Recommend Print

ธรรมะบำบัดความป่วยได้จริงหรือ?” ภาคปฏิบัติการ ครั้งที่ ๖

“ธรรมะบำบัดความป่วยได้จริงหรือ?”

ภาคปฏิบัติการ ครั้งที่ ๖ (หลักสูตร ๓ วัน ๒คืน)

วันที่ ๒๑ - ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒

บ้านกานนิสา ๙๙ หมู่ ๒ตำบลบางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

***************************

 ลงทะเบียนที่ https://goo.gl/bG1B7B

 55628866 408320659738322 5325900403571687424 n

วันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒

เวลา

กิจกรรม

วิทยากร

อุปกรณ์/หมายเหตุ

10.00-10.30

ลงทะเบียน

แบบสอบถาม คาดหวัง กังวล

   

10.30-11.00

ปฐมนิเทศ

วิภา

ศีล-สัมพันธภาพ

11.00-11.30

ประดับอาภรณ์ก่อนภาวนา

อธิบายคุณค่าของศีลและความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลาย

อาราธนาศีล-รับศีล

พระครูธรรมรัต

ศีล-สัมพันธภาพ

11.30-12.00

สาธยายมนตราเพื่อน้อมจิต เป็นมิตรกับทุกสรรพสิ่ง

วิภา

จิต-แบบง่ายเชื่อมสู่เป้าหมาย

12.00-13.00

รับประทานอาหารกลางวัน

 

อัตถจริยาปรารถนาดีต่อกัน

13.00-14.00

ผ่อนพักตระหนักรู้
ภาวนากับ Crystal Singing Bowl

ชิษณุชา/นันทนัช

จิต-แบบง่ายเตรียมความพร้อม

14.00-15.15

กิจกรรมเปิดพื้นที่ปลอดภัย มองเข้ามาภายในตน

ครูหมู

จิต-แบบง่าย ฐานกาย

15.15-15.30

พักกาย ผ่อนใจ

 

อัตถจริยาปรารถนาดีต่อกัน

15.30-17.00

รักนั้นดีแน่ รักแท้อยู่ไหนหนอ? (๑ ภาคปริยัติ)

อธิบายคุณค่า วิธี และฝึกเจริญสติ

บรรยายเมตตาภาวนาประกอบกิจกรรม

พระครูธรรมรัต

จิต, ปัญญา-พัฒนาการฝึกสติ

17.00-18.30

รับประทานอาหารเย็น, ชำระกาย ผ่อนคลายใจ

 

อัตถจริยาปรารถนาดีต่อกัน

18.30-19.00

สาธยายมนตราเพื่อน้อมจิต เป็นมิตรกับความเจ็บไข้

วิภา

จิต-เน้นตถาคตโพธิสัทธา

19.00-21.00

รักนั้นดีแน่ รักแท้อยู่ไหนหนอ? (๒ ภาคปฏิบัติ)

๒.๑ ทักษะการสื่อสารเพื่อสานสัมพันธ์ วาจาแห่งรัก

๒.๒ เมตตาภาวนา

พระครูธรรมรัต/         หมอรุจิรา/หมอฝน

จิต-เน้นใจอิ่มเอมเป็นสุข

21.00

พักผ่อน ดูแลกาย รักษาใจ

 

อัตถจริยาปรารถนาดีต่อกัน

วันเสาร์ที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒

เวลา

กิจกรรม

วิทยากร

อุปกรณ์/หมายเหตุ

05.30

ระฆังแห่งสติ

   

06.00-06.30

หายใจอย่างสมบูรณ์ เพิ่มพูนศรัทธา

ฝึกลมหายใจ สวดมนต์สั้นๆ

วิภา

จิต-ฐานกาย ภาวนาในวิถีชีวิต

06.30-07.45

โยคะภาวนา ยาตรารับอรุณ

ฝึกเจริญสติด้วยการเคลื่อนไหวแบบโยคะ เดินจงกรม

ครูหมู/วิภา

จิต-ฐานกาย ภาวนาในวิถีชีวิต

07.45-09.15

รับประทานอาหารเช้า, ชำระกาย ทำกิจส่วนตัว

 

อัตถจริยาปรารถนาดีต่อกัน

09.15-10.45

เป้าหมายชีวิต ลิขิตเอง (๑)

บรรยายอัตถะ ๓ ประกอบกิจกรรม

พระครูธรรมรัต

ปัญญา-ใคร่ครวญการใช้ชีวิต

10.45-11.00

พักกาย ผ่อนใจ

 

อัตถจริยาปรารถนาดีต่อกัน

11.00-12.00

เป้าหมายชีวิต ลิขิตเอง (๒)

กลุ่มย่อยสุนทรียสนทนา, เสริมทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง,

ประเด็นสนทนาเวลาที่เหลืออยู่จะดูแลกายและใจของตนเองอย่างไร? ดูแลคนรอบข้างอย่างไร?

