Recommend Print

ขอเชิญและชวนมาร่วมงานธรรมกับพวกเรา

 ขอเชิญและชวนมาร่วมงานธรรมกับพวกเรา

หอจดหมายเหตุฯ ในฐานะของมูลนิธิฯทางธรรมที่ไม่แสวงหากำไร บริหารจัดการแบบบุญนิยมด้วยระบบธรรมภาคี ผู้มีส่วนในธรรม ท่ามกลางการสนับสนุนส่งเสริมจากหลากหลายฝ่าย ภายใต้วัตถุประสงค์สำคัญคือการเก็บรักษาต้นฉบับงานธรรมของครูบาอาจารย์ทางพุทธศาสนา แล้วนำมาจัดระบบเพื่อการเข้าถึงอันส่งเสริมการศึกษาค้นคว้า และพัฒนาออกมาเป็นงานธรรมในรูปแบบต่าง ๆ ในลักษณะศูนย์เรียนรู้และสถานบริการด้านศาสนธรรมแบบ Spiritual Fitness & Edutainment Center ให้กับผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าถึงได้อย่างถ้วนทั่ว ด้วยแนวคิด สงบ เย็น เป็นประโยชน์ ตามแนวทางและปณิธาน ๓ ประการของพุทธทาสภิกขุ อินทปัญโญ ให้สืบเนื่องต่อไปในสากลโลก

ด้วยขณะนี้ งานมีการขยายตัวอย่างมาก มีความจำเป็นต้องเสริมเติมคณะทำงานฝ่ายต่างๆ ที่ยังขาดกำลังประสานขับเคลื่อน ประกอบด้วย กลุ่มงานจดหมายเหตุ กลุ่มงานหนังสือและสื่อธรรม กลุ่มงานกิจกรรม กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริการ และกลุ่มงานบริหารจัดการ จึงอยากเชิญชวนท่านที่มีความสนใจทั้งในธรรมและในงาน มีความตั้งใจและเต็มใจ ตลอดจนมีทักษะ ประสบการณ์และความถนัด มาร่วมงานธรรมกับพวกเรา

คุณลักษณะกลาง

๑) เป็นผู้มีความสนใจ ใฝ่เรียนรู้ ใส่ใจศรัทธาในงานธรรมในระดับและแง่มุมต่าง ๆ ทั้งเฉพาะตน และเพื่อสังคมส่วนรวมและการงาน

๒) เป็นผู้มีความตั้งใจ เต็มใจ เสียสละทุ่มเทต่องานธรรมในลักษณะการทำงานคือการปฏิบัติธรรม ทั้งในด้านปริยัติ ปฏิบัติ และ ปฏิเวธ

๓) เป็นกัลยาณชน ผู้พร้อมเป็นกัลยาณมิตรของหมู่คณะทำงาน ตลอดทั้งธรรมภาคีเครือข่ายทางธรรมและสาธารณชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลาย

๔) เป็นผู้มีศักยภาพ ทักษะ ประสบการณ์ ความถนัด สอดคล้องต้องกับคุณลักษณะเฉพาะ ที่เชื่อได้ว่าจะสามารถเรียนรู้ ร่วมรับผิดชอบและพัฒนางานธรรมนั้น ๆ ให้ดี มีประสิทธิภาพ ประสบความสำเร็จลุล่วงก้าวหน้าและพัฒนาต่อเนื่องได้

รายละเอียดอัตรากำลัง ประกอบด้วย

๑. เจ้าหน้าที่บัญชี ( ๑ อัตรา )

คุณสมบัติ

  • เพศหญิง  อายุ ๒๘ - ๓๘ ปี

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาการบัญชี

  • ประสบการณ์ ๓ ปี ขึ้นไป  หากมีประสบการณ์บัญชีทางด้าน Stock, รับฝากขาย และระบบหน้าร้านจะพิจารณาเป็นพิเศษ

  • สามารถปิดงบการเงินได้

  • สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้ โดยเฉพาะโปรแกรม WINSpeed จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ขอบเขตหน้าที่งาน

  • บันทึกบัญชีทั้งระบบ จนถึงปิดงบการเงินรายเดือน และรายปี

  • ตรวจสอบยอดคงเหลือ  และกระทบยอดบัญชี

  • จัดทำรายงานและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย  

  • จัดทำรายงานสินค้า สินทรัพย์ถาวร รวมถึงทะเบียนคุมและรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒. เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ( IT Support ๑  อัตรา )

