  • หากสำรองที่นั่งแล้ว และชำระเงินเรียบร้อยแล้ว จะยกเลิก ถ้าระยะเวลายังไม่เกินกำหนดรับสมัครคืนเงินครึ่งหนึ่ง แต่หากเกินกำหนดแล้วจะไม่มีการคืนเงิน
  • ข้อมูลเพิ่มเติม จะส่งให้ทุกท่านทางอีเมล์ (เป็นหลัก) ก่อนเดินทางประมาณ ๕-๗ วัน
  • ควรเตรียมใจให้พร้อมเพื่อการฝึกฝนปฏิบัติตลอดการเดินทาง
  • การจัดที่นั่งจะเรียงลำดับตามหลักฐานการชำระเงิน
  • กรุณานั่งตามที่นั่งจัดให้อย่าย้ายที่นั่งโดยพลการเพื่อเอื้อเฟื้อกับการดูแลผู้ร่วมเดินทาง
  • รบกวนปฏิบัติตามคำแนะนำของทีมงานด้วยเพื่อเอื้อเฟื้อการเดินทางเป็นหมู่คณะ

รับสมัครไม่เกิน  ๕๕ คน หากสมัครมาไม่ครบเต็มจำนวนที่รับสมัครขออนุญาตยกเลิกการเดินทาง

ร่วมสมทบการเดินทาง  ๔,๒๐๐ บาท ** ราคานี้เป็นราคาที่ ๕๕  คน
การสมัครและการชำระเงิน ภายในวันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๐  
(กรุณาสมทบการเดินทางมาในระยะเวลาดังกล่าวด้วย)  โดยทำได้ ๒ ช่องทาง

๑. ชำระเป็นเงินสดที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ สวนวชิรเบญจทัศ(สวนรถไฟ) ชั้น ๓  หรือ

๒. ชำระผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี “มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ”สาขารัชโยธิน เลขที่ 111-296295-8   จากนั้นเขียนชื่อ-สกุล เพศ อายุ โทรศัพท์ อีเมล (ถ้ามี)  หรือสแกนส่งมาทาง อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

สอบถามเพิ่มเติมโทร ๐๙๔-๐๖๘-๘๓๘๖ คุณแก้ว

การเตรียมตัว

๑.  การแต่งกาย

   ๑.๑ สุภาพสตรี ประกอบด้วย เสื้อสีขาว ผ้าถุงสีขาว,กางเกงสีขาว/หรือผ้าถุงสีดำ,กางเกงสีสุภาพ (เสื้อและกางเกงไม่บาง,ไม่รัดรูป)   

   ๑.๒ สุภาพบุรุษ ประกอบด้วย เสื้อขาว กางเกงสบายๆสีขาว,กางเกงสีสุภาพ

๒.  ผ้าห่ม/ถุงนอน/เครื่องนอนส่วนตัว/เครื่องกันหนาว-ฝน /งดนำเครื่องประดับและของมีค่าติดตัว      

๓.  ขวดน้ำประจำตัว /ยาประจำตัว

๔.  เครื่องใช้ส่วนตัวในห้องน้ำ (ผ้าเช็ดตัว/ สบู่/ ยาสีฟัน/ แปรงสีฟัน/ ยาสระผม ฯลฯ)

๕.  รองเท้าที่สะดวกกับการเดิน เช่น รองเท้าแตะ ฯ

๖.  ไฟฉาย ยาทากันยุง

๗.  ถุงผ้าที่พร้อมบรรจุของใช้ส่วนตัว งดใช้ถุงพลาสติก เพื่อช่วยส่งเสริมการปฏิบัติธรรม

การเตรียมพร้อมภายในจิตใจก่อนเดินทาง

จุดเริ่มแรกสำหรับผู้ที่มีความต้องการจะไปปฏิบัติธรรม คือ ต้องระลึกเสมอว่า การไปครั้งนี้ เราไปเพื่อปฏิบัติธรรม, เพื่อลดกิเลส  มิใช่เป็นการไปเพื่อมุ่งหาความสบาย  ดังนั้นขอให้อดทนและตั้งมั่น  ใช้เวลาในการปฏิบัติภาวนาให้คุ้มค่า ท่านอาจารย์พุทธทาสกล่าวเสมอว่า “ศีลธรรมไม่กลับมา  โลกาจะวินาศ” และท่านก็สอนเสมอว่า อย่าเห็นแก่ตัว  ฉะนั้นเราจึงมีความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติธรรมจะเป็นการนำความเย็นแห่งพระธรรมที่ยังมีอยู่ในสังคม คือ ผลแห่งการปฏิบัติธรรมนั้นมาบ่มเพาะในจิตใจ  ทำให้เราเข้าใจ ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมมากขึ้น

หมายเหตุ - ทริปนี้เป็นทริปปฏิบัติธรรม ไม่สบายเหมือนทัวร์ท่องเที่ยวทั่วไป มีสิ่งอำนวยความสะดวกตามความเหมาะสม ควรเตรียมกายเตรียมใจให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติธรรม เป็นไปเพื่อฝึกฝนลดละตัวตน ตามคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์