หมอรุจิรา/หมอฝน

ทีมวิทยากร

ปัญญา-ตระหนักรู้คุณค่าชีวิตมองเห็นทางสำหรับชีวิตที่เหลือ

12.00-13.00

รับประทานอาหารกลางวัน

 

อัตถจริยาปรารถนาดีต่อกัน

13.00-14.30

นิทรรศการเป็นมิตรกับความตาย

แบ่งกลุ่มย่อย

หมอรุจิรา/หมอฝน

ทีมวิทยากร

ปัญญา-สืบค้นเงื่อนปมที่คั่งค้างในชีวิตของตนเอง

14.30-14.45

พักกาย ผ่อนใจ

 

อัตถจริยาปรารถนาดีต่อกัน

14.45-16.00

ระลึกถึงความตายสบายนัก (๑)

บรรยายมรณสติ

พระครูธรรมรัต

ปัญญา-ค้นพบและคลี่คลายเงื่อนปมทื่   คั่งค้างในชีวิตของตนเอง

16.00-17.00

โยคะภาวนา เพื่อการผ่อนพักตระหนักรู้

ฝึกเจริญสติด้วยการเคลื่อนไหวแบบโยคะ

ครูหมู

จิต,ปัญญา-พิจารณากาย สุข ทุกข์ ไตรลักษณ์

17.00-18.30

รับประทานอาหารเย็น, ชำระกาย ผ่อนคลายใจ

 

อัตถจริยาปรารถนาดีต่อกัน

18.30-19.00

สาธยายมนตราเพื่อน้อมจิต ตีสนิทกับความตาย

วิภา

จิต-เน้นศรัทธา

19.00-21.00

ระลึกถึงความตายสบายนัก (๒)

เหลือเวลาอีก 3 วันจะทำอะไร, ตัดก่อนตาย, มรณสติภาวนาก่อนนอน

พระครูธรรมรัต/

หมอรุจิรา/หมอฝน

ทีมวิทยากร

จิต, ปัญญา-พิจารณาอย่างอบอุ่น

21.00

พักผ่อน ดูแลกาย รักษาใจ

 

อัตถจริยาปรารถนาดีต่อกัน

 

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ มิถุนายนพ.ศ.๒๕๖๒

เวลา

กิจกรรม

วิทยากร

อุปกรณ์/หมายเหตุ

05.30

ระฆังแห่งสติ

   

06.00-06.30

หายใจอย่างสมบูรณ์ เพิ่มพูนศรัทธา

ฝึกลมหายใจ สวดมนต์สั้นๆ

วิภา

จิต-ฐานกาย ภาวนาในวิถีชีวิต

06.30-07.45

โยคะภาวนา เดินวิถีแห่งสติ

ฝึกเจริญสติด้วยการเคลื่อนไหวแบบโยคะ เดินจงกรม

ครูหมู/วิภา

จิต-ฐานกาย ภาวนาในวิถีชีวิต

07.45-09.15

รับประทานอาหารเช้า, ชำระกาย ทำกิจส่วนตัว

 

อัตถจริยาปรารถนาดีต่อกัน

09.15-12.00

เขียนพินัยกรรมชีวิต

แบ่งปันพินัยกรรมชีวิตในกลุ่มย่อย

เอื้อให้เกิดการตระหนักรู้ค้นพบแนวทางการดำเนินชีวิต

ที่เหลืออย่างมีคุณค่าแท้จริงด้วยตนเอง

หมอรุจิรา/หมอฝน

ทีมวิทยากร

ปัญญา-ค้นพบแนวทางในการดำเนินชีวิตที่เหลืออย่างมั่นคง

12.00-13.00

รับประทานอาหารกลางวัน

 

อัตถจริยาปรารถนาดีต่อกัน

13.00-13.45

ถึงปลายทาง ด้วยลายแทง

ตอบข้อสงสัยและเขียนคำอธิษฐาน

พระครูธรรมรัต

ปัญญา-ตระหนักรู้ในมรรควิธีค้นพบเครื่องมือของตนเอง

13.45-14.00

พักกาย ผ่อนใจ

 

อัตถจริยาปรารถนาดีต่อกัน

14.00-16.00

สู่ความงอกงามสดใส สุดท้ายก็จากลา อุทิศมหากุศล

อธิษฐานภาวนา เพื่อความก้าวหน้าในการลงมือปฏิบัติ

สรุปกิจกรรมและอุทิศมหากุศล

พระครูธรรมรัต

จิต-เสริมกำลังใจเพื่อทำสิ่งที่ออกแบบ

16.00

ปิดกิจกรรม