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษา:   ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการณ์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  • ประสบการณ์การทำงาน:    มีประสบการณ์ ๓ ปีขึ้นไปมีความเข้าใจและสามารถใช้ PHP, MySQL, JavaScript, CSS, HTML (ถ้าใช้ XML หรือ AJAX ได้จะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ)

  • มีความรู้ด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

  • มีความรับผิดชอบสูง พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

  • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความรับผิดชอบ กระตือรือร้น และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตหน้าที่งาน

  • ดูแลและแก้ปัญหาการใช้ระบบ Hardware & Software ของเครื่องคอมพิวเตอร์
  • ติดตั้ง ตรวจสอบ และจัดซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องสำรองไฟฟ้า อุปกรณ์เครือข่าย และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้กับหน่วยงานต่างๆ
  • ดูแล ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาการสำรองและกู้คืนข้อมูล ระบบการพิมพ์งานผ่านเครือข่าย ระบบควบคุมโปรแกรมป้องกันไวรัส ระบบเครือข่ายเบื้องต้น และระบบให้บริการอินเทอร์เน็ตกลาง
  • จัดหา หรือพัฒนาระบบสำหรับใช้งานในสำนักงาน
  • สร้าง-ดูแล Website และสื่อ Online ต่างๆ ของหอจดหมายเหตุ
  • พัฒนาระบบฐานข้อมูลจดหมายเหตุ
  • ตรวจสอบ ปรับปรุง และบำรุงรักษาฐานข้อมูล และการสำรองข้อมูลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
  • ติดตามผลและรวบรวมปัญหาจากการใช้โปรแกรมระบบงาน เพื่อสรุปผลและหาแนวทางแก้ไขร่วมกับโปรแกรมเมอร์
  • ฝึกอบรมการใช้งานอุปกรณ์และโปรแกรม
  • ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ วิธีเทคนิคต่างๆ ในการพัฒนาโปรแกรม เพื่อนำมาใช้กับองค์กร

 ๓.เจ้าหน้าที่โครงการจดหมายเหตุ ( ๕ อัตรา ) [สัญญาจ้าง ๒ ปี]

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาประวัติศาสตร์ หรือ บรรณารักษ์ หรือ สารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้พื้นฐานหรือสนใจทางพุทธศาสนา และรู้จักงานของพุทธทาสภิกขุ
  • มีความรู้และทักษะในการเขียนและสื่อสารภาษาไทย อังกฤษได้ดี หรือดีมาก
  • มีความรับผิดชอบ อดทน สุขุม ละเอียด รอบคอบ
  • มีความสนใจเพิ่มพูนความรู้ในงานจดหมายเหตุ และใฝ่รู้ในงานที่เกี่ยวข้อง
  • ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลังและโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ 
  • มีทักษะในการใช้โปรแกรม MS office พื้นฐาน และโปรแกรมตกแต่งรูปภาพได้ดี
  • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
  • มีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือใกล้เคียงมาแล้ว ๒ – ๓ ปี หรือเคยบริหารโครงการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ขอบเขตหน้าที่งานโครงการ

 ๓.๑ โครงการจัดการเอกสารจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (๑ อัตรา)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาประวัติศาสตร์ หรือ บรรณารักษ์ หรือ สารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้และทักษะในการเขียนและสื่อสารภาษาไทย อังกฤษได้ดี หรือดีมาก
  • มีความสนใจเพิ่มพูนความรู้ในงานจดหมายเหตุ และใฝ่รู้ในงานที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรับผิดชอบ อดทน สุขุม ละเอียด รอบคอบ
  • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
  • ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลังและโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
  • มีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือใกล้เคียงมาแล้ว ๒ – ๓ ปี หรือเคยบริหารโครงการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ความรู้ความสามารถ

  • มีความรู้พื้นฐานหรือสนใจทางพุทธศาสนา และรู้จักงานของพุทธทาสภิกขุ
  • มีความชำนาญในการใช้งานโปรแกรม MS office เป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการจับประเด็น สรุปความ และการเขียนรายงาน

ขอบเขตหน้าที่

๑. คัดแยกเอกสารที่ได้รับมอบเพื่อประเมินคุณค่าเอกสารและจัดบรรจุลงกล่องเอกสารสำหรับการส่งอบ

๒. ประสานงานติดต่อการอบเอกสารจดหมายเหตุ ดูแลตลอดกระบวนการทั้งจัดส่งและรับคืนเอกสารจดหมายเหตุอย่างครบถ้วน

