Recommend Print

บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ณ สวนโมกข์ ไชยา

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

อาจริยบูชา ๑๑๓  ปีชาตกาลพุทธทาสภิกขุ พุทธศักราช ๒๕๖๒

ณ วัดธารน้ำไหล (สวนโมกขพลาราม) อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

 20190124a

วัดธารน้ำไหล สวนโมกขพลาราม  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของงานเผยแผ่พุทธธรรม  ตามแนวทางของพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาส อินทปัญโญ) แก่พุทธบริษัทและผู้สนใจทั่วไป โดยมิได้มีข้อจำกัดด้านลัทธิความเชื่อ ชนชาติ วัย และการศึกษา โดยเฉพาะกับเยาวชนซึ่งถือว่าเป็นบุคลากรสำคัญของชาติในอนาคตนั้น วัดธารน้ำไหล สวนโมกขพลารามก็ได้จัดการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเป็นประจำสม่ำเสมอเรื่อยมา รวมถึงการจัดงานบรรพชาสามเณรในช่วงปิดภาคการศึกษา และเนื่องในมงคลโอกาส ๑๑๓ ปีชาตกาล พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาส อินทปัญโญ) พุทธศักราช ๒๕๖๒ คณะพุทธบริษัทวัดธารน้ำไหล สวนโมกขพลาราม และหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ น้อมระลึกถึงคุณูปการและปณิธาณของพระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาส อินทปัญโญ) จึงได้ร่วมกันสืบสานงานเเผยแผ่ธรรม ตามแนวทางของพระเดชพระคุณที่ได้มอบไว้เป็นมรดกแก่เหล่าพุทธบริษัท โดยเฉพาะการส่งเสริมให้เหล่าพุทธบริษัททำความเข้าใจหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องดีงาม และเพื่อแสดงกตเวทิตาถวายเป็นอาจริยบูชา จึงได้ร่วมกันจัด โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  อาจริยบูชา ๑๑๓ ปี ชาตกาลพุทธทาสภิกขุ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ด้วยเล็งเห็นว่า การทำความเข้าใจหลักคำสอนในศาสนาของตนนั้น จำเป็นจะต้องปลูกฝังกันตั้งแต่ขณะเป็นเยาวชนจึงจักสัมฤทธิ์ผล มีประสิทธิภาพ และส่งผลกว้างไกล ดังที่พระเดชพระคุณได้เน้นย้ำอยู่เสมอในช่วงปลายแห่งชีวิตว่า “ศีลธรรมของยุวชน คือ สันติภาพของโลก”

นอกจากนี้ คณะผู้จัดโครงการฯ ยังมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพความสามารถและมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยหลักสิกขา ๓ และภาวนา ๔ อันเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับพัฒนาและวัดผลการพัฒนาชีวิตของมนุษย์ตามหลักพุทธธรรม โดยเริ่มต้นด้วยการปลูกฝังเยาวชนให้เห็นคุณค่าแท้ของธรรมชาติและชีวิตอย่างรู้เข้าใจตามแนวความคิด “โลกรอดเพราะกตัญญ” ด้วยตระหนักว่าความรู้ความเข้าใจเรื่อง อิทัปปัจจยตา ซึ่งเป็นกฎธรรมชาติสูงสุดอันแสดงความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายอย่างเป็นระบบแบบแผนนั้น แม้เยาวชนก็สามารถเรียนรู้ผ่านการกระบวนการใคร่ครวญโดยแยบคาย (โยนิโสมนสิการ) ได้เป็นอย่างดี  และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการศึกษาพุทธธรรมอันลึกซึ้งได้เป็นอย่างดีต่อไป

วัตถุประสงค์

 ๑. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้เข้าใจธรรมชาติของชีวิตและโลกอย่างถูกต้องดีงามตามเป็นจริง

 ๒. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนให้ก้าวหน้างอกงาม ตามหลักสิกขา ๓ และภาวนา ๔

 ๓. เพื่อน้อมถวายเป็นอาจริยบูชา แด่พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาส อินทปัญโญ) เนื่องในมงคลโอกาส         ๑๑๓ ปีชาตกาล  พุทธศักราช ๒๕๖๒

 กลุ่มเป้าหมาย

 เยาวชนอายุตั้งแต่ ๑๔ - ๑๘ ปี (ม. ๒-๖) จำนวน ๒๐ คน

เปิดรับสมัครและสัมภาษณ์

สมัครได้ด้วยตนเอง พร้อมสัมภาษณ์  

  • วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ กรุงเทพมหานคร รับ ๑๐ คน 
  • วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ วัดธารน้ำไหล (สวนโมกขพลาราม) อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี รับ ๑๐ คน

   วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ แจ้งผลทางโทรศัพท์ เฉพาะผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัว 

 วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒  ณ วัดธารน้ำไหล (สวนโมกขพลาราม) อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

เตรียมความพร้อม ซ้อมขานนาค

วันที่ ๒๘-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ วัดธารน้ำไหล (สวนโมกขพลาราม) อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี  

บรรพชาเป็นสามเณร

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ วัดธารน้ำไหล (สวนโมกขพลาราม) อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

พบปะญาติมิตร 

วันที่ ๑๓-๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ ณ วัดธารน้ำไหล (สวนโมกขพลาราม) อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

เรียนรู้ค้างแรมนอกสถานที่

วันที่ ๒๒ - ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒ ณ วัดตะกรบ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

ลาสิกขา

  วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๒ ณ วัดธารน้ำไหล (สวนโมกขพลาราม) อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

หลักสูตรการฝึกอบรม

หลักสูตรการฝึกอบรมแบ่งออกเป็น ๓ ภาค คือ

๑. ภาคทฤษฎี

 ๑) วิชาพุทธประวัติ เพื่อการพัฒนาศรัทธาอย่างถูกต้อง             

 ๒) วิชาธรรมะ เพื่อการดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข

 ๓) วิชาวินัย เพื่อการดำรงชีวิตที่ดีงาม              

 ๔) วิชาศาสนพิธีในวิถีชาวพุทธ

๒. ภาคกิจกรรม

๑) สีน้ำภาวนา                         

๒) บำเพ็ญสาธารณประโยชน์

๓) ดูหนังหาแก่นธรรม                  

๔) บำเพ็ญธุดงควัตร-เอตทัคคะ   

๓. ภาคปฏิบัติ

๑) การเดินจงกรม-นั่งสมาธิ          

๒) การทำวัตร-สวดมนต์

๓) การฝึกมารยาทชาวพุทธ                

๔) อันเตวาสิกวัตร   

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. เยาวชนผู้ร่วมโครงการได้เรียนรู้เข้าใจธรรมชาติของชีวิตและโลกอย่างถูกต้องดีงามตามเป็นจริง สามารถวางท่าทีต่อการดำรงชีวิตได้ดีขึ้น มีความสุขในการดำรงมากขึ้น

๒. เยาวชนผู้ร่วมโครงการก้าวหน้างอกงาม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  สามารถวางแนวทางในการพัฒนา ชีวิตของตนเองได้อย่างเป็นระบบแบบแผน ตามหลักสิกขา ๓ และภาวนา ๔

๓. พุทธบริษัทเห็นความสำคัญและสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนตามรูปแบบและแนวทางของโครงการนี้ต่อไป

ติดต่อสอบถาม

พระมานพ มานิโต  วัดธารน้ำไหล (สวนโมกขพลาราม) ประธานโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนฯ โทร. ๐๘ ๙๘๙๐ ๒๓๐๙

พระครูธรรมรัต โทร. ๐๙ ๕๔๖๓ ๕๙๙๑