Recommend Print

อบรม ธรรมะ บำบัดความป่วย...ได้จริงหรือ? ครั้งที่ 36

ธรรมะ บำบัดความป่วย...ได้จริงหรือ?

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 - 16.00 น.
ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ)

 20190115 ธรรมะบำบดความเจบปวย V3 cr

เช้า

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.30 น. สวดมนต์ น้อมจิต เป็นมิตรความ เจ็บป่วย โดย วิภา เลิศฤทธิ์ภูวดล กลุ่มเพลินธรรมนำชีวิต
09.30 – 11.30 น. ปรารภธรรม โดย พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร) เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม หัวข้อ “ความเจ็บไข้มาเตือนให้ฉลาด”
11.30 – 12.00 น. เจริญสติกับโยคะภาวนา โดย กุลธิดา แซ่ตั้ง (ครูหมู) เครือข่ายชีวิตสิกขา
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันมังสวิรัติ (โดยเจ้าภาพจัดเตรียมต้อนรับทุกท่าน)


บ่าย

13.00 – 13.30 น. ฝึกผ่อนคลายกับลมหายใจที่สมบูรณ์ โดย กุลธิดา แซ่ตั้ง (ครูหมู)
13.30 – 15.30 น. นายแพทย์สกล สิงหะ หน่วยชีวันตาภิบาล รพ.สงขลานครินทร์ หัวข้อ " การเยียวยา ด้วยการเห็น และเข้าใจ "
คุณอัจฉรีย์ คำสุข ผู้ป่วยมะเร็งไต ผู้ใช้ธรรมะโอสถในการเยียวยา หัวข้อ “ยามป่วยไข้ สติมา ปัญญาเกิด”
15.30 – 16.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : สุข รัก เข้าใจ ท่ามกลางความเจ็บป่วย โดย วิทยากรและกัลยาณมิตร ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน

เพื่อการลดขยะและดูแลสิ่งแวดล้อมกรุณานำกระบอกใส่น้ำส่วนตัวมาด้วย ทางสวนโมกข์กรุงเทพอำนวยความสะดวกในการจัดจุดเติมน้ำให้

ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อร่วมอบรม ได้ที่ register.bia.or.th

การอบรมครั้งนี้เป็นธรรมทานไม่มีค่าใช้จ่าย เหมาะสำหรับผู้ป่วย, ผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้ที่สนใจทั่วไป

สอบถามข้อมูล หรือลงทะเบียนสามารถโทรแจ้งได้ที่ (099)321-3356, (087)718-9555, (098)443-7720, (091)551-2945, (081)994-8919 และ (087)544-1233 หรือที่ LINE @plearndhamma