๓. จัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพื่อจัดเก็บเอกสารที่ได้มาตรฐานสำหรับงานจดหมายเหตุ

๔. ปฏิบัติการทำความสะอาดเอกสารจดหมายเหตุที่ชำรุด ชำรุดมากและซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี

๕. คัดแยกประเภทและแบ่งหมวดหมู่ของเอกสาร ตามแนวทางที่กำหนด

๕. การสแกนเอกสารต้นฉบับและตรวจสอบความถูกต้อง

๖. จัดเตรียมคู่มือช่วยค้น คู่มือแนะนำสารนิเทศจดหมายเหตุ

๗. จัดทำสาระสังเขป คำสำคัญ คำอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ

๘. ประสานงานจัดทำระบบฐานข้อมูล (Archives Database) ที่สามารถสืบค้นและแสดงต้นฉบับเต็มในรูปแบบสำเนาดิจิทัล (Digital Archives) ได้

๓.๒ โครงการจัดการเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ (๒ อัตรา)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาประวัติศาสตร์ หรือ บรรณารักษ์ หรือ สารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้และทักษะในการเขียนและสื่อสารภาษาไทย อังกฤษได้ดี หรือดีมาก
  • มีความสนใจเพิ่มพูนความรู้ในงานจดหมายเหตุ และใฝ่รู้ในงานที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรับผิดชอบ อดทน สุขุม ละเอียด รอบคอบ
  • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
  • ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลังและโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
  • มีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือใกล้เคียงมาแล้ว ๒ – ๓ ปี หรือเคยบริหารโครงการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ความรู้ความสามารถ

  • มีความรู้พื้นฐานหรือประสบการณ์เกี่ยวกับสื่อโสตทัศน์หรือสนใจด้านนี้
  • มีทักษะในการใช้โปรแกรม MS office พื้นฐาน และโปรแกรมตกแต่งภาพได้ดี
  • มีความรู้พื้นฐานหรือสนใจทางพุทธศาสนา และรู้จักงานของพุทธทาสภิกขุ

ขอบเขตหน้าที่

๑. คัดแยกเอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุที่ได้รับมอบเพื่อประเมินคุณค่าและแบ่งหมวดหมู่ กำหนดรหัสเอกสาร

๒. จัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพื่อจัดเก็บโสตทัศน์ที่ได้มาตรฐานสำหรับงานจดหมายเหตุ

๓. จัดเตรียมคู่มือช่วยค้น คู่มือแนะนำสารนิเทศจดหมายเหตุ

๔. จัดทำสาระสังเขป คำสำคัญ คำอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ

๕. ประสานงานจัดทำระบบฐานข้อมูล (Archives Database) ที่สามารถสืบค้นและแสดงต้นฉบับเต็มในรูปแบบสำเนาดิจิทัล (Digital Archives) ได้

๖. ประสานงานติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์และแปลงไฟล์สื่อโสตทัศน์ ดูแลตลอดกระบวนการทั้งจัดส่งและรับคืนอย่างครบถ้วน

๓.๓ โครงการจัดการสิ่งพิมพ์รวบรวม (๑ อัตรา)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาประวัติศาสตร์ หรือ บรรณารักษ์ หรือ สารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้และทักษะในการเขียนและสื่อสารภาษาไทย อังกฤษได้ดี หรือดีมาก
  • มีความสนใจเพิ่มพูนความรู้ในงานจดหมายเหตุ และใฝ่รู้ในงานที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรับผิดชอบ อดทน สุขุม ละเอียด รอบคอบ
  • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
  • ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลังและโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
  • มีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือใกล้เคียงมาแล้ว ๒ – ๓ ปี หรือเคยบริหารโครงการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ความรู้ความสามารถ

  • มีความรู้พื้นฐานหรือสนใจทางพุทธศาสนา และรู้จักงานของพุทธทาสภิกขุ
  • มีความชำนาญในการใช้งานโปรแกรม MS office เป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการจับประเด็น สรุปความ และการเขียนรายงาน
  • มีลายมือเขียนอ่านง่ายไม่หวัดจนเกินไป

ขอบเขตหน้าที่

๑. คัดแยกเอกสารที่ได้รับมอบเพื่อประเมินคุณค่าเอกสารและจัดบรรจุลงกล่องเอกสารสำหรับการส่งอบ

