Recommend Print

กิจกรรม...สัปดาห์นี้[๑ - ๗ ก.พ.๕๔] จัดทำโดย ฝ่ายกิจกรรม

กิจกรรม...สัปดาห์นี้ [ – ๗ ก.พ ๕๔ ]

วันอังคารที่ กุมภาพันธ์ ---------------------------------------
๑๗.๓๐ – ๒๐.๓๐ น.
ชั้น ~ห้องประชุม ๑
สวดมนต์ภาวนาแล้วฟังธรรมบรรยาย "Buddhism is the Religion of Freedom" ( บรรยายภาษาอังกฤษ )
5:30 – 6:30 สวดมนต์ทำวัตรเย็น
6:30 – 6:45 พัก 15 นาที
6:50 – 8:00 บรรยายธรรม "Buddhism is the Religion of Freedom" (ภาษาอังกฤษ)
8:00 – 8:30 ถาม-ตอบ
โดย พระอาจารย์สยาดอ อูโชติกา Sayadaw U Jotika
จัดโดย Littlebangkok Sangha

วันพุธที่ ๒ กุมภาพันธ์ --------------------------------------------

๑๗.๓๐๒๐.๐๐ น. ชั้น ~ ห้องประชุม ๑
ศิลปะแห่งความสุข
" The Art of Happiness " โดย พระอาจารย์ริงกุ ทุลกุ ริมโปเช
จัดโดยมูลนิธิพันดารา ร่วมกับ หอจดหมายเหตุพุทธทาส
โปรแกรม
๑๗.๓๐ - ๑๘.๑๕ น. ทำวัตรเย็นและสมาธิภาวนา
๑๘.๑๕ - ๑๙.๓๐ น. บรรยายเรื่อง" The Art of Happiness "
๑๙.๓๐-๒๐.๐๐ น. ซักถาม
แปลเป็นไทยโดย รศ.
ดร. กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์

วันอาทิตย์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ --------------------------------------------

ธรรมมะในสวนตักบาตรเดือนเกิด

๙.๐๐ น. บูชาพระรัตนตรัย รับศีล
๙.๓๐ น. ฟังธรรม จาก พระอาจารย์สิงห์ทอง เขมิโย วัดธารน้ำไหล สวนโมกขพลาราม ไชยา
๑๐.๓๐ น. ตักบาตรแบบสมัยพุทธกาล พระภิกษุ วัดใหม่ทองเสน เขตดุสิต ๙ รูป
เลี้ยงพระเพล และ รับประทานอาหารร่วมกัน
๑๑.๓๐ น. ฟัง มหรสพเพื่อปัญญา กับ วงดนตรี สรรสนุก
๑๓.๐๐ น. เรียนรู้ ปริศนาธรรม ในสวนโมกข์ กรุงเทพ โดย ธรรมะภาคี
๑๔.๐๐ น. สอนสมาธิภาวนาอานาปานสติ โดย พระอาจารย์สิงห์ทอง เขมิโย
๑๗.๐๐ น. ดนตรีในสวนธรรม โดย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

** ขอเชิญร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจ กับ
- “ ศิลป์ภาวนากับชีวิตสิขา ” รับอาสาเติมใจผู้ป่วยศิลปะบนถุงผ้าชายผ้าเหลืองข้างเตียง
- ทำการ์ด ๓ มิติ (Pop-Up) กับ คุณนพดล(ผู้พิการทางการได้ยิน)

เสวนา" ร้อยคน ร้อยธรรม ร้อยห้าปีพุทธทาส "เดือนกุมภาพันธ์ จัดสนทนาว่าด้วย "ความเข้าใจระหว่างศาสนา" ตามปณิธานข้อของท่านพุทธทาส

ทุกวันเสาร์ เวลา 14.00 – 15.30 น.
ก.พ. หลังตรุษจีน พบกับ ภิกษุณีอัมพิกา อัคคชิณญาณ นักบวชหญิงชาวไทย คนสุราษฏร์ ผู้ติดใจแนวทางเซ็นจากสวนโมกข์จนออกบวชและศึกษาพระธรรม
12 ก.พ. ก่อนวันวาเลนไทม์
สนทนาแลกเปลี่ยนมุมมองความรัก กับ บาทหลวงวิชัย โภคทวี ใครว่ามีรักต้องมีทุกข์ ใครว่าความรักเหมือนยาขม นั่นทางหนึ่ง
แต่เหตุใดคุณพ่อวิชัยจึงสนใจแนวท่านพุทธทาส พุทธและคริสต์ที่ท่านพบเป็นอย่างไร
19 ก.พ.
ท่านสิงห์ทอง เขมิโย พระอุปัฏฐากรับใช้ใกล้ชินท่านพุทธทาส อะไรที่ท่านได้รับจากเวลาที่อยู่ร่วมกับท่านพุทธทาส อย่างไร

สวนโมกข์กรุงเทพฯ (หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ)

สืบสานปณิธานพุทธทาสโดย สำนักพิมพ์สุขภาพใจ

ติดต่อสอบถามได้ที่โทร. 02 415 2621 , 02 415 6507 , 02 415 6797

ทุกกิจกรรม ไม่มีค่าใช้จ่าย อาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามเหตุ-ปัจจัย *