Recommend Print

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันวิสาขปุรณมีบูชา และ อาจาริยบูชา ๑๑๓ ปีพุทธทาสภิกขุ

กำหนดการกิจกรรมวิสาขปุรณมีบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖
และงานอาจารยบูชา ๑๑๓ ปี พุทธทาสภิกขุ

มาเป็นทาสของพระพุทธเจ้ากันเถิด

วันเสาร์ที่ ๑๘ - วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม  ๒๕๖๒

ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ

 (ผู้ที่มาปฎิบัติภาวนาแบบพักค้าง สามารถลงทะเบียนได้ที่ register.bia.or.th)

 
 vs01
 

วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ช่วง ๑ เช้า : บุญตักบาตร ถวายสังฆทาน รับศีล ฟังธรรม ทำสมาธิภาวนา ชั้น ๑ โถงกิจกรรม

๐๘.๐๐ น.  ร่วมรับฟังธรรมบรรยาย โดยพุทธทาสภิกขุ
๐๘.๔๕ น. กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีล ๕ และศีล ๘
๐๙.๐๐ น. ปรารภธรรมในหัวข้อ “วันวิสาขบูชา” โดย พระภิกษุสงฆ์เครือข่ายสวนโมกขพลาราม
๐๙.๓๐ น. เวียนเทียนประทักษิณรอบสังเวชนียสถานสมมติ น้อมใจระลึกถึงองค์คุณแห่งพระรัตนตรัย ด้วยกาย วาจา และใจ
๑๐.๐๐ น. ตักบาตรสาธิตแบบสมัยพุทธกาล
๑๑.๐๐ น.  พระภิกษุกล่าวสัมโมทนียกถา  ฆราวาสร่วมทำวัตร สวดมนต์บทพิเศษ ปฏิจจสมุปบาท
๑๒.๐๐ น. ร่วมกินข้าวก้นบาตรในจานแมว แบบชาวสวนโมกข์
 
vs10
 
vs08

ช่วง ๒ บ่าย : เจริญสมาธิภาวนา  ฟังธรรมยามบ่าย และร่วมกิจกรรมต่างๆ

๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. วันแห่งสติกับหมู่บ้านพลัม (ลงทะเบียน register.bia.or.th) ชั้น ๒ ห้องปฎิบัติธรรม
๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ศิลป์ศีลภาวนา ร่วมเรียนรู้ธรรมะ และพัฒนาสมาธิด้วยการเจริญสติภาวนา ผ่านงานอาสาด้วยฝีมือตนเองกับ ๓ กิจกรรม ได้แก่ ดอกบัวและกุหลาบใบเตยภาวนา, ตุ๊กตาล้มแล้วลุกเติมใจผู้ป่วย, ถุงชายผ้าเหลืองเติมใจผู้ป่วย (ลงทะเบียน register.bia.or.th) ชั้น ๑ โถงกิจกรรม
๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. สวนโมกข์เสวนา หัวข้อเสวนา “พระพุทธเจ้าเป็นผู้ปลุกกิเลสให้ตื่นจากกิเลส” (ลงทะเบียน register.bia.or.th) ชั้น ๑ สโมสรธรรมทาน

vs06

vs03

 

ช่วง ๓ เย็นค่ำ : สวดมนต์  เวียนเทียน รอบค่ำ เพ็ญภาวนาหลังพระอาทิตย์อัสดง ชั้น ๑ ลานหินโค้ง

๑๖.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. ฟังธรรมบรรยาย โดยพุทธทาสภิกขุ และสมาธิภาวนา ทำวัตร สวดมนต์บทพิเศษ อิทัปปัจจยตา ปฏิจจสมุปบาท
๑๗.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. ปรารภธรรม โดย พระภิกษุสงฆ์เครือข่ายสวนโมกขพลาราม
๑๘.๐๐ – ๑๘.๓๐ น. เวียนเทียน ประทักษิณรอบสังเวชนียสถานสมมติ น้อมใจระลึกถึงองค์คุณแห่งพระรัตนตรัย ด้วยกาย วาจา และใจ
๑๙.๐๐ น. เป็นต้นไป กิจกรรมเพ็ญภาวนาชาคริยานุโยค ชั้น ๑ โถงกิจกรรม

 vs05
 
 
 
เริ่มกิจกรรมเพ็ญภาวนาชาคริยานุโยค
 
--ยามต้น--
 
๑๘.๓๐ น.    ลงทะเบียน ณ ภัตตศาลา ชั้น ๑
๑๙.๐๐ น.    สาธยาย อานาปานสติสุตตปาฐะ
๑๙.๓๐ น.    กล่าวต้อนรับและปฐมนิเทศแนวทางปฏิบัติ ฟังธรรมบรรยายของพุทธทาสภิกขุว่าด้วยเรื่อง “การบวชอยู่ที่บ้าน”
๒๐.๐๐ น.    เริ่มการปฏิบัติเจริญสติอิริยาบถเดิน
๒๐.๒๐ น.    เจริญสติอิริยาบถนั่ง
๒๐.๕๐ น.    เจริญสติอิริยาบถเดิน
๒๑.๑๐ น.    เจริญสติอิริยาบถนั่ง
๒๑.๔๕ น.    เตรียมตัวขึ้นนอนอย่างมีสติ
 
สำหรับท่านใดไม่สะดวกอยู่ปฏิบัติค้างคืน สามารถกลับได้เมื่อจบช่วงเวลานี้
 
 
--ยามกลาง--
 
๒๒.๐๐ น.  เจริญสติอิริยาบถนอนอย่างราชสีห์ ชั้น ๓ ห้องประชุม (ห้องพักชาย) และ ชั้น ๒ ห้องปฏิบัติธรรม (ห้องพักหญิง)
 
--ยามปลาย--
 
๐๒.๐๐  น.  ระฆังปลุก, ทำธุระส่วนตัว
๐๒.๑๕  น.  สาธยาย อานาปานสติสุตตปาฐะ (ต่อ)
๐๓.๐๐  น.  เจริญสติอิริยาบถเดิน
๐๓.๓๐  น.  เจริญสติอิริยาบถนั่ง
๐๔.๑๕ น.   เจริญสติอิริยาบถเดิน
๐๔.๕๕ น.  เจริญสติอิริยาบถนั่ง
๐๕.๕๕ น.  สนทนาแลกเปลี่ยน
๐๖.๐๐ น.   อานาปานสติกับไท๊เก็ก (สำหรับท่านที่ประสงค์กลับ สามารถรับประทานอาหารเช้าได้)
๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า
 

 
 งานอาจารยบูชา ๑๑๓ ปี พุทธทาสภิกขุ
 
 111


วันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๐๙.๐๐ น. ทำวัตรเช้า สมาทานศีล ๘
๑๐.๐๐ น. ฟังธรรมและปฏิบัติภาวนา โดยพระเครือข่ายสวนโมกขพลาราม
๑๑.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ น. อานาปานสติภาวนา
๑๗.๐๐ น. ปานะ และกิจส่วนตัว
๑๘.๓๐ น. ทำวัตรเย็น
๑๙.๐๐ น. ฟังธรรมและปฏิบัติภาวนา โดยพระเครือข่ายสวนโมกขพลาราม
๒๒.๐๐ น. พักผ่อน
 
vs02

วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๐๔.๐๐ น. สัญญาณระฆัง
๐๔.๓๐ น. ทำวัตรเช้า
๐๖.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า และกิจส่วนตัว
๐๗.๓๐ น. ฟังธรรมและปฏิบัติภาวนา โดยพระเครือข่ายสวนโมกขพลาราม
๑๐.๐๐ น. พิธีอาจารยบูชาพุทธทาสภิกขุ
๑๑.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
 
หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมช่วงใดก็ได้ ลงทะเบียนได้ที่ register.bia.or.th กิจกรรมทำบุญตักบาตร ทำวัตรสวดมนต์ และเวียนเทียนไม่ต้องลงทะเบียน

 “การกิน อยู่ หลับ นอน อาจไม่สะดวกสบาย ทั้งนี้เพื่อการเรียนรู้และปฏิบัติธรรม เป็นอาจาริยบูชาในวาระ ๑๑๓ ปี ท่านอาจารย์พุทธทาส” (อยู่อย่างต่ำ มุ่งกระทำอย่างสูง)
 
สิ่งจำเป็นที่ต้องเตรียม
 
๑. เสื้อผ้าชุดสุภาพ ใส่สบายเหมาะกับการปฏิบัติภาวนา (สีสุภาพ)
๒. ผ้าสำหรับอาบน้ำ ผู้ชาย ควรเป็นผ้าขาวม้าหรือกางเกงขาสั้น ผู้หญิง ควรเป็นผ้าถุง
๓. ยาประจำตัว
๔. ยาทากันยุง , ยาหม่อง
๕. ถุงนอน
๖. กระติกน้ำ หรือขวดน้ำส่วนตัว
 
ที่พัก
ผู้ชาย พักค้าง ชั้น ๓ ผู้หญิง พักค้าง ชั้น ๒
 
หมายเหตุ
 
สำหรับท่านที่ร่วมปฎิบัติภาวนาทั้ง ๓ วัน กรุณาลงทะเบียนกิจกรรม“เพ็ญภาวนาชาคริยานุโยค” วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒และ “งานอาจารยบูชา ๑๑๓ ปี พุทธทาสภิกขุ” วันที่ ๑๙ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ได้ที่ register.bia.or.th โดยท่านที่มาร่วมปฎิบัติภาวนา ทั้งผู้ที่พักค้างและผู้ไม่พักค้าง กรุณาลงทะเบียน แล้วคลิกเลือก พักค้าง หรือ ไม่พักค้าง เพื่อทางสวนโมกข์กรุงเทพจัดเตรียมอาหาร น้ำปานะ และที่พักตามจำนวนที่ท่านลงทะเบียนไว้ ส่วนกิจกรรมอื่นๆ ท่านสามารถลงทะเบียนได้ตามอัธยาศัย
 

ติดต่อสอบถาม

02-936-2800 ต่อ 7101 หรือ 086-311-0900 (ฝ่ายงานกิจกรรม)

ติดตามข่าวสารกิจกรรมสวนโมกข์ได้ที่ Line: @suanmokkh_bangkok หรือ Facebook: กิจกรรมสวนโมกข์กรุงเทพ