๒. ประสานงานติดต่อการอบเอกสารจดหมายเหตุ ดูแลตลอดกระบวนการทั้งจัดส่งและรับคืนเอกสารจดหมายเหตุอย่างครบถ้วน

๓. จัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพื่อจัดเก็บสิ่งพิมพ์ที่ได้มาตรฐานสำหรับงานจดหมายเหตุ

๔. ปฏิบัติการทำความสะอาดเอกสารจดหมายเหตุที่ชำรุด ชำรุดมากและซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดี

๕. คัดแยกประเภทและแบ่งหมวดหมู่ของสิ่งพิมพ์ ตามแนวทางที่กำหนด

๕. การสแกนเอกสารสิ่งพิมพ์ต้นฉบับและตรวจสอบความถูกต้อง

๖. จัดเตรียมคู่มือช่วยค้น คู่มือแนะนำสารนิเทศจดหมายเหตุ

๗. จัดทำสาระสังเขป คำสำคัญ คำอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ

๘. ประสานงานจัดทำระบบฐานข้อมูล (Archives Database) ที่สามารถสืบค้นและแสดงต้นฉบับเต็มในรูปแบบสำเนาดิจิทัล (Digital Archives) ได้

๓.๔ โครงการจัดการวัตถุจดหมายเหตุ (๑ อัตรา)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาประวัติศาสตร์ หรือ โบราณคดี หรือ พิพิธภัณฑ์ศึกษา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้และทักษะในการเขียนและสื่อสารภาษาไทย อังกฤษได้ดี หรือดีมาก
  • มีความสนใจเพิ่มพูนความรู้ในงานจดหมายเหตุ และใฝ่รู้ในงานที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรับผิดชอบ อดทน สุขุม ละเอียด รอบคอบ
  • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
  • ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลังและโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
  • มีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือใกล้เคียงมาแล้ว ๒ – ๓ ปี หรือเคยบริหารโครงการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ความรู้ความสามารถ

  • มีประสบการณ์หรือความรู้ด้านการทำทะเบียนวัตถุ
  • มีทักษะในการใช้โปรแกรม MS office พื้นฐาน และโปรแกรมตกแต่งภาพได้ดี
  • มีความรู้พื้นฐานหรือสนใจทางพุทธศาสนา และรู้จักงานของพุทธทาสภิกขุ

ขอบเขตหน้าที่

๑. จัดหาและรวบรวมวัตถุจดหมายเหตุที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กับพุทธทาสภิกขุ

๒. ตรวจสอบความครบถ้วนของวัตถุจดหมายเหตุตามบัญชีรายการส่งมอบ ลงทะเบียนรับมอบ

๓. จัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพื่อจัดเก็บวัตถุที่ได้มาตรฐานสำหรับงานจดหมายเหตุ

๔. คัดแยก จัดหมวดหมู่ และลงรหัสเอกสารสำหรับจัดเรียงตามหมวดหมู่วัตถุจดหมายเหตุ

๕. ถ่ายรูปวัตถุจดหมายเหตุเพื่อจัดทำฐานข้อมูล

๖. จัดเตรียมคู่มือช่วยค้น คู่มือแนะนำสารนิเทศจดหมายเหตุ

๗. จัดทำคำอธิบายวัตถุจดหมายเหตุ

๘. ประสานงานจัดทำระบบฐานข้อมูล (Archives Database) ที่สามารถสืบค้นและแสดงต้นฉบับเต็มในรูปแบบสำเนาดิจิทัล (Digital Archives) ได้

หากท่านเป็นอีกหนึ่งคนที่สนใจร่วมถักทอสานต่อให้เป็นจริง ในองค์กรสาธารณะเชิงกุศล-ศรัทธา โดยการดำเนินการแบบบุญบริหาร ซึ่งมิได้แสวงหาผลประโยชน์หรือกำไรในเชิงพาณิชย์ แต่เน้นการปฏิบัติธรรมผ่านการปฏิบัติงาน ในลักษณะ คนได้ธรรม ธรรมได้คน และท่านมีคุณสมบัติตรงกับตำแหน่งที่เปิดรับอยู่ ส่งประวัติย่อ มาที่  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Download ใบสมัครได้ที่http://bit.ly/2GcVMlN

หรือติดต่อที่

สำนักงานหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ชั้น ๓ (ทางเข้าสวนรถไฟ ปตท.สำนักงานใหญ่) ตั้งแต่ วันจันทร์–ศุกร์ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. โทร ๐-๒๙๓๖-๒๘๐๐

แผนที่ http://bit.ly/